...
Phân loại: 324.2597070959736
Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 2008
Mô tả vật lý: 741tr., 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về mảnh đất, con người, truyền thống của huyện Kiến Xương, Thái Bình cùng lịch sử Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, khôi phục, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và bảo vệ Tổ Quốc giai đoạn 1954-2005

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất