...
Phân loại: 306.0951
Tác giả: Phạm Khang
Thông tin xb: H.: Văn hoá Thông tin, 2019
Mô tả vật lý: 345tr.: hình vẽ, ảnh, 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Trung Quốc, lịch sử tư tưởng và tôn giáo, lịch sử văn hoá cổ trung đại và các tác phẩm có ảnh hưởng tới văn hoá; lịch sử, văn học, nghệ thuật; khoa học kỹ thuật; văn hoá giáo dục...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất