...
Phân loại: 344.597
Tác giả: Việt Nam (CHXHCN)
Thông tin xb: H.: Lao động, 2020
Mô tả vật lý: 59tr., 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Thư viện năm 2019 bao gồm những quy định chung và quy định cụ thể về thành lập thư viện; hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện cùng các điều khoản thi hành

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất