Hệ thống các phòng - ban

Hệ thống các phòng, ban:

Thư viện KHTH Thái Bình gồm 3 phòng chức năng như sau :

Phòng Công tác phục vụ bạn đọc, gồm các bộ phận :

+Mượn tự chọn (kho mở)

+Báo - tạp chí (đọc tại chỗ)

+Đọc tổng hợp (Bao gồm sách tiếng Việt, sách ngoại văn; sách tra cứu)

+Địa chí

+Phục vụ người khiếm thị

+Phục vụ Xe ô tô lưu động

+Phục vụ phòng mẹ và bé

Phòng Nghiệp vụ, bao gồm các bộ phận :

+Hướng dẫn nghiệp vụ, phong trào cơ sở, luân chuyển sách

+Biên mục, xử lý kỹ thuật sách

+Tin học

- Phòng hành chính tổng hợp, gồm các bộ phận :

+Kế toán

+Văn thư tạp vụ

+Bảo vệ

+Phòng thường trực cấp thẻ

+Tuyên truyền