...
Phân loại: 530.092
Thông tin xb: H.: Văn hoá Thông tin, 1999
Mô tả vật lý: 282tr., 19cm
Tóm tắt: Kể về hai nhà bác học nổi tiếng thế giới là nhà vật lí học người Anh tên là Nuitơn (1642-1727) và nhà bác học người Liên Xô tên là Pô-pốp (1859-1906)
Từ khóa: Pô-Pốp, A-lếc-xan-đrơ, 1859-1906

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất