05/08/2020

Thông báo!

     Thực hiện công văn số 651/SVHTTDL-VP của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dừng hoạt động để di chuyển trụ sở Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình. Thư viện tỉnh Thái Bình tạm dừng các hoạt động chuyên môn, tập trung nhân lực đóng gói sách báo, trang thiết bị làm việc để di chuyển trụ sở của đơn vị kể từ ngày 4/8/2020.

     Vậy Thư viện trân trọng thông báo cho bạn đọc và nhân dân được biết./.

Thư viện Thái Bình