...
Phân loại: 338.109597
Tác giả: Nguyễn Hữu Tập
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2017
Mô tả vật lý: 216tr., 21cm
Tóm tắt: Cơ sở lý luận, thực tiễn về phát triển kinh tế nông thôn và tác động của kinh tế nông thôn đến xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở nước ta hiện nay. Đề xuất một số quan điểm, giải pháp nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế nông thôn và tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở nước ta trong thời gian tới

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất