Văn bia tổng Vọng Lỗ

HẬU THẦN BI KÝ (2 MẶT): Bia xã Vũ Hạ, tổng Vọng Lỗ, huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình