...
Phân loại: 895.9228008
Thông tin xb: H.: Thông tin và Truyền thông, 2019
Mô tả vật lý: 503tr.: ảnh, 24cm
Tóm tắt: Tr.444-448 kể về hành trình đi tìm hài cốt liệt sỹ xã Hiệp Nông, Hưng Hà, Thái BÌnh.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất