...
Phân loại: 343.597
Tác giả: Việt Nam (CHXHCN)
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2019
Mô tả vật lý: 123tr., 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật quốc phòng với những quy định chung và quy định cụ thể về hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng và các điều khoản thi hành

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất