Văn bia tổng Lương Xá

1.HẬU PHẬT TƯỢNG BI KÝ: Bia chùa xã Vạn Phúc tổng Lương Xá, huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình

2.HẬU PHẬT BI KÝ: Bia chùa xã Vạn Phúc, tổng Lương Xá, huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình

3.DIÊN KHÁNH PHẬT BI KÝ: Bia chùa xã Trung Châu, tổng Lương Xá, huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình

4. DIÊN KHÁNH TỰ HƯNG CÔNG THẠCH GIAI BI KÝ (2 MẶT): Bìa chùa xã Trung Châu, tổng Lương Xá, huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình