28/08/2017

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Bao gồm: 

I. Ban Giám Đốc

- Phó Giám đốc Phụ trách: Ông Trần Tấn Anh

        Điện thoại:

- Phó Giám đốc : Bà Lê Thị Thanh.

        Điện thoại: 0974363814

II. Hệ thống các phòng, ban:

Thư viện tỉnh Thái Bình gồm 3 phòng chức năng như sau :

1. Phòng Công tác phục vụ bạn đọc, gồm các bộ phận :

+Mượn tự chọn (kho mở)

+Báo - tạp chí (đọc tại chỗ)

+Đọc tổng hợp (Bao gồm sách tiếng Việt, sách ngoại văn; sách tra cứu)

+Địa chí

+Phục vụ người khiếm thị

+Phòng Đa phương tiện

2. Phòng Nghiệp vụ, bao gồm các bộ phận :

+Hướng dẫn nghiệp vụ, phong trào cơ sở, luân chuyển sách

+Biên mục, xử lý kỹ thuật sách

+Tin học

+Thư mục

3. - Phòng hành chính tổng hợp, gồm các bộ phận :

+Kế toán

+Văn thư tạp vụ

+Phòng thường trực cấp thẻ

+Tuyên truyền

+Bảo vệ

III. Nhân sự (tính đến 31 tháng 12 năm 2011)

- Tổng số cán bộ công chức, viên chức thư viện : 24

      + Nam : 11 Nữ : 17

      +Biên chế : 25

Lao động ngoài quỹ lương : 03

Chức danh:

Trình độ :

+Trên Đại học : 01

+Đại học, cao đẳng: 19

+Trung học chuyên nghiệp : 05

+Trình độ phổ thông : 03

Trình độ chuyên môn :

+Thạc sĩ Thư viện : 01

+Đại học Thư viện :11

+Đại học ngoại ngữ : 01 (Anh - Đức)

+Tin học :

Đại học : 02

Trình độ A :17; B: 8