...
Phân loại: 344.597
Tác giả: Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
Thông tin xb: H.: Lao động, 2020
Mô tả vật lý: 127tr., 19cm
Tóm tắt: Cung cấp toàn văn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi, bổ sung 2019) bao gồm: Những quy định chung; các quy định cụ thể về quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý nhà nước và các điều khoản thi hành

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất