...
Phân loại: 158.1
Tác giả: Bain, Barnet
Thông tin xb: Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2019
Mô tả vật lý: 311tr., 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ các phương pháp, quá trình, cách thức để giúp bạn giải phóng năng lượng sáng tạo của bản thân nhằm tạo ra cuộc sống như mong muốn như: Thoát khỏi khuôn khổ, sáng tạo trong sự cân bằng, làm chủ cảm xúc...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất