Văn bia tổng Dục Linh

1.CỰ NHÂN ĐÌNH BI KÝ: Bia đình xã Đông Linh, tổng Dục Linh, huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình

2.CƯ NHÂN ĐÌNH BI KÝ: Bia đình xã Đông Linh, tổng Dục Linh, huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình

3.THIÊN ĐÀI THẠCH TRỤ (4 MẶT): Bia chùa xã An Bài, tổng Dục Linh, huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình

        

                                                                                                                                                                                                           

4.THIÊN TRÚC CÁC BI KÝ: Bia chùa xã Dục Linh, tổng Dục Linh, huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình
 

5.TRÙNG TU TẠO PHẬT BI KÝ (4 MẶT): Bia đình xã An Bài, tổng Dục Linh, huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình