...
Phân loại: 101
Tác giả: Đỗ Anh Thơ
Thông tin xb: H.: Tri thức, 2019
Mô tả vật lý: 451tr., 21cm
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về triết học khoa học, lịch sử triết học khoa học. Phân tích những luận đề cơ bản của triết học khoa học và luận đề tương quan của triết học khoa học

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất