27/05/2020

Thư mục Hồ Chí Minh

LỜI GIỚI THIỆU

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Sinh thời, Người luôn luôn chú trọng giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên phẩm chất đạo đức quan trọng hàng đầu của người cách mạng là trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân. Với phương châm hết sức sâu sắc: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Người suốt đời nêu gương phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của dân tộc; là tấm gương mẫu mực của đạo đức suốt đời trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2020), Thư viện tỉnh Thái Bình biên soạn thư mục kỷ 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến.

Thư mục giới thiệu  569 tài liệu của Hồ Chí Minh và sách về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sắp xếp theo hai phần:

Phần 1: Tài liệu của Hồ Chí Minh: Giới thiệu các tác phẩm, bài thơ, tiểu luận, bài diễn văn, bài nói, bài viết tiêu biểu của chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng của Người, đặc biệt là tư tưởng về nhà nước pháp quyền, về tôn giáo, tín ngưỡng, về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

Phần 2: Tài liệu viết về Hồ Chí Minh:  Giới thiệu các tác phẩm của Người Việt Nam ca ngợi và ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc và non sông Việt Nam; Các tác phẩm của các học giả, các nhà nghiên cứu thế giới và Việt Nam ca ngợi chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực; Hồi ký của các tác giả nước ngoài viết về cuộc chiến tranh Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua các cuốn sách được giới thiệu trong Thư mục, bạn đọc sẽ hiểu biết thêm về chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời và trải qua những năm tháng đầu tiên của thời thơ ấu, biết đến tuổi trẻ đầy hoài bão của Nguyễn Tất Thành khi Người bước chân lên tàu rời đất nước, với một ý chí mãnh liệt, một nghị lực phi thường dấn thân vào cuộc trường chinh gian lao để đi tìm hình bóng một Tổ quốc tự do của ngày mai, biết đến sự cống hiến và hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc và giải phóng loài người của người Cộng sản Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, biết đến một danh nhân văn hoá kiệt xuất mà tư tưởng và các tác phẩm của Người phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn hóa thế giới, là sự kết tinh của đạo đức và tâm hồn cao đẹp, là những lời căn dặn thiết tha, là sức mạnh thôi thúc toàn dân tộc hành động để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Thư mục cũng đồng thời giới thiệu nhiều tư liệu liên quan đến những tình cảm và sự biết ơn của người dân cả nước và bạn bè quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thư mục góp phần tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công lao và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trân trọng kính mời Quý bạn đọc truy cập Thư mục tại Cổng thông tin điện tử của Thư viện tỉnh Thái Bình tại địa chỉ: http://thuvienthaibinh.vn để tìm hiểu về Thư mục.

PHẦN 1: TÀI LIỆU  CỦA HỒ CHÍ MINH

1. HỒ CHÍ MINH. Bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch tại hội nghị tuyên giáo miền núi ngày 31-8-1963. / Hồ Chí Minh.- Việt Bắc: Dân tộc Việt - Bắc, 1963. - 15tr.; 19cm

        Từ khóa: Tuyên truyền, Công tác tư tưởng, Việt Nam, Miền núi, Tuyên giáo

2. HỒ CHÍ MINH. Bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch tại hội nghị tuyên giáo miền núi ngày 31-8-1963. / Hồ Chí Minh.- Việt Bắc: Dân tộc Việt - Bắc, 1963. - 15tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Toàn văn bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch tại Hội nghị tuyên giáo miền núi tổ chức tại Việt Bắc ngày 31/8/1963. Chủ yếu Bác nói đến nhiệm vụ tuyên huấn trong giai đoạn này là: đoàn kết xây dựng CNXH và đấu tranh thống nhất nước nhà

        Từ khóa: Miền núi, Tuyên giáo, Tuyên truyền, Công tác tư tưởng, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346B103N

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011870

3. HỒ CHÍ MINH. Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ xã Đại Nghĩa ( Hà Đông). / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1982. - 91tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Bài nói chuyện của chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Đại Nghĩa sau Hội nghị lần thứ V của Trung ương Đảng (tháng 7 năm 1961) về phát triển nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Người đã chỉ đạo cán bộ và nhân dân củng cố hợp tác xã và phát triển sản xuất nông nghiệp, đưa nông nghiệp từ sản xuất nhỏ cá thể vào làm ăn tập thể

        Từ khóa: Hợp tác xã, Nông nghiệp, Việt Nam, Hà Đông, Bài nói chuyện

        Phân loại: 335.4346B103N

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.025330

Kho Mượn: MN.041927 - MN.041928

4. HỒ CHÍ MINH. Bàn về công tác giáo dục. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1972. - 114tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Một số bài viết, nói của Bác Hồ từ 1945-1969 về giáo dục về mục đích của nền giáo dục cách mạng, giáo dục lao động, kết hợp giữa giáo dục nhà trường và xã hội, giáo dục chính trị tư tưởng, văn hoá, khoa học, thành tựu giáo dục cách mạng, về giáo viên...

        Từ khóa: Công tác, Giáo dục

        Phân loại: 370B105V

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.000252

5. HỒ CHÍ MINH. Bàn về mâu thuẫn. : Bút ký của C.B/ Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1954. - 62tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Khái niệm và tóm tắt về duy vật biện chứng. Hướng dẫn cách xem xét phân tích các mặt mâu thuẫn để tìm ra cách giải quyết đúng đắn các mâu thẫn thì cách mạng mới thành công

        Từ khóa: Duy vật biện chứng, Mâu thuẫn, Bút kí, Triết học Mác Lênin

        Phân loại: 335.4112B105V

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011875

6. HỒ CHÍ MINH. Bàn về thanh niên. / Hồ Chí Minh.- H.: Thanh niên, 1970. - 119tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những bài nói và viết về thanh niên từ 1945-1969

        Từ khóa: Thanh niên, Thư, Bài phát biểu, Bài nói chuyện

        Phân loại: 305.23B105V

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.002089

Kho Tra cứu: TRC.000941

7. HỒ CHÍ MINH. Bản án chế độ thực dân Pháp. / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2.- H.: Sự thật, 1975. - 188tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tác giả ngoài bìa: Nguyễn Ái Quốc

        Tóm tắt:  Bài viết của Nguyễn Ai Quốc bằng tiếng Pháp lên án chế độ chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với các nước thuộc địa về: Chính sách ngu dân, bóc lột người bản xứ, vấn đề công lý chủ nghĩa xã hội, bộ máy cai trị - tham nhũng

        Từ khóa: Cai trị, Chính trị, Chế độ thực dân, Việt Nam

        Phân loại: 320.9597B105A

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.018211

Kho Tra cứu: TRC.000459

Kho Đọc: VN.058057 - VN.058058

8. HỒ CHÍ MINH. Báo cáo của Hồ Chủ tịch tại hội nghị chính trị đặc biệt (ngày 27-28 tháng 3 năm 1964). / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1964. - 20tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Báo cáo của Hồ Chủ tịch tại Hội nghị chính trị đặc biệt ngày 27-28 tháng 3 năm 1964 về những sự kiện lịch sử, về nông nghiệp, công nghiệp, văn hoá xã hội, cải tiến quản lý hợp tác xã, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước

        Từ khóa: Chính trị, Văn tập chuyên đề, Sự nghiệp, Việt Nam, Báo cáo

        Phân loại: 335.4346B108C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011881

9. HỒ CHÍ MINH. Báo cáo của Hồ Chủ Tịch tại Hội nghị chính trị đặc biệt ngày 27-28 tháng 3 năm 1964. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1964. - 20tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Báo cáo của Hồ Chủ Tịch tại Hội nghị chính trị đặc biệt ngày 27-28 tháng 3 năm 1964 về những sự kiện lịch sử, về nông nghiệp, công nghiệp, văn hoá xã hội, cải tiến quản lý hợp tác xã, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước

        Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ, Chính trị, Cách mạng XHCN, Hội nghị, Việt Nam, Báo cáo

        Phân loại: 320.9597B108C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.055471

10. HỒ CHÍ MINH. Bảo vệ của công thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí quan liêu. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1968. - 82tr.; 13cm

        Tóm tắt:  Gồm những bài phát biểu của bác Hồ trong các hội nghị cao cấp của Đảng và các bài nói chuyện tại các hội nghị bàn về vấn đề ý nghĩa, mục đích, nội dung và kết quả của việc tiết kiệm, tác hại của nạn tham ô, lãng phí, quan liêu

        Từ khóa: Tiết kiệm, Tham ô, Sự nghiệp, Việt Nam, Văn tập chuyên đề

        Phân loại: 335.4346B108V

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011884

11. HỒ CHÍ MINH. Bộ mặt đế quốc Mỹ. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1963. - 50tr.; 19cm

        Tác giả ngoài bìa: T. L

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số bài báo của đồng chí T.L được đăng trên báo Nhân dân về tình hình kinh tế, chính trị và xã hội của nước Mỹ

        Từ khóa: Sự nghiệp, Chính trị, Xã hội, Mỹ, Văn tập chuyên đề

        Phân loại: 959.704373B450M

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011885

12. HỒ CHÍ MINH. Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1967. - 18tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại đối với các cuộc cách mạng trên thế giới, mở ra thắng lợi đối với cuộc cách mạng Trung Quốc, Ba Lan, Bungari, cộng hoà dân chủ Đức, Hungari, Rumani, Tiệp Khắc, Anbani, ... và đối với cách mạng Việt Nam

        Từ khóa: Cách mạng tháng Mười Nga, Chủ nghĩa cộng sản, Ý nghĩa

        Phân loại: 335.4346C102M

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.000080, MN.000400

Kho Đọc: VN.055468

13. HỒ CHÍ MINH. Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1967. - 18tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại đối với các cuộc cách mạng trên thế giới, mở ra thắng lợi đối với cuộc cách mạng Trung Quốc, Ba Lan, Bungari, cộng hoà dân chủ Đức, Hungari, Rumani, Tiệp Khắc, Anbani, ... và đối với cách mạng Việt Nam

        Từ khóa: Sự nghiệp, Quan hệ ngoại giao, Cách mạng tháng Mười, Nga, Việt Nam, Văn tập chuyên đề

        Phân loại: 947.084C102M

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011889

14. HỒ CHÍ MINH. Các dân tộc đoàn kết bình dẳng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. / Hồ Chí Minh. - in lần thứ 2.- H.: Văn hóa, 1980. - 113tr; 19cm

        Tóm tắt:  Đường lối chính sách của Đảng ta về vấn đề dân tộc qua một số bài viết và nói của Hồ chủ Tịch. Y nghia và tình ảm của Bác Hồ đối với dân tộc Việt nam

        Từ khóa: Chính sách dân tộc, dân tộc, Hồ Chí Minh, Việt Nam

15. HỒ CHÍ MINH. Các dân tộc đoàn kết bình đẳng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2.- H.: Sự thật, 1977. - 157tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp một số bài viết và nói của Hồ chủ tịch về các dân tộc ở Việt nam từ năm 1941 đến 1969

      Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đoàn kết, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính sách dân tộc, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346C101D

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.002990

Kho Mượn: MN.025506, MN.025508, MN.025511

16. HỒ CHÍ MINH. Các văn kiện cơ bản của hội nghị thành lập Đảng. / Hồ Chí Minh.- H: Sự thật, 1983. - 33tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:  Những vấn đề cơ bản trong cương lĩnh Cách mạng của Đảng ta, những phương hướng chỉ đạo cho hoạt động và công tác của Đảng trong cả một giai đoạn Cách mạng: Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt và điều lệ vắn tắt của Đảng cộng sản Việt Nam

        Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện, Hội nghị, Đảng cộng sản, Việt Nam

        Phân loại: 324.2597071C101V

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.024462 - DN.024463, DN.024864 - DN.024865

Kho Mượn: MN.041087

17. HỒ CHÍ MINH. Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động làm chủ. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1979. - 131tr. : chân dung; 19cm

        1b

        Tóm tắt:  Một số bài viết và nói của Hồ Chí Minh từ năm 1945-1969 về vấn đề làm chủ tập thể của nhân dân lao động như: Làm chủ về chính trị, về kinh tế, về văn hóa và khoa học, thực hiện quyền làm chủ bằng nhà nước

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Làm chủ tập thể, Nhân dân lao động, Chế độ xã hội chủ nghĩa

        Phân loại: 335.4346CH250Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.006007

Kho Mượn: MN.033419

18. HỒ CHÍ MINH. Chiến tranh nhân dân Việt Nam. / Hồ Chí Minh.- H.: Quân đội nhân dân, 1980. - 471tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Chọn lựa những bài viết và bài nói của chủ tịch Hồ Chí Minh về quân sự nhân dịp kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh của Người

        Từ khóa: Quân sự, Chiến tranh nhân dân, Việt Nam

        Phân loại: 355.02CH305TR

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.007852

Kho Mượn: MN.036111, MN.036113, MN.036116

19. HỒ CHÍ MINH. Chuyện kể dọc đường cách mạng. / Hồ Chí Minh.- H.: Thanh niên, 2006. - 639tr.: ảnh; 21cm

        Tóm tắt:  Một số báo cáo, thư từ, bài viết, bài trả lời phỏng vấn, những mẩu chuyện,... của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên những chặng đường cách mạng.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đảng Cộng Sản, Kinh nghiệm, Hoạt động cách mạng

        Phân loại: 959.7031092CH527K

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045447

Kho Mượn: MN.080523 - MN.080524

20. HỒ CHÍ MINH. Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin. / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2.- H.: Sự thật, 1987. - 119tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những bài viết, tham luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Lênin và các dân tộc thuộc địa. Cách mạng Nga và các dân tộc thuộc địa. Tham luận về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa tại đại hội quốc tế lần thứ V của quốc tế cộng sản

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thuộc địa, Dân tộc, Chủ nghĩa Mác Lênin

        Phân loại: 335.4346C430Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.030831

Kho Mượn: MN.053789 - MN.053791

21. HỒ CHÍ MINH. Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê-Nin. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1962. - 87tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài viết của Hồ Chủ tịch về cách mạng tháng Mười Nga. Chủ nghĩa Tư tưởng Mác - Lênin đối với cách mạng giải phóng dân tộc. Việc thống nhất tư tưởng Mác - Lênin của các Đảng Macxit. ảnh hưởng của cách mạng tháng mười đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc phương Đông đặc biệt ở Việt Nam

        Từ khóa: Sự nghiệp, Chủ nghĩa Mác Lênin, Việt Nam, Văn tập chuyên đề

        Phân loại: 335.43C430Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011892

22. HỒ CHÍ MINH. Con đường hoà bình. : Những bài trả lời các cuộc phỏng vấn và những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch,.../ Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2.- H.: Sự thật, 1955. - 32tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Gồm những bài trả lời các cuộc phỏng vấn và những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch từ tháng 11-1953 (trước hội nghị Giơnevơ) đến tháng 8-1954 (khi hiệp định đình chiến ở Đông dương)

        Từ khóa: Lịch sử, Sự nghiệp, Việt Nam, Văn tập chuyên đề

        Phân loại: 335.4346C430Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011895

23. HỒ CHÍ MINH. Con người xã hội chủ nghĩa. : Gồm những bài phát biểu của Hồ Chủ Tịch về Đạo đức mới/ Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1961. - 139tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Sưu tập những đoạn văn, những lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề đạo đức : Xây dựng quan điểm làm chủ nhà nước và tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa ; Xây dựng quan điểm phục vụ sản xuất ; Xây dựng quan điểm cần kiệm xây dựng nước nhà

        Từ khóa: Bộ TK TVQG, Đạo đức, Con người, Con người mới XHCN, Việt Nam

        Phân loại: 172C430N

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011894

24. HỒ CHÍ MINH. Dân tộc Việt - Nam ta là một dân tộc anh hùng. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1974. - 135tr.: ảnh; 19cm

        Tóm tắt:  Những bài nói chuyện, lời kêu gọi, tuyên ngôn độc lập, thư gửi... của Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Việt Nam

        Phân loại: 959.704D121T

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.013645 - MN.013646, MN.013649

Kho Đọc: VN.056075 - VN.056076

25. HỒ CHÍ MINH. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. / Hồ Chí Minh.- H.: Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 1989. - 60tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Trình bày nội dung bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: mỗi cán bộ đảng viên phải ý thức được xứ mệnh trách nhiệm của mình, thực hành dân chủ rộng rãi, nghiêm chỉnh tự phê bình, và phê bình, và phải thấm nhuần đạo đức các mạng

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bút tích, Di chúc, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346D300CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.032012 - DN.032013

Kho Mượn: MN.055841 - MN.055842

26. HỒ CHÍ MINH. Đại hội lần thứ XXI Đảng cộng sản Liên Xô mở đầu trang lịch sử cộng sản cho toàn thế giới. / Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp.- H.: Sự thật, 1959. - 49tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Lời chào mừng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đối với đại hội lần thứ 21 Đảng cộng sản Liên Xô. Nội dung phát triển của Liên Xô trong kế hoạch 7 năm. ý nghĩa quốc tế to lớn của đại hội lần thứ 21 Đảng cộng sản Liên Xô

        Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Đại hội Đảng, Đảng cộng sản, Lời chào mừng, Việt Nam, Liên Xô

        Phân loại: 324.247Đ103H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011896

27. HỒ CHÍ MINH. Đại hội lần thứ XXI Đảng cộng sản Liên Xô mở đầu trang lịch sử cộng sản cho toàn thế giới. / Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp.- H.: Sự thật, 1959. - 49tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Lời chào mừng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đối với đại hội lần thứ 21 Đảng cộng sản Liên Xô. Nội dung phát triển của Liên Xô trong kế hoạch 7 năm. ý nghĩa quốc tế to lớn của đại hội lần thứ 21 Đảng cộng sản Liên Xô

        Từ khóa: Đảng cộng sản, Đại hội, Đấu tranh giải phóng dân tộc, Nga

        Phân loại: 324.247Đ103H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.012352

28. HỒ CHÍ MINH. Đạo đức là cái gốc của người cách mạng. / Hồ Chí Minh.- H.: Quân đội nhân dân, 1970. - 131tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những bài nói bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức CM chung cho mọi người. Đạo đức là cái gốc của người CM. Đạo đức CM với lực lượng vũ trang. Một số bài thơ nói về sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức CM

        Từ khóa: Sự nghiệp, Lực lượng vũ trang, Đạo đức cách mạng, Giáo dục, Việt Nam

        Phân loại: 172Đ108Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011900

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.055441

29. HỒ CHÍ MINH. Đây "Công lý " của thực dân Pháp ở Đông Dương. : Một số bài viết trong những năm từ 1921 đến 1926/ Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1962. - 98tr.; 19cm

        Tác giả ngoài bìa ghi Nguyễn Ái Quốc

        Tóm tắt:  Những bài báo, bài viết bóc trần một cách toàn diện những chính sách tàn bạo của đế quốc Pháp ở Đông Dương về phương diện: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội. Những nét chính về phong trào đấu tranh cách mạng ở Đông Dương chống chủ nghĩa thực dân Pháp của nhân dân Đông Dương. Phương hướng cơ bản của cách mạng Đông Dương

        Từ khóa: Lịch sử, Chính trị, Sự nghiệp, Pháp, Đông Dương

        Phân loại: 335.4346Đ126C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011901

30. HỒ CHÍ MINH. Đen trắng rõ ràng. / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2.- H.: Sự thật, 1955. - 62tr.; 19cm. - (Loại sách "Nói mà nghe")

        Tác giả ghi ngoài bìa là C. B.

        Tóm tắt:  Những mẩu chuyện ngắn về: tình hình chính trị thế giới những năm 1950 chia làm hai phe rõ ràng: phe hoà bình (Đứng đầu là Liên Xô) và phe đối lập (Đứng đầu là Mỹ) ; Quan điểm chống chiến tranh của nhân dân thế giới và những chuyện ngắn khác

        Từ khóa: Tác phẩm kinh điển, Sự nghiệp, Văn tập chuyên đề

        Phân loại: 335.4346Đ200T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011902

31. HỒ CHÍ MINH. Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công!. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1973. - 114tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Chủ trương chính sách đoàn kết của chủ tịch Hồ Chí Minh. Vai trò, sức mạnh của đoàn kết trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc và xây dựng đất nước

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cách mạng, Đoàn kết

        Phân loại: 335.4346Đ406K

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.000359

Kho Mượn: MN.010638, MN.010654, MN.010657

Kho Đọc: VN.054052 - VN.054053

32. HỒ CHÍ MINH. Đồng bào miền Nam là dân nước Việt - Nam. Chân lý đó không bao giờ thay đổi. : Một số thư và hiệu triệu của Hồ Chủ tịch về vấn đề thống nhất/ Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1955. - 25tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số văn kiện của Hồ Chủ tịch tiêu biểu thể hiện ý chí thống nhất của dân tộc Việt Nam từ khi mới bắt đầu kháng chiến đến nay

        Từ khóa: Tác phẩm kinh điển, Lịch sử, Sự nghiệp, Việt Nam, Thư tín

        Phân loại: 335.4346Đ455B

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011907

33. HỒ CHÍ MINH. Đường cách mệnh. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1982. - 140tr.: hình ảnh; 19cm

        Tên tác giả ghi trên sách: Nguyễn ái Quốc

        Tóm tắt:  Đề cương bài giảng của Nguyễn Ái Quốc về: phong trào công nhân, phong trào yêu nước; Chuẩn bị tư tưởng thành lập đảng ở Việt Nam; Tư cách người cách mạng; Lịch sử cách mạng: Mỹ, Nga, Pháp, các tổ chức quốc tế, công hội và dân cày

        Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, Đường lối cách mạng, Cách mạng, Việt Nam

        Phân loại: 324.2597071Đ561C

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.038443

34. HỒ CHÍ MINH. Giai cấp công nhân Việt Nam và công đoàn. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1972. - 34tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những bài nói chuyện của Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam ở các Hội nghị và Đại hội công đoàn toàn quốc lần thứ hai; Hội nghị cán bộ công đoàn cơ sở toàn miền Bắc

        Từ khóa: Công nhân, Sự nghiệp, Giai cấp, Việt Nam, Văn tập chuyên đề

        Phân loại: 331.809597GI-103C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011911

Kho Mượn: MN.005260 - MN.005263

35. HỒ CHÍ MINH. Hăng hái tiến lên đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. : Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.../ Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1968. - 9tr.: 19cm

        Tóm tắt:  Lời kêu gọi của Hồ chủ tịch ngày 3-11-1968 trước việc chính phủ Mỹ buộc phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom, bắn phá trên toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

        Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi

        Phân loại: 335.4346H116H

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.000090

Kho Đọc: VN.055466

36. HỒ CHÍ MINH. Hăng hái tiến lên đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. : Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch ngày 3 tháng 11 năm 1968 trước việc chính phủ Mỹ buộc phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom, bắn phá trên toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà/ Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1968. - 10tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Lời kêu gọi của Hồ chủ tịch ngày 3-11-1968 trước việc chính phủ Mỹ buộc phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom, bắn phá trên toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

        Từ khóa: Lịch sử, Sự nghiệp, Văn tập chuyên đề

        Phân loại: 335.4346H116H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011913

37. HỒ CHÍ MINH. Học tập lý luận và chính trị là nhiệm vụ quan trọng của Đảng viên. : Bài nói của Hồ Chủ tịch ở lớp huấn luyện Đảng viên mới do Thành uỷ Hà Nội tổ chức ngày 14-5-1966/ Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1966. - 22tr.; 15cm

        Tóm tắt:  Bàn về nhiệm vụ của đảng viên: không ngừng rèn luyện tư tưởng vô sản, thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác

        Từ khóa: Sự nghiệp, Lí luận, Việt Nam, Văn tập chuyên đề

        Phân loại: 335.4346H419T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011916

Kho Mượn: MN.000104

38. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. . - Xuất bản lần thứ 2. Tái bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009; 22cm

        T. 1 : 1919 - 1924.- 2009.- 535tr.

        Tóm tắt:  Tập hợp những tác phẩm, bài nói, bài viết quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến năm 1924, phản ánh sự chuyển biến trong tư tưởng của người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội khoa học...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa yêu nước, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048229

Kho Mượn: MN.088170 - MN.088171

39. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. . - Xuất bản lần thứ 2. Tái bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009; 22cm

        T. 10 : 1960-1962.- 2009.- 736tr.

        Tóm tắt:  Gồm những bài viết, bài nói, thư điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ năm 1962 đến năm 1963 thể hiện tư tưởng chỉ đạo của Người về sự nghiệp xây dựng XHCN ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất đất nước và các vấn đề quốc tế

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng CNXH, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048237

Kho Mượn: MN.088185

40. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. . - Xuất bản lần thứ 2. Tái bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009; 22cm

        T. 11 : 1963-1965.- 2009.- 691tr.

        Tóm tắt:  Gồm những bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1/1963 đến tháng 12/1965 thể hiện tư tưởng chỉ đạo của Người về cách mạng XHCN ở miền Bắc thời kỳ quá độ lên CNXH

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng CNXH, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048238

Kho Mượn: MN.088186

41. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. . - Xuất bản lần thứ 2. Tái bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009; 22cm

        T. 12 : 1966-1969.- 2009.- 627tr.

        Tóm tắt:  Gồm những bài nói, bài viết, thư từ, điện văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1/1966 đến khi Người mất thể hiện tư tưởng chủ đạo quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng CNXH, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048239

Kho Mượn: MN.088176

42. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. . - Xuất bản lần thứ 2. Tái bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009; 22cm

        T. 2 : 1924-1930.- 2009.- 535tr.

        Tóm tắt:  Gồm những tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ tháng 11/1924 đến đầu năm 1930 thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và công lao to lớn của Người đối với dân tộc, giai cấp và phong trào cách mạng thế giới

        Từ khóa: Tác phẩm, Tư tưởng Hồ Chí Mình, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048230

Kho Mượn: MN.088172 - MN.088173

43. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. .- H.: Sự thật, 1983; 19cm

        T. 3 : 2-1930 - 2-9-1945.- 1983.- 476tr.

        Tóm tắt:  Những tác phẩm của Hồ chí Minh viết từ tháng 2/1930 đến ngày 2/9/1945 như tập Nhật ký trong tù và nhiều bài thơ ca khác, chỉ thị thành lập Đội việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. bản tuyên ngôn độc lập, thư tín gửi các đảng cộng sản các nước và nhiều bài đánh giá tình hình

        Từ khóa: Tuyên ngôn độc lập, Nhật kí trong tù, Lịch sử hiện đại, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.024469 - DN.024470

44. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. . - Xuất bản lần thứ 2. Tái bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009; 22cm

        T. 3 : 1930 - 1945.- 2009.- 654tr.

        Tóm tắt:  Gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ năm 1930 đến ngày 2-9-1945, thể hiện những cống hiến lớn lao về tư tưởng, đường lối và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng thế giới...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phong trào cách mạng, Đường lối kháng chiến, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.007879

Kho Mượn: MV.010436 - MV.010437

45. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. . - Xuất bản lần thứ 2. Tái bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009; 22cm

        T. 4 : 1945-1946.- 2009.- 589tr.

        Tóm tắt:  Gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo... của Hồ Chí Minh từ 2/9/1945 đến hết năm 1946 phản ánh những hoạt động sôi nổi đầy sáng tạo của Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Bài viết, Tác phẩm, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048231

Kho Mượn: MN.088174 - MN.088175

46. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. . - Xuất bản lần thứ 2. Tái bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009; 22cm

        T. 5 : 1947-1949.- 2009.- 810tr.

        Tóm tắt:  Bao gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1947 đến cuối năm 1949, phản ánh tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp

        Từ khóa: Kháng chiến chống Pháp, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết, Tác phẩm, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048232

Kho Mượn: MN.088177 - MN.088178

47. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. . - Xuất bản lần thứ 2. Tái bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009; 22cm

        T. 6 : 1950-1952.- 2009.- 688tr.

        Tóm tắt:  Gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1/1/1950 đến cuối tháng 12/1952 thể hiện những tư tưởng, chủ trương, hoạt động rộng lớn của Hồ Chí Minh về đối nội, đối ngoại để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh kháng chiến

        Từ khóa: Cách mạng, Toàn tập, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kháng chiến chống Pháp

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048233

Kho Mượn: MN.088179

48. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. . - Xuất bản lần thứ 2. Tái bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009; 22cm

        T. 7 : 1953-1955.- 2009.- 635tr.

        Tóm tắt:  Gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1953 đến cuối tháng 6/1955, phản ánh những tư tưởng, chủ trương đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Pháp chỉ đạo công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, xây dựng an ninh, quốc phòng trên miền Bắc...

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác phẩm, Kháng chiến chống Pháp, Kinh tế, Văn hoá, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048234

Kho Mượn: MN.088180 - MN.088181

49. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. . - Xuất bản lần thứ 2. Tái bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009; 22cm

        T. 8 : 1955-1957.- 2009.- 661tr.

        Tóm tắt:  Gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuối tháng 6/1955 đến cuối năm 1957 phản ánh những hoạt động phong phú, sôi nổi của Hồ Chí Minh những năm đầu sau khi Hiệp định Giơnevơ được kí kết

        Từ khóa: Xây dựng XHCN, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048235

Kho Mượn: MN.088182

50. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. . - Xuất bản lần thứ 2. Tái bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009; 22cm

        T. 8 : 1955-1957.- 2000.- 661tr.

        Tóm tắt:  Gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuối tháng 6/1955 đến cuối năm 1957 phản ánh những hoạt động phong phú, sôi nổi của Hồ Chí Minh những năm đầu sau khi Hiệp định Giơnevơ được kí kết

        Từ khóa: Hoạt động cách mạng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng XHCN, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.010561

51. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. . - Xuất bản lần thứ 2. Tái bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009; 22cm

        T. 9 : 1958-1959.- 2009.- 674tr.

        Tóm tắt:  Gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết, điện văn, thư từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết 1959 thể hiện qua điểm chủ trương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo nhân dân thời kỳ khôi phục kinh tế, xây dựng đất nước

        Từ khóa: Tác phẩm, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng CNXH, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048236

Kho Mượn: MN.088183 - MN.088184

52. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011; 24cm

        T.11 : 1957 - 1958.- 2011.- 683tr.

        Tóm tắt:  Gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuối tháng 6 -7-1957đến 31-12 năm 1958 phản ánh những quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối đối ngoại, đối nội của nứơc ta trong cuộc đấu tranh thống nhất Tổ Quốc, xây dựng đất nước

        Từ khóa: Khoá  Hoạt động cách mạng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng CNXH,   Toàn tập

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.011191

53. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011; 24cm

        T.13 : 1961 - 1962.- 2011.- 611tr.

        Tóm tắt:  Gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ tháng 1/1961 đến tháng 12/1962, thể hiện tư tưởng của Người về thực hiện đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí minh, Việt Nam, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.008400

54. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011; 24cm

        T.14 : 1963 - 1965.- 2011.- 822tr.

        Tóm tắt:  Bao gồm những bài viết, bài nói, điện, thư... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1963 - 1965

        Từ khóa:   Bài viết, toàn tập,   Tư tưởng Hồ Chí Minh,   Tác phẩm

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.008582

55. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011; 24cm

        T.6 : 1949 - 1950.- 2011.- 619tr.

        Tóm tắt:  Gồm 224 tác phẩm, bài nói, bài viết, thư, điện, của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1949 đến 31-12- 19500 phản ánh sâu sắc quan điểm cơ bản về đường lối, chiến lược , sách lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến , kiến Quốc của nhân dân ta

        Từ khóa:   Kháng chiến chống Pháp,   Cách mạng,   Tư tưởng Hồ Chí Minh,   Toàn tập

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.008452

56. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập. / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011; 24cm

        T.7 : 1951 - 1952.- 2011.- 664tr.

        Tóm tắt:  Gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ ngày 1/1/1951 đến cuối tháng 12/1952, thể hiện tầm nhìn chiến lược và những chủ trương đối nội, dối ngoại của Người

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí minh, Việt Nam, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.011145

57. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh tuyển tập. .- H.: Sự thật, 1980; 19cm

        T.2 : 1955-1969.- 1980.- 568tr.

        Tóm tắt:  Gồm các bài viết và tác phẩm của Hồ Chủ tịch thể hiện tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Người trong thời kỳ sôi động và thử thánh của Cách mạng Việt Nam từ 1945-1954

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Cuộc đời, Danh nhân, Sự ngghiệp, Tiểu sử, Việt Nam, Tuyển tập

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.007651

Kho Mượn: MN.007650, MN.035799 - MN.035801

58. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh tuyển tập. .- H.: Sự thật, 1960. - 816tr.: ảnh; 24cm

        Tóm tắt:  Sách, bài báo, tham luận, thư, báo cáo, diễn văn và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 3 thời kỳ: từ 1920 đến 1945,1945 đến 1954 và 1954 đến nay

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tuyển tập, Diễn văn, Tham luận, Văn kiện

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.002063

Kho Tra cứu: TRC.000132, TRC.000457, TRC.000499

59. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh với thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. / Hồ Chí Minh.- H.: Quân đội nhân dân, 1987. - 73tr.: ảnh; 19cm

        Tóm tắt:  Bao gồm những bài nói, viết, thư từ và trích dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng, việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với họ

        Từ khóa: Gia đình chính sách, Thương binh liệt sĩ, Thương binh, Bệnh binh

        Phân loại: 362.86H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.030142

60. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chủ tịch nói về dân chủ, kỷ luật và đạo đức cách mạng. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1967. - 97tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những bài viết của Hồ chủ tịch về mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật trong Đảng, đảm bảo quyền làm chủ tập thể của quần chúng nhân dân và về đạo đức cách mạng của người cán bộ.

        Từ khóa: Đạo đức cách mạng, Bài nói chuyện, Dân chủ, Thư

        Phân loại: 335.4346H450C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011922

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: VN.038901

                              Kho Đọc: VN.055544

61. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chủ Tịch với lao động. / Hồ Chí Minh ; Nhà xuất bản Lao động s. t.- H.: Lao động, 1960. - 55tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Một số bài nói chuyện của Hồ chủ tịch với cán bộ, công nhân, viên chức từ sau ngày hoà bình lập lại đến nay. Hồ chủ tịch đã nhắc nhở nhiệm vụ lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò của tổ chức công đoàn trong giai đoạn cách mạng XHCN ở miền Bắc, giảng giải những chủ trương, chính sách mới của đảng và chính phủ, khen ngợi những có gắng và phê bình những thiếu sót của cán bộ, công nhân viên chức...

        Từ khóa: Lời kêu gọi, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lao động, Sản xuất

        Phân loại: 331H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011932

62. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chủ Tịch với lực lượng vũ trang nhân dân. / Hồ Chí Minh.- H.: Quân đội nhân dân, 1962. - 239tr.; 22cm

        Tóm tắt:  Những bức thư, bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch với lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Đề cập vấn đề: Tư tưởng quân sự của Đảng ta, chiến tranh nhân dân, quân đội nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc xây dựng thành một đội quân thật sự cách mạng. Một số bài thơ của Người sáng tác trong kháng chiến

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lực lượng vũ trang, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bài nói chuyện, Thư từ

        Phân loại: 355.009597H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.004091 - DV.004092

Kho Mượn: VV.001658, VV.001660

63. HỒ CHÍ MINH. Huấn thị của Hồ Chủ tịch. / Hồ Chí Minh.- H.: [KNxb], [Kđ]. - 8tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch với cán bộ, đảng viên trong đợt vận động chính trị xây dựng Đảng: vì sao phải chỉnh huấn, thế nào là tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa

        Từ khóa: Con người mới XHCN, Huấn thị

        Phân loại: 335.4346H502T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011935

64. HỒ CHÍ MINH. Kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1978. - 243tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Gồm những bài viết, nói của Hồ Chủ Tịch từ năm 1920 đến năm 1969 về đường lối, chủ trương của Đảng trong các thời kỳ, vấn đề dân tộc thuộc địa. Củng cố và phát triển sự thống nhất tư tưởng của các Đảng Mácxít-Lêninit. Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng dân tộc phương Đông

        Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, Tinh thần yêu nước, Tư tưởng Hồ chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346K258H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.000756 - DN.000757

Kho Mượn: MN.020925, MN.020929 - MN.020931

65. HỒ CHÍ MINH. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. : Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch ngày 17 tháng 7 năm 1966/ Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1966. - 15tr.; 13cm

        Từ khóa: Lời kêu gọi, Độc lập dân tộc, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346KH455C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011928 - DN.011929

66. HỒ CHÍ MINH. Không có gì quý hơn độc lập tự do. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1975. - 102tr.: ảnh chân dung; 18cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu các bài diễn văn, lời kêu gọi, thư từ gửi đồng bào, chiến sĩ, nhân sĩ, ... của Hồ Chủ Tịch trong giai đoạn từ tháng 2/1930 đến tháng 5/1969

        Từ khóa: Lời kêu gọi, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị, Đàng cộng sản Việt Nam

        Phân loại: 335.4346KH455C

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.018129

Kho Đọc: VN.058006

67. HỒ CHÍ MINH. Lao động là nghĩa vụ và vinh dự. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1972. - 33tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:  Những bài viết của Bác Hồ về vai trò của người cán bộ nhà nước; ý nghĩa của lao động. Tư tưởng, tác phong của người cán bộ; ý thức trách nhiệm của người cán bộ nhằm phục vụ cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ và xây dựng CNXH

        Từ khóa: Vai trò, Nhiệm vụ, Lao động, Việt Nam, Lao động

        Phân loại: 331.09597L108Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.012016

Kho Mượn: MN.007098 - MN.007099, MN.007105

68. HỒ CHÍ MINH. Lênin và chủ nghĩa Lênin. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1982. - 153tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:  Những bài viết của Chủ tịch Hồ chí Minh từ năm 1924 đến 1969 về Lênin và chủ nghĩa Lênin; Phân tích, nhận xét và đánh giá vai trò của Lênin, ảnh hưởng của chủ nghĩa Lênin đối với phong trào cách mạng thế giới và VN

        Từ khóa: Lênin, V. I., Chủ nghĩa Mác - Lênin, Cách mạng tháng mười Nga, Nga

        Phân loại: 335.43L250N

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.009727

Kho Mượn: MN.038118

69. HỒ CHÍ MINH. Lên án chủ nghĩa thực dân. : Một số bài báo và văn kiện của đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết trong thời kỳ hoạt động ở nước ngoài từ 1922-1926/ Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1959. - 190tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tên tác giả trên sách: Nguyễn Ái Quốc

        Tóm tắt:  Gồm một số bài báo tham luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc) viết trong thời kì hoạt động ở nườc ngoài như (Người cùng khổ, Ddời sống công nhân, Nhân đạo... theo thứ tự thời gian.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa thực dân, Phong trào công nhân, Việt Nam, Văn kiện, Bài báo

        Phân loại: 325L254A

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.012014

Kho Mượn: MN.000075, MN.000399

70. HỒ CHÍ MINH. Lời Bác dạy soi sáng đường chúng con đi. / Hồ Chí Minh.- H.: Công an nhân dân, 1985. - 41tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Một số bài nói và thư của Bác Hồ gửi cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân từ 1948-1968

        Từ khóa: Thư từ, Công an nhân dân, Bài nói chuyện

        Phân loại: 335.4346L462B

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.026889 - DN.026890

Kho Mượn: MN.044766, MN.044768

71. HỒ CHÍ MINH. Mãi mãi đi theo con đường của Lênin vĩ đại. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1970. - 82tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:  Những bài viết của Hồ Chủ tịch về Lênin từ năm 1924 đến 1969: Lênin và các dân tộc thuộc địa, các dân tộc phương đông, ... Cách mạng tháng Mười và ý nghĩa của nó với phong trào giải phóng dân tộc của thế giới và Việt Nam

        Từ khóa: Lê nin, V. I., Sự nghiệp, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ nghĩa quốc tế vô sản, Liên minh công nông, Giai cấp vô sản, Tiểu sử, Cách mạng XHCN

        Phân loại: 335.43M103M

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.012006

Kho Mượn: MN.001486

Kho Đọc: VN.055525, VN.055532

72. HỒ CHÍ MINH. Mấy kinh nghiệm Trung Quốc mà chúng ta nên học. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1958. - 139tr.; 19cm

        Tác giả đầu trang tên sách Trần Lực

        Tóm tắt:  Đưa ra một số kinh nghiệm của Trung quốc mà Việt nam ta nên học như: một số vấn đề về nông nghiệp, công nghiệp, quân đội và nhiệm vụ kinh tế, trí thức tư sản chỉnh phong, học trò và trường học, cán bộ tri thức tham gia lao động chân tay

        Từ khóa: Kinh nghiệm, Xây dựng CNXH, Trung Quốc

        Phân loại: 324.251M126K

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011939

73. HỒ CHÍ MINH. Miền Nam là ruột thịt Nam Bắc là một nhà. : Trích một số thư, bài nói và lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch về vấn đề đấu tranh thống nhất nước nhà/ Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1960. - 70tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:  Những lời kêu gọi, những bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch về vấn đề đấu tranh thống nhất đất nước

        Từ khóa: Lời kêu gọi, Thư từ, Bài nói chuyện, Thống nhất đất nước, Miền Bắc, Việt Nam, Miền Nam

        Phân loại: 959.704M305N

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.012005

Kho Mượn: VN.009385

74. HỒ CHÍ MINH. 120 bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một trăm hai mươi bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Hồ Chí Minh ; Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam,....- H.: Thanh niên, 2010. - 403tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Giới thiệu 120 bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mọi mặt trong đời sống, tư tưởng, chính trị trong và ngoài nước

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn  học hiện đại, Việt Nam, Bài báo

        Phân loại: 895.922803M458TR

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048962

Kho Lưu động: LD.018700 - LD.018702

Kho Mượn: MN.090378 - MN.090379

75. HỒ CHÍ MINH. 120 bài trả lời phỏng vấn báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Một trăm hai mươi bài trả lời phỏng vấn báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Hồ Chí Minh ; Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam,....- H.: Thanh niên, 2010. - 347tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Gồm 120 bài trả lời phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước của nhà báo chính luận vĩ đại Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Báo chí, Phỏng vấn, Tư tưởng

        Phân loại: 335.4346M458TR

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048955

Kho Lưu động: LD.018742 - LD.018744

Kho Mượn: MN.090364 - MN.090365

76. HỒ CHÍ MINH. 120 bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một trăm hai mươi bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Hồ Chí Minh ; Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam,....- H.: Thanh niên, 2010. - 211tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Gồm 120 bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bài và chiến sĩ trong cả nước. Gửi các nhà lãnh đạo, chính trị gia, các tổ chức chính trị trên thế giới, giai đoạn1945 - 1969

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Điện tín

        Phân loại: 335.4346M458TR

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048944

Kho Lưu động: LD.018658 - LD.018660

Kho Mượn: MN.090342 - MN.090343

77. HỒ CHÍ MINH. 120 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh.   Một trăm hai mươi bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Hồ Chí Minh ; Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam,....- H.: Thanh niên, 2010. - 303tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Gồm 120 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng những thông điệp và khát vọng hoà bình gửi tới Chính phủ, Quốc hội, tổng thống, chính trị gia, tướng quân, binh sĩ, nhân dân Pháp và Mỹ. Gửi tới đồng bào, chiến sĩ, các cháu thiếu niên, nhi đồng... trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược từ 1919 - 1969

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thư từ

        Phân loại: 335.4346M458TR

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048951

Kho Lưu động: LD.018751 - LD.018753

Kho Mượn: MN.090356 - MN.090357

78. HỒ CHÍ MINH. 120 câu nói, bài nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. / Hồ Chí Minh ; Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam,....- H.: Thanh niên, 2010. - 363tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Giới thiệu 120 câu nói, bài nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với học sinh, thanh niên, quân và dân trong các bức thư hay trong các đại hôị, hội nghị...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài nói, Câu nói

        Phân loại: 335.4346M458TR

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048961

Kho Lưu động: LD.018730 - LD.018732

Kho Mượn: MN.090376 - MN.090377

79. HỒ CHÍ MINH. 120 lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.   Một trăm hai mươi lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Hồ Chí Minh ; Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam,....- H.: Thanh niên, 2010. - 339tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tợp hợp 120  lời kêu gọi của Chủ tịch HCM từ thời gian 1945 - 1969.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi

        Phân loại: 335.4346M458

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048959

Kho Lưu động: LD.018724 - LD.018726

80. HỒ CHÍ MINH. 120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Một trăm hai mươi sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Hồ Chí Minh ; Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam,....- H.: Thanh niên, 2010. - 347tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Giới thiệu nội dung các sắc lệnh quan trọng do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, quy định về thiết lập toà án quân sự, thể lệ tổng tuyển cử, tổ chức các đoàn thể luật sư, thuế tiền lãi thương mại, kỹ nghệ, canh nông, lương bổng...

        Từ khóa: Pháp luật, Sắc lệnh, Việt Nam

        Phân loại: 340.597M458TR

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.018766 - LD.018768

81. HỒ CHÍ MINH. Mỹ Diệm phá hoại hoà bình, thống nhất nước nhà. / Hồ Chí Minh.- H.: Báo nhân dân, 1955. - 44tr.; 19cm

        Tên tác giả ngoài bìa : C.B.

        Tóm tắt:  Âm mưu phá hoại hoà bình và ngăn cản việc thi hành hiệp định Giơnevơ của Mỹ và Ngô Đình Diệm. Tội ác của Ngô Đình Diệm và phong trào chống Mỹ của nhân dân ta

        Từ khóa: Ngô Đình Diệm, Kháng chiến chống Mỹ, Đế quốc, Lịch sử hiện đại, Tội ác, Mỹ, Việt Nam

        Phân loại: 959.704M600D

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.012002

82. HỒ CHÍ MINH. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. / Hồ Chí Minh.- Tp. Hồ Chí Minh; H.: Chính trị quốc gia: Nxb. Trẻ, 2005. - 55tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Những bài viết và tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng nhân ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc.

        Từ khóa: Đạo đức cách mạng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa cá nhân, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346N122C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045468

Kho Mượn: MN.080570 - MN.080571

83. HỒ CHÍ MINH. Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1969. - 41tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:  Một số bài nói chuyện của Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí quan liêu, đoàn kết giành những thắng lợi mới trong nhân dân

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa các nhân, Tác phẩm cá biệt, Đạo đức cách mạng

        Phân loại: 335.4346N122C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.012000

Kho Mượn: MN.001629, MN.001632

84. HỒ CHÍ MINH. Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân. / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 4.- H.: Sự thật, 1986. - 47tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, tư tưởng và tác phong XHCN, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí quan liêu... và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân

        Từ khóa: Giáo dục tư tưởng, Chủ nghĩa cá nhân, Đạo đức cách mạng

        Phân loại: 171N122C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.028060

Kho Mượn: MN.047152

85. HỒ CHÍ MINH. Người quyết tâm thì lúa được mùa. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1963. - 74tr.; 19cm

        Tên tác giả trên sách: Trần Lực

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài viết về các vấn đề nông nghiệp: Kĩ thuật trồng trọt, cải tiến nông cụ, tổ chức phong trào nông nghiệp, công tác thuỷ lợi, phòng chống lụt bão

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nông nghiệp, Kĩ thuật trồng trọt, Thuỷ lợi, Nông cụ, Việt Nam

        Phân loại: 630.9597NG558QU

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011996

86. HỒ CHÍ MINH. Nhà nước và pháp luật. / Hồ Chí Minh.- H.: Pháp lý, 1985. - 354tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính quyền Nhà nước, bạo lực cách mạng, vai trò quần chúng, luật pháp, hiến pháp từ 1919-1969

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước, Pháp luật, Việt Nam

        Phân loại: 340.09597NH100N

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.027376 - DN.027377

Kho Mượn: MN.045572 - MN.045574

87. HỒ CHÍ MINH. Nhật ký trong tù. / Hồ Chí Minh. - Tái bản.- H.: Chính trị quốc gia, 2008. - 299tr.; 21cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nhật kí, Việt Nam, Văn học sau cách mạng

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.011910 - LD.011912

88. HỒ CHÍ MINH. Nhật ký trong tù. / Hồ Chí Minh.- H.: Văn học, 2003. - 140tr.; 15cm

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.002614 - LD.002618, LD.006979 - LD.006982

89. HỒ CHÍ MINH. Nhật ký trong tù. / Hồ Chí Minh ; Sổmsỉ Đêxacămphu dịch. - Tái bản, có bổ sung, sửa chữa.- H.: Chính trị Quốc gia,, 2007. - 246tr.; 19cm

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ,   Sách song ngữ

        Phân loại: 895.1NH124K

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.094504

90. HỒ CHÍ MINH. Nhật ký trong tù. : Bản dịch trọn vẹn/ Hồ Chí Minh ; Nam Trân dịch. - In lần thứ 4.- H.: Văn học, 1990. - 317tr.: ảnh; 19cm

        Từ khóa: Tác phẩm cá biệt, Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.922132NH124K

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.032790 - DN.032791

100. HỒ CHÍ MINH. Nhật ký trong tù. / Hồ Chí Minh.- H.: Phổ thông, 1971. - 118tr.: ảnh; 19cm

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.1NH124K

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011995

101. HỒ CHÍ MINH. Nhật ký trong tù. / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 3.- H.: Văn học, 1983. - 308tr.; 24cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.1NH124K

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.004641

Kho Mượn: MV.007018 - MV.007020

Kho Tra cứu: TRC.000462

102. HỒ CHÍ MINH. Nhật ký trong tù. : Bản dịch trọn vẹn/ Hồ Chí Minh ; Viện Văn học dịch. - In lần thứ 4.- H.: Văn học, 1990. - 320tr.; 19cm

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.1NH124K

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.033845

Kho Mượn: MN.057383

103. HỒ CHÍ MINH. Nhật ký trong tù. / Hồ Chí Minh.- H.: Viện Văn học: Văn hoá, 1960. - 250tr.; 24cm

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.922132NH124K

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.002041

104. HỒ CHÍ MINH. Nhật kỷ trong tù.  = Prison Diary/ Hồ Chí Minh.- H.: Ngoại văn, 1985. - 183tr.; 19cm. - (Tủ sách song ngữ phổ thông)

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Tác phẩm cá biệt, Việt Nam, Sách song ngữ, Thơ

        Phân loại: 895.922132NH124K

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.030293

105. HỒ CHÍ MINH. Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang. / Hồ Chí Minh.- H.: Giáo dục, 1969. - 88tr.; 19cm

        Từ khóa: Giáo dục, Sự nghiệp, Việt Nam, Sư phạm

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011991

106. HỒ CHÍ MINH. Những bài đăng trên báo Le Paria. : Người cùng khổ/ Hồ Chí Minh ; Nguyễn Trác, ... dịch.- H.: Sự thật, 1987. - 144tr.; 19cm

        Tác giả ghi trên trang tên sách: Nguyễn Ái Quốc

        Tóm tắt:  Gồm 37 bài báo của đồng chí Nguyễn Ai Quốc đăng trên báo "người cùng khổ": tư tưởng chính trị, đường lối cách mạng giải phóng dân tộc theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin; Sự phê phán chủ nghĩa thực dân; Vấn đề dân tộc và thuộc địa

        Từ khóa: Báo, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346NH556B

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.030012

Kho Mượn: MN.052022, MN.052024

107. HỒ CHÍ MINH. Những chặng đường lịch sử vẻ vang. / Hồ Chí Minh.- H.: Quân đội nhân dân, 1973. - 163tr.: 19cm

        Tóm tắt:  Toàn văn hoặc trích đoạn các bài nói và viết quan trọng của Hồ Chí Minh từ năm 1921-1969 đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử khác nhau

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản, Lịch sử hiện đại, Tác phẩm, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346NH556CH

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.011274 - MN.011275

Kho Đọc: VN.054402 - VN.054403

108. HỒ CHÍ MINH. Những lời Bác Hồ dạy thanh niên, thiếu niên, học sinh. / Hồ Chí Minh.- H.: Thanh niên, 1989. - 47tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những câu nói, bài viết của Bác Hồ căn dặn thế hệ trẻ phải phấn đấu, rèn luyện, học tập theo quan điểm phương hướng của Đảng

        Từ khóa: Giáo dục, Thiếu niên, Thanh niên, Học sinh

        Phân loại: 324.09597NH556L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.032525 - DN.032526

Kho Mượn: MN.056758 - MN.056760

109. HỒ CHÍ MINH. Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1958; 22cm

        T.1 : Từ 1941 - 1949.- 1958.- 341tr.

        Tóm tắt:  Các bức thư, lời kêu gọi, chỉ thị, tuyên ngôn độc lập, Bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch gửi cho các ngành, các giới từ năm 1941 - 1949: Thư từ nước ngoài gửi về, chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến,...

        Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Pháp, Tuyên ngôn độc lập, Thư, Chỉ thị, Bài nói chuyện, Lời kêu gọi

        Phân loại: 335.4346NH556L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006905

110. HỒ CHÍ MINH. Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1956: hình ảnh; 22cm

        T.1.- 1956.- 344tr.

        Tóm tắt:  Tập hợp những lời kêu gọi, tuyên ngôn độc lập, thư tín gửi cho học sinh, thiếu nhi, đồng bào trong và ngoài nước, cán bộ, chiến sĩ..từ năm 1941-1949 của Hồ chủ tịch

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam, Lời kêu gọi, Thư tín, Tuyên ngôn độc lập

        Phân loại: 335.4346NH556L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.004085

Kho Tra cứu: TRC.000221

111. HỒ CHÍ MINH. Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1956: hình ảnh; 22cm

        T.2.- 1956.- 298tr.

        Tóm tắt:  Tập hợp những bài thơ, thư, điện bài viết, bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch từ năm 1950 đến năm 1953

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết, Lời kêu gọi, Bài nói chuyện

        Phân loại: 335.4346NH556L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.004086

Kho Tra cứu: TRC.000222

112. HỒ CHÍ MINH. Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1958; 22cm

        T.2.- 1960.- 288tr.

        Tóm tắt:  Tập hợp những lời kêu gọi, thơ chúc tết, thư chúc mừng và thăm hỏi của Hồ Chủ Tịch từ tháng 1-1950 đến tháng 7-1954

        Từ khóa: Kháng chiến chống Pháp, Lịch sử hiện đại, Thơ, Thư, Lời kêu gọi

        Phân loại: 335.4346NH556L

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.002361

Kho Đọc: VV.006906

113. HỒ CHÍ MINH. Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1958; 22cm

        T.3.- 1956.- 288tr.

        Tóm tắt:  Tập hợp những lời kêu gọi, thư, điện văn, bài trích nói chuyện... của Hồ Chủ Tịch từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 9 năm 1956

        Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Mỹ, Lời kêu gọi, Thư

        Phân loại: 335.4346NH556L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006908

114. HỒ CHÍ MINH. Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1956: hình ảnh; 22cm

        T.3.- 1956.- 342tr.

        Tóm tắt:  Tập hợp những lời kêu gọi, thư, điện văn, bài trích nói chuyện... của Hồ Chủ Tịch từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 9 năm 1956

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kháng chiến chống Pháp, Bài phát biểu, Lời kêu gọi

        Phân loại: 335.4346NH556L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.004087

Kho Mượn: MN.000398 Kho Tra cứu: TRC.000223 Kho Mượn: VV.000855

115. HỒ CHÍ MINH. Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1956: hình ảnh; 22cm

        T.4 : Tháng Chín 1956 - Tháng Chạp 1957.- 1958.- 192tr.

        Tóm tắt:  Tập hợp những bức thư, thơ, điện, bài viết, bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch từ tháng 9-1956 đến tháng chạp 1957

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thư từ, Bài nói chuyện, Lời kêu gọi

        Phân loại: 335.4346NH556L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.004088 Kho Tra cứu: TRC.000224

116. HỒ CHÍ MINH. Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1958; 22cm

        T.4 : Tháng Chín 1956 - Tháng Chạp 1957.- 1958.- 192tr.

        Tóm tắt:  Tập hợp những bức thư, thơ, điện, bài viết, bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch từ tháng 9-1956 đến tháng chạp 1957

        Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Mỹ, Bài nói chuyện, Thư từ, Lời kêu gọi, Bài viết

        Phân loại: 335.4346NH556L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006911

117. HỒ CHÍ MINH. Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1956: hình ảnh; 22cm

        T.5 : Tháng giêng 1958-tháng chạp 1959.- 1960.- 351tr.

        Tóm tắt:  Trich lời kêu gọi của Hồ Chí Minh trong thời gian tháng giêng năm 1958 đến tháng chạp năm 1959

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam, Lời kêu gọi

        Phân loại: 335.4346NH556L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.004089

118. HỒ CHÍ MINH. Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1956: hình ảnh; 22cm

        T.6 : Tháng Giêng 1960 - Tháng Chạp 1961.- 1962.- 281tr.

        Tóm tắt:  Một số bài nói chuyện, thư từ, điện chào mừng của Hồ Chủ Tịch trong các cuộc hội nghị, gặp gỡ nhân dân trong nước hoặc tiếp đón các vị khách quốc tế.. từ tháng giêng 1960 đến tháng chạp 1961

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ CHí Minh, Lời kêu gọi, Điện chào mừng, Diễn văn, Bài nói chuyện, Thư từ

        Phân loại: 335.4346NH556L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.004090

Kho Tra cứu: TRC.000225

119. HỒ CHÍ MINH. Phát huy tinh thần cầu học cầu tiến bộ. : Một số bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch ở các lớp học chính trị và huấn thị về vấn đề huấn luyện và học tập/ Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1960. - 95tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Một số bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch ở các lớp học chính trị và huấn thị về vấn đề huấn luyện và học tập của cán bộ và Đảng viên

        Từ khóa: Học tập, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Huấn thị, Bài nói chuyện

        Phân loại: 335.4346PH110H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011986

Kho Mượn: MN.012848 - MN.012849

Kho Đọc: VN.055373

120. HỒ CHÍ MINH. Phe nào mạnh phe nào yếu ?. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật; 19cm

        T. 1.- 1952.- 55tr.

        Tóm tắt:  Sách thường thức về cục diện chính trị giữa phe dân chủ gìn giữ hoà bình với phe đế quốc gây chiến. Phong trào đấu tranh chống đế quốc đang lên cao ở Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam và sự suy yếu của các nước đế quốc Mỹ, Anh, Pháp

        Từ khóa: Chủ nghĩa Xã hội, Thế giới, Chính trị, Chủ nghĩa đế quốc

        Phân loại: 320PH200N

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.012064

121. HỒ CHÍ MINH. Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. : Lời phát biểu tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khoá III ngày 8-10 tháng 4 năm 1965/ Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1965. - 10tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Toàn văn lời phát biểu của Hồ Chủ tịch trong kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khoá III năm 1965 về quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ của dân tộc Việt Nam

        Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Mỹ, Lời phát biểu, Việt Nam

        Phân loại: 959.704QU605T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011985

122. HỒ CHÍ MINH. Quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hoà bình thống nhất nước nhà. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1971. - 124tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:  Một số bài nói, viết của Hồ Chủ Tịch từ 1930 đến 1969 nêu rõ quyết tâm chống xâm lược bảo vệ và xây dựng tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng

        Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ, Giải phóng dân tộc, Việt Nam

        Phân loại: 959.704QU605T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011984

123. HỒ CHÍ MINH. Sửa đổi lối làm việc. / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 7.- H.: Sự thật, 1959. - 95tr.; 19cm

        Tên tác giả trên sách: X. Y. Z.

        Tóm tắt:  Phê bình và sửa chữa lối làm việc. Tư cách và đạo đức cách mạng, vấn đề cán bộ, phương pháp lãnh đạo, chống thói ba hoa trong làm việc

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức cách mạng, Công tác cán bộ, Lãnh đạo, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346S551Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011982

124. HỒ CHÍ MINH. Sửa đổi lối làm việc. / Hồ Chí Minh.- Tp. Hồ Chí Minh; H.: Nxb. Trẻ: Chính trị quốc gia, 2005. - 115tr.; 20cm

        Bút danh tác giả ở trang tên sách: X, Y, Z

        Tóm tắt:  Một số bài lí luận và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đảng, phê bình và sửa chữa, tư cách đạo đức cách mạng,...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nhân vật, Đạo đức cách mạng, Xây dựng đảng, Việt Nam

        Phân loại: 352.6S551Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045469

Kho Mượn: MN.080572 - MN.080573

125. HỒ CHÍ MINH. Sửa đổi lối làm việc. / Hồ Chí Minh.- H.: Chính trị quốc gia, 2008. - 103tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ và Đảng viên trong sự nghiệp xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Khả năng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng viên, Đạo đức cách mạng, Công tác cán bộ, Lãnh đạo

        Phân loại: 335.4346S551Đ

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.013870 - LD.013874

Kho Mượn: MN.086327

126. HỒ CHÍ MINH. Ta nhất định thắng địch nhất định thua. / Hồ Chí Minh.- H.: Báo Nhân dân, 1955. - 68tr.; 19cm

        Tên tác giả ghi trên sách: C.B.

        Tóm tắt:  Phân tích tình hình, bối cảnh lịch sử và khẳng định tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp

        Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Pháp, Tinh thần yêu nước, Việt Nam

        Phân loại: 959.704T100NH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011966

127. HỒ CHÍ MINH. Thanh niên tiến quân vào khoa học, kỹ thuật. / Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ.- H.: Thanh niên, 1966. - 69tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trích và lược ghi các bài nói chuyện của Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ với thanh niên và sinh viên về vấn đề khoa học kỹ thuật, đề ra những nhiệm vụ, trách nhiệm của thanh niên trong cuộc cách mạng này

        Từ khóa: Bài nói chuyện, Đoàn thanh niên, Khoa học kĩ thuật, Hoạt động đoàn

        Phân loại: 324.09597TH107N

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.012490

128. HỒ CHÍ MINH. Thanh niên trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. / Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, ....- H.: Thanh niên, 1967. - 175tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Bài phát biểu, chỉ thị quan trọng của BCH TW Đảng, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng... từ 1965 đến nay về thanh niên trong sự nghiệp chống Mĩ cứu nước

        Từ khóa: Thanh niên, Kháng chiến chống Mỹ, Chỉ thị, Việt Nam

        Phân loại: 324.2597TH107N

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.012492

Kho Mượn: VN.038922

129. HỒ CHÍ MINH. Thi đua yêu nước. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1970. - 75tr.: ảnh chân dung; 19 cm

        Tóm tắt:  Gồm thư từ bài nói, viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước, mục đích, nội dung của phong trào thi đua trong đó có thi đua trong lao động sản xuất, kinh tế và thi đua trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Vai trò của cán bộ lãnh đạo trong phong trào thi đua

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi, Thi đua XHCN, Lao động, Việt Nam

        Phân loại: 331.09597TH300Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011977

130. HỒ CHÍ MINH. Thi đua yêu nước. / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2.- H.: Sự thật, 1984. - 104tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Gồm các bức thư, điện, lời kêu gọi, bài phát biểu, bài nói chuyện, hội nghị của Hồ Chí Minh động viên nhân dân thi đua sản xuất, chiến đấu, học tập để xây dựng và bảo vệ đất nước

        Từ khóa: Thi đua, Yêu nước, Việt Nam

        Phân loại: 331.09597TH300Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.026115 - DN.026116

Kho Mượn: MN.43294 - MN.043292

131. HỒ CHÍ MINH. Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1976. - 92tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:  Một số bài trích các thư, bài nói chuyện, diễn văn báo cáo, lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu tư tưởng của Người về sự thống nhất Tổ Quốc

        Từ khóa: Sự nghiệp cách mạng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346TH455NH

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.018800 - MN.018803

Kho Đọc: VN.058385 - VN.058386

132. HỒ CHÍ MINH. Thơ. : Toàn tập/ Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung.- H.; Huế: Trung tâm nghiên cứu Quốc học: Văn học, 2004. - 564tr.; 24cm

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.922134TH460

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.006244

Kho Mượn: MV.009003

133. HỒ CHÍ MINH. Thơ Bác Hồ. : Thơ/ Hồ Chí Minh.- H.: Quân đội nhân dân, 1975. - 152tr.; 19cm

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ, Hồ Chí Minh

        Phân loại: 895.92213TH460B

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.018124 - MN.018126

134. HỒ CHÍ MINH. Thơ Bác Hồ. / Hồ Chí Minh.- H.: Quân đội nhân dân, 1971. - 126tr.: ảnh; 13cm

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.922132TH460B

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011978

135. HỒ CHÍ MINH. Thơ Bác Hồ. . - In lần thứ 4.- H.: Quân đội nhân dân, 1976. - 152tr.; 19cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.92213TH460H

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.024608

136. HỒ CHÍ MINH. Thơ Bác Hồ. . - In lần thứ 2.- H.: Quân đội nhân dân, 1976. - 157tr.: ảnh; 19cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.92213TH460H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.002643, VN.058003 - VN.058004

137. HỒ CHÍ MINH. Thơ chúc tết. / Hồ Chí Minh.- H.: Viện bảo tàng Hồ Chí Minh, 1986. - 30tr.; 19cm

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.922132TH460CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.027847 - DN.027848

Kho Mượn: MN.046456 - MN.046458

138. HỒ CHÍ MINH. Thơ Hồ Chí Minh. . - Tái bản lần 1, có sửa chữa, bổ sung.- Nghệ An: Nxb. Nghệ An, 1998. - 600tr.; 19cm

        Từ khóa: Văn bọc hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.92213TH460H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.039267

139. HỒ CHÍ MINH. Thơ Hồ Chí Minh. : Tác phẩm chọn lọc dùng trong nhà trường. - In lần thứ 2.- H.: Giáo dục, 1986. - 317tr.; 19cm

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.1TH460H

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.062445

140. HỒ CHÍ MINH. Thơ Hồ Chí Minh. : Tác phẩm chọn lọc dùng trong nhà trường.- H.: Giáo dục, 1977. - 335tr.; 19cm

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.92213TH460H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.004859

141. HỒ CHÍ MINH. Thơ Hồ Chủ Tịch. .- H.: Văn học, 1967. - 89tr.; 19cm

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.922132TH460H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011974 - DN.011975

Kho Mượn: MN.001166, VN.037525

Kho Đọc: VN.055555

150. HỒ CHÍ MINH. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu. / Hồ Chí Minh.- Tp. Hồ Chí Minh; H.: Chính trị Quốc gia: Nxb. Trẻ, 2005. - 47tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Cuốn sách bao gồm những bài viết, bài nói của Bác Hồ về vấn đề tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và quan liêu được trích từ "Hồ Chí Minh toàn tập"

        Từ khóa: Chống tham nhũng, Công tác tư tưởng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tiết kiệm, Quan liêu

        Phân loại: 335.4346TH552H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.044243

Kho Mượn: MN.078208 - MN.078209, MN.080612 - MN.080614

142. HỒ CHÍ MINH. Thực hành tiết kiệm và chống bệnh tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1981. - 47tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu

        Từ khóa: Chống tham nhũng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tiết kiệm

        Phân loại: 335.4346TH552H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.009462

Kho Mượn: MN.037889

143. HỒ CHÍ MINH. Thư Hồ Chí Minh gửi thanh niên và thiếu nhi. / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2.- H.: Thanh niên, 1956. - 49tr.: ảnh chân dung; 19 cm

        Tóm tắt:  Trích bức thư của Bác gởi cho các cháu thiếu nhi và thanh niên. Những bức thư Bác dạy dỗ các cháu, chỉ bảo nhiệm vụ trước mắt. Trong chiến đấu, sản xuất, học tập Bác đều khen thưởng những cháu nào có thành tích

        Từ khóa: Thiếu nhi, Thanh niên, Việt Nam, Thư từ

        Phân loại: 305.23TH550H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011972

144. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh; Lê Văn Tích chủ biên, Trần Hải,Trần Minh Trường. - Xuất bản lần thứ hai.- H.: Chính trị quốc gia, 1996. - 625tr; 22cm

          T : 12: 1966-1969.- 1996

        Tóm tắt:  Nhận định rõ kẻ thù có hướng chỉ đạo giải phóng m.Nam, tiếp tục xầy dựng chủ nghĩa xã hội ở m.Bắc

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, nhiệm vụ cho cả 2 miềm, cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ

145. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh.- H., 1980

        T. 1 : 1920-1925.- 1980.- 554tr.

        Tóm tắt:  Những bài và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1920-1925. Từ trang 7 đến trang 35 có lời giới thiệu phân tích nội dung toàn tập tập 1

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phong trào công nhân, Việt Nam, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.007943

Kho Mượn: MN.036049, MN.036051

146. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1981; 22cm

        T. 2 : 1-1925 / 2-1930.- 1981.- 370tr.

        Tóm tắt:  Gồm những tác phẩm viết từ năm 1925-1930: Vạch trần bản chất của các chính sách, thủ đoạn tàn ác, dã man của thực dân Pháp ở Việt Nam, Đông Dương. Việc chuẩn bị chính trị, tư tưởng cho việc thành lập Đảng Mác-Lênin của giai cấp công nhân

        Từ khóa: Tội ác, Thực dân Pháp, Chính trị, Tư tưởng, Giai cấp công nhân, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.009503 - DN.009504

Kho Mượn: MN.037938 - MN.037939

147. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1983. - 476tr.: ảnh; 19cm

        ĐTTS ghi : Viện Mác Lênin trực thuộc BCHTW Đảng cộng sản Việt Nam

        T. 3 : 2-1930-2-9-1945.- 1983

        Tóm tắt:  Gồm những tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ tháng 2 năm 1930 đến ngày 2 tháng 9 năm 1945

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Việt Nam, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.040701, MN.040703

148. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1981; 22cm

        T. 4 : 1945-1946.- 1995.- 589tr.

        Tóm tắt:  Các bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời nhà báo của Hồ Chí Minh từ ngày 2/9/1945 đến hết năm 1946 phản ánh tư tưởng đường lối chiến lược của Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam trong chính sách đối nội và đối ngoại

        Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính sách đối nội, Việt Nam, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.005582

149. HỒ CHÍ MINH. Toàn Tập. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật; 20cm

        T. 5 : 1/1948-12/1950.- 1985.- 532tr.

        Tóm tắt:  Gồm những bài viết và nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1. 1948 đến 12.1950 về quân sự kinh tế, chính trị... nước ta trong giai đoạn chống Pháp quyết liệt

        Từ khóa: Sự nghiệp, Tác phẩm cá biệt, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.026842 - DN.026843

Kho Mượn: MN.044691

150. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1981; 22cm

        T. 5 : 1947-1949.- 1995.- 811tr.

        Tóm tắt:  Trình bày những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1947 đến cuối năm 1949, phản ánh tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp

        Từ khóa: Chính sách đối nội, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính sách đối ngoại, Kháng chiến chống Pháp, Chiến lược, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.005583

151. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1981; 22cm

        T. 6 : 1950-1952.- 1995.- 688tr.

        Tóm tắt:  Gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1/1/1950 đến cuối tháng 12/1952 thể hiện những tư tưởng, chủ trương, hoạt động rộng lớn của Hồ Chí Minh về đối nội, đối ngoại để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh kháng chiến

        Từ khóa: Kháng chiến chống Pháp, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.005584

Kho Tra cứu: TRC.001609

152. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật; 19cm

        T. 6 : 1/1951-7/1954.- 1986.- 662tr.

        Tóm tắt:  Những bài và tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ tháng 1-1951 đến tháng 7-1954. Tập trung phản ánh sự lãnh đạo tài tình của người và của Đảng đối với quá trình phát triển của sự nghiệp kháng chiến kiến quốc

        Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến kiến quốc, Việt Nam

        Phân loại: 959.7041H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.028066

153. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật; 19cm

        T.1 : 1919-1924.- 1995.- 535tr.

        Tóm tắt:  Tập hợp những tác phẩm, bài nói, bài viết quan trọng của Chủ tịch (Hồ Chí Minh) từ năm 1919 đến tháng 11 năm 1924

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tuyển tập, Tạp văn

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.036559

Kho Mượn: MN.067615 - MN.067616

Kho Tra cứu: TRC.001461

154. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật; 19cm

        T.10 : 1-1965 - 9-1969.- 1989.- 974tr.

        Tóm tắt:  Các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng giêng 1965 đến 9/1969 phản ánh đường lối, tư tưởng chỉ đạo của Người và của Đảng trong giai đoạn nóng bỏng của cuộc KC chống Mỹ cứu nước

        Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ, Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn kiện, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.033569 - DN.033570

Kho Mượn: MN.058853 - MN.058857

155. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh; Phạm Hồng Chương( chủ biên), Nguyễn Văn Lanh, Nguyễn Kim Dung. - Xuất bản lần thứ hai.- H.: Chính trị quốc gia, 1996. - 736tr; 22cm

        T.10 : 1960-1962.- 1996

        Tóm tắt:  Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và các vấn đề Quốc tế.

        Từ khóa: toàn tập, Hồ Chí Minh

156. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 1996. - ảnh chân dung: 22cm

        T.10 : 1960-1962.- 1996.- ảnh chân dung

        Tóm tắt:  Gồm các bài viết, bài nói chuyện, điện văn của chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1960-1962 thể hiện tư tưởng của Người trên tất cả các lĩnh vực trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và các vấn đề quốc tế

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Xây dựng CNXH, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đối nội, Đối ngoại, Tác phẩm, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.005617

Kho Tra cứu: TRC.001625

157. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh; Ngô Thiếu Hiệu  chủ biên, Đào Thị Diến, Nguyễn Thị Giang. - Xuất bản lần thứ hai.- H.: Chính trị quốc gia, 1996; 22cm

         T.11 : 1963-1965.- 1996

        Tóm tắt:  Xây dựng CNXH trong hoàn cảnh một nước nông nghiệp lạc hậu lại bị chiến tranhvà đời sống tinh thần của nhân dân ta

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, thống nhất nước nhà, xây dựng

158. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 1996. - ảnh chân dung: 22cm

        T.11 : 1963-1965.- 1996.- ảnh chân dung

        Tóm tắt:  Gồm những bài viết, bài nói, ..của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1/1963 đến tháng 12/1965 thể hiện tư tưởng chỉ đạo của Người về cách mạng XHCN ở miền Bắc thời kỳ quá độ lên CNXH

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng XHCN, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.005618

Kho Tra cứu: TRC.001626

159. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 1996. - ảnh chân dung: 22cm

        T.12 : 1966-1969.- 1996.- ảnh chân dung

        Tóm tắt:  Gồm những bài viết, bài nói, điện văn...của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1966-1969

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác phẩm, Toàn tập, Bài viết

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.005619

Kho Tra cứu: TRC.001627

160. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật; 19cm

        T.2 : 1924-1930.- 1995.- 555tr.

        Tóm tắt:  Tập hợp những tác phẩm, bài nói, bài viết quan trọng của chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 11/1924 đến đầu năm 1930

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tạp văn, Toàn tập

        Phân loại: 335.46T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.036560

Kho Mượn: MN.067618

Kho Tra cứu: TRC.001462

161. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật; 19cm

        T.3 : 1930-1945.- 1995.- 654tr.

        Tóm tắt:  Những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ tháng 2 năm 1930 đến ngày 2/9/1945 thể hiện tư tưởng, đường lối và tổ chức của Người đối với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới

        Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quân sự, Tạp văn

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.036679

Kho Mượn: MN.067898, MN.067900

Kho Tra cứu: TRC.001475

162. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh ; Chủ biên Lê Văn Tích. - Xuất bản lần thứ hai.- H.: Chính trị quốc gia, 1995. - 589tr; 22cm

        T.4 : 1945 - 1946.- 1995

        Tóm tắt:  Tập 4 gồm những tác phẩm và những bài viết, bài nói, điện văn, thư tín, tuyên bố, những trả lời của các nhà báo, của Chủ Tịch từ 2/9/1945 đến hết năm 1946. Mở đầu tập 4 là bản tuyên ngôn độc lập. Những tác phẩm, những bài viết được giới thiệu trong tập này phản ánh những hoạt động sôi nổi phong phú, đầy sáng tạo của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập, Điện văn, Thư

163. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật; 19cm

        T.6 : Từ 1/1951 - 7/1954.- 1986.- 662tr.

        Tóm tắt:  Những bài và tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ tháng 1-1951 đến tháng 7-1954. Tập trung phản ánh sự lãnh đạo tài tình của người và của Đảng đối với quá trình phát triển của sự nghiệp kháng chiến kiến quốc

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cách mạng, Việt Nam, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.047268 - MN.047269

164. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh ; Lê Doãn Tá chủ biên. - In lần thứ hai.- H.: Chính trị quốc gia, 1995. - 687tr; 22cm

        T.6 : 1950 - 1952.- 1995

        Tóm tắt:  Gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói của Chủ Tịch Hồ Chí Minh từ 1/1/1950 đến cuối tháng 12/1952. Gia đoạn thất bại trong chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp. Tập này thể hiện rõ những tư tưởng, chủ chương hoạt động rộng lớn của Chủ Tịch về đối nội, đối ngoại để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh cuộc kháng chiến

        Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Kháng chiến, Đối ngoại, Đối nội

165. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật; 19cm

        T.7 : 7-1954 - 12-1957.- 1989.- 998tr.

        Tóm tắt:  Những bài viết và bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 7/1954 đến tháng 12/1957, thể hiện tinh thần CM tiến công và sự vận dụng lý luận của CN Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể nước ta, đường lối thực hiện 2 cuộc CM dân tộc dân chủ và XHCN ở miền Bắc, về cải cách ruộng đất, khôi phục nền kinh tế bị tàn phá...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa cộng sản, Cách mạng dân tộc, Toàn tập, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.030209 - DN.030210

Kho Mượn: MN.052357

166. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh; Chủ biên : Trịnh Nhu. - Xuất bản lần thứ hai.- H.: Chính trị quốc gia, 1996. - 637tr22cm

        T.7 : 1953-1955.- 1996

        Tóm tắt:  Cuộc kháng chiến chống Pháp do Đảng và Bác Hồ lãnh đạo

        Từ khóa: Kháng chiến chống Pháp, Đảng cộng sản, Hồ Chí Minh

167. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 1996. - ảnh chân dung: 22cm

        T.7 : 1953-1955.- 1996.- 637tr.

        Tóm tắt:  Những bài viết và bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 7/1954 đến tháng 12/1957, thể hiện tinh thần CM tiến công và sự vận dụng lý luận của CN Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể nước ta, đường lối thực hiện 2 cuộc CM dân tộc dân chủ và XHCN ở miền Bắc, về cải cách ruộng đất, khôi phục nền kinh tế bị tàn phá...

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cách mạng dân tộc, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.005641

Kho Tra cứu: TRC.001660

168. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh; Chủ biên : Nguyễn Huy Hoan. - Xuất bản lần thứ hai.- H.: Chính trị quốc gia, 1996. - 660tr22cm

        T.8 : 1955 - 1957.- 1996

        Tóm tắt:  Những tiểu phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư tín, trả lời các nhà báo từ cuối năm 1955 đến cuối 1957

        Từ khóa: Đảng cộng sản, quan hệ quốc tế, kinh tế

169. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 1996. - ảnh chân dung: 22cm

        T.8 : 1955-1957.- 1996.- 660tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuối tháng 6 năm 1955 đến cuối năm 1957

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Toàn tập, Xây dựng CNXH, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.037756 - DV.005642

Kho Tra cứu: TRC.001659

170. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật; 19cm

        T.8 : 1-1-1958 - 31-12-1960.- 1989.- 934tr.

        Tóm tắt:  Những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1/1/1958 đến tháng 31/12/1964 về các vấn đề: CMXHCN và xây dựng CNXH ở miền Bắc, cách mạng dân tộc dân chủ ở Miền Nam và đấu trnh thống nhất nước nhà

        Từ khóa: Cách mạng XHCN, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giải phóng dân tộc, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.033565 - DN.033566

Kho Mượn: MN.058843 - MN.058847

171. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh ; Phạm Mai Hùng (chủ biên), Ngô Văn Tuyên, Lê Trung Kiên biên soạn.- H.: Chính trị quốc gia, 1996. - 674tr; 22cm

        T.9 : 1958 - 1959.- 1996

        Tóm tắt:  Tác phẩm, bài nói, bài viết của Hồ Chủ Tịch từ đầu năm 1958 đến cuối năm 1959

        Từ khóa: toàn tập, Hồ Chí Minh

172. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật; 19cm

        T.9 : 1-1961 - 12-1964.- 1989.- 918tr.

        Tóm tắt:  Những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1/1961 đến tháng 12/1964 về các vấn đề: CMXHCN và xây dựng CNXH ở miền Bắc, quan điểm về phát triển nông nghiệp và công nghiệp

        Từ khóa: Công nghiệp, Cách mạng XHCN, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nông nghiệp, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.033567 - DN.033568

Kho Mượn: MN.058848 - MN.058852

173. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 1996. - ảnh chân dung: 22cm

        T.9 : 1958-1959.- 1996.- 674tr.

        Tóm tắt:  Gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết, điện văn, thư từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết năm 1959 thể hiện quan điểm và chủ trương đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo nhân dân thời kì khôi phục kinh tế, xây dựng đất nước

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng CNXH, Tác phẩm, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.005616

Kho Tra cứu: TRC.001624

174. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. / Hồ Chí Minh// Hồ Chí Minh toàn tập.- Sự thật.- H., 1980

        Tóm tắt:  Những bài và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1920-1925. Từ trang 7 đến trang 35 có lời giới thiệu phân tích nội dung toàn tập tập 1

        Từ khóa: Phong trào công nhân, Chủ nghĩa cộng sản, Chủ nghĩa thực dân, Dân tộc, Phụ nữ, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thuộc địa, Đông Dương, Bắc Phi, Trung Quốc, Việt Nam, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.007843

175. HỒ CHÍ MINH. Toàn tập. : Sách siêu đại/ Hồ Chí Minh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2002. - 1573tr.: ảnh; 45cm

        Tóm tắt:  Gồm những bài nói, bài viết, những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919-1969, phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước và vạch ra đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam.

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam, Việt Nam, Toàn tập

        Phân loại: 335.4346T406T

        Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TRC.001997

176. HỒ CHÍ MINH. Toàn văn bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch với đồng bào, cán bộ tỉnh Thái Bình ngày 26 tháng 3 năm 1962. // Thái Bình,Thái Bình.- 1999 .- Ngày 7 tháng 7

        Xem số ĐKCB ĐCL 82

        Từ khóa: Hồ Chí Minh(1890-1969), Thái Bình

177. HỒ CHÍ MINH. Trách nhiệm của nhân dân và cán bộ đối với chính quyền cách mạng. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1971. - 54tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:  Một số bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nói về tính chất của nhà nước Việt nam và trách nhiệm của nhân dân, cán bộ trong việc xây dựng chính quyền cách mạng

        Từ khóa: Chính quyền cách mạng, Cán bộ, Nhân dân, Nhà nước

        Phân loại: 320.1TR102NH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011969

Kho Mượn: MN.004291

178. HỒ CHÍ MINH. Truyện và ký. / Hồ Chí Minh ; Phạm Huy Thông dịch, giới thiệu.- H.: Văn học, 1974. - 83tr.; 19cm

        Nguyên văn tiếng Pháp Tr. 53-83

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện, Kí

        Phân loại: 895.922334TR527V

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.013112 - MN.013113, MN.013117, MN.013120

Kho Đọc: VN.055820 - VN.055821

179. HỒ CHÍ MINH. Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. : Có chú thích sự kiện và danh từ/ Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2.- H.: Sự thật, 1976. - 42tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Bản tuyên ngôn khẳng định quyền độc lập của dân tộc Việt Nam, điểm lại quá trình đấu tranh cách mạng giành độc lập, lập nên chế độ dân chủ cộng hòa

        Từ khóa: Tuyên ngôn độc lập, Chế độ dân chủ cộng hoà, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T527NG

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.019909, MN.019911, MN.019914 - MN.019915

Kho Đọc: VN.059016

180. HỒ CHÍ MINH. Tuyển tập. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1980. - tập; 20cm

        T. 1 : 1920-1954.- 1980.- 617tr.

        Tóm tắt:  Những bài và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1920-1925. Từ trang 7 đến trang 35 có lời giới thiệu phân tích nội dung toàn tập tập 1

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa cộng sản, Việt Nam, Tuyển tập

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.007259

Kho Mượn: MN.035227

181. HỒ CHÍ MINH. Tuyển tập văn học. : Ba tập/ Hồ Chí Minh ; Lữ Huy Nguyên s.t., tuyển chọn.- H.: Văn học, 1999. - Ba tập; 19cm

        T. 1 : Truyện và ký.- 1999.- 486tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu toàn văn tuyên ngôn độc lập và các tác phẩm truyện và kí của chủ tịch Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Tuyển tập, Sự nghiệp, Tác phẩm, Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện kí

        Phân loại: 959.703092T527T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.039998

Kho Mượn: MN.072165

182. HỒ CHÍ MINH. Tuyển tập văn học. : Ba tập/ Hồ Chí Minh ; Lữ Huy Nguyên s.t., tuyển chọn.- H.: Văn học, 1999. - Ba tập; 19cm

        T. 2 : Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận.- 1999.- 508tr.

        Tóm tắt:  Tuyển tập các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hoá, văn nghệ, báo chí từ những năm 20 của thế kỷ 20 đến khi Người qua đời

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tác phẩm văn học, Văn học hiện đại, Văn hoá, Văn nghệ, Tuyển tập, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 306.4T527T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.039999

Kho Mượn: MN.072166 - MN.072167

183. HỒ CHÍ MINH. Tuyển tập văn học. / Hồ Chí Minh.- H.: Văn học, 1995. - 3 tập; 19cm

        T. 2 : Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận.- 1995.- 449tr.

        Tóm tắt:  Tuyển tập các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hoá, văn nghệ, báo chí từ những năm 20 của thế kỷ 20 đến khi Người qua đời

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn hoá, Văn nghệ, Việt Nam, Tuyển tập

        Phân loại: 306.4T527T

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.067942 - MN.067943

184. HỒ CHÍ MINH. Tuyển tập văn học. : Ba tập/ Hồ Chí Minh ; Lữ Huy Nguyên s.t., tuyển chọn.- H.: Văn học, 1999. - Ba tập; 19cm

        T. 3 : Thơ.- 1999.- 571tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu tác phẩm "Nhật kí trong tù" và một số những bài thơ chữ Việt, chữ Hán khác của Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Tuyển tập, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.92213T527T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.040000

Kho Mượn: MN.072169

185. HỒ CHÍ MINH. Tuyển tập văn học. / Hồ Chí Minh ; Lữ Huy Nguyên s.t. tuyển chọn ; Nguyễn Tuấn Thành sắp xếp b.s..- H.: Văn học, 2010. - 2 tập; 21cm

        T.1 : Văn xuôi.- 2010.- 786tr.

        Tóm tắt:  Tuyển tập các tác phẩm truyện, ký và các tác phẩm văn hoá nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Văn xuôi

        Phân loại: 895.9228T527T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.049949

Kho Mượn: MN.093296 - MN.093297

186. HỒ CHÍ MINH. Tuyển tập văn học. : Ba tập/ Hồ Chí Minh ; Lữ Huy Nguyên s.t., tuyển chọn.- H.: Văn học, 1995. - 478tr.; 19cm

                T.1 : Truyện và ký.- 1995

        Tóm tắt:  Toàn văn tuyên ngôn độc lập và các tác phẩm truyện và kí của Chủ tịch Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Tuyển tập, Việt Nam, Truyện ngắn, Kí, Tạp văn

        Phân loại: 895.9228T527T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.036768

Kho Mượn: MN.067944 - MN.067945

187. HỒ CHÍ MINH. Tuyển tập văn học. / Hồ Chí Minh ; Lữ Huy Nguyên s.t. tuyển chọn ; Nguyễn Tuấn Thành sắp xếp b.s..- H.: Văn học, 2010. - 2 tập; 21cm

        T.2 : Thơ ca.- 2010.- 539tr.

        Tóm tắt:  Tuyển tập các bài thơ ca chữ Việt, thơ chữ Hán và những bài thơ trong Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.1T527T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.049950

Kho Mượn: MN.093298 - MN.093299

188. HỒ CHÍ MINH. Tuyển tập văn học. / Hồ Chí Minh ; Lữ Huy Nguyên s.t., tuyển chọn.- H.: Văn học, 1995. - Ba tập; 19cm

        T.3 : Thơ.- 1995.- 559tr.

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Tuyển tập, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.92213T527T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.036767

Kho Mượn: MN.067940 - MN.067941

189. HỒ CHÍ MINH. Tư cách người cách mạng. / Hồ Chí Minh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013. - 181tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu nội dung sáu tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về đạo đức cách mạng gồm: tư cách một người cách mệnh; sửa đổi lối làm việc; cần kiệm liêm chính; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu; đạo đức cách mạng và nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

        Từ khóa: Tư cách, Đạo đức Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồa Chí Minh, Người cách mạng

        Phân loại: 172T550C

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.024931

190. HỒ CHÍ MINH. Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. / Hồ Chí Minh.- H.: Văn học, 1981. - 528tr.; 19cm

        Phụ lục tr. : 465-517

        1b

        Tóm tắt:  Tập hợp những bài viết của Bác về văn hoá, văn nghệ, giáo dục: quan điểm lập trường văn hoá của Đảng ta, sự xâm lược của văn hoá Mỹ vào Miền Nam Việt Nam, tầm quan trọng của giáo dục, truyền thống văn hoá dân tộc, văn hoá Việt Nam và sự hấp thụ của văn hoá tiến bộ thế giới...

        Từ khóa: Văn hoá, Văn hoá nghệ thuật, Tư tương Hồ Chí Minh, Tác phẩm kinh điển

        Phân loại: 306.4V115H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.008494

Kho Mượn: MN.037140, MN.041391

191. HỒ CHÍ MINH. Văn Hồ Chủ tịch. / Hồ Chí Minh ; Huỳnh Lý giới thiệu, chọn lọc, chú thích.- H.: Giáo dục, 1971. - 295tr.: chân dung; 20cm. - (Tác phẩm chọn lọc (dùng trong nhà trường))

        Phụ lục : Tr.284-292

        2b

        Tóm tắt:  Chọn lọc những bài viết tiêu biểu của Hồ Chủ Tịch có tính chất chỉ đạo trong từng thời kỳ, từng nhiệm vụ to lớn của cách mạng, những lời dạy của Người đối với các tầng lớp nhân dân... Những bài viết có tính chất văn học và có liên quan đến giảng dạy văn học trong nhà trường

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam

        Phân loại: 895.922334V115H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.000013, VN.053560 - VN.053561

192. HỒ CHÍ MINH. Về an ninh trật tự. / Hồ Chí Minh ; S.t., b.s.: Phạm Văn Minh,....- H.: Viện khoa học công an: Công an nhân dân, 1995. - 243tr.: ảnh; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những bài viết, bài nói của bác về bảo vệ an ninh trật tự theo từng chuyên mục vad sắp xếp theo thứ tự thời gian: Nhân dân là nền tảng của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự; Vấn đề đoàn kết toàn dân; Bí mật và cảnh giác cách mạng; Nhiệm vụ của công an nhân dân

        Từ khóa: Bảo vệ, An ninh quốc gia, Công an nhân dân, Việt Nam

        Phân loại: 363.2V250A

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.036666

Kho Mượn: MN.067873

193. HỒ CHÍ MINH. Về cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1976. - 236tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài viết, nói, trích đoạn bài viết của Hồ Chí Minh về kháng chiến chống thực dân, về cách mạng XHCN và xây dựng CNXH theo thứ tự thời gian từ 1921-1969

        Từ khóa: Cách mạng XHCN, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội, Việt Nam

        Phân loại: 320.53V250C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.000809

Kho Mượn: MN.021013, MN.021018, MN.021020

194. HỒ CHÍ MINH. Về công tác hậu cần quân đội. / Hồ Chí Minh.- H.: Quân đội nhân dân, 1970. - 117tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:  Những bài viết của Hồ Chí Minh gửi các ngành có liên quan đến công tác hậu cần trong quân đội: xưởng quốc phòng, xí nghiệp may 10, Viện quân y, xưởng công binh... nhằm hoàn thành tốt công tác hậu cần phục vụ chiến dịch. Bài nói chuyện với cán bộ và đại diện các xã tiên tiến của tỉnh Thái Bình

        Từ khóa: Hậu cần, Địa chí, Quân đội, Thái Bình, Việt Nam

        Phân loại: 355.4V250C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011965

195. HỒ CHÍ MINH. Về công tác tư tưởng văn hoá. / Hồ Chí Minh ; Hữu Thọ ch.b. ;  B.s. : Trần Trúc Thanh,....- H.: Chính trị Quốc gia, 2000. - 599tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tập hợp, tuyển chọn các bài viết, bài nói của Hồ Chủ tịch về công tác tư tưởng văn hoá thể hiện rõ việc giáo dục chủ nghĩa Mác-lênin đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể do đảng đề ra.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Công tác tư tưởng, Văn hoá

        Phân loại: 335.4346V250C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.040754

196. HỒ CHÍ MINH. Về công tác văn hoá văn nghệ. / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2.- H.: Sự thật, 1977. - 116tr.; 19cm

        Phụ lục tr. 87-98

        Tóm tắt:  Tập hợp những bài nói chuyện và bài viết của Hồ Chí Minh đề cập trực tiếp đến các vấn đề văn hoá, văn nghệ, báo chí được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Ngoài ra còn có phần phụ lục gồm một số lời phát biểu của Hồ Chí Minh, do các báo tường thuật lại

        Từ khóa: Văn hoá, Công tác văn hoá, Văn nghệ

        Phân loại: 306.4V250C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.002384

Kho Mượn: MN.023826, MN.023828, MN.023831

197. HỒ CHÍ MINH. Về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1966. - 142tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những bài nói và viết chọn lọc của Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 7 năm 1954 về: Chống nạn thất học, nhiệm vụ kháng chiến, cải cách ruộng đất

        Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Pháp, Việt Nam

        Phân loại: 959.704V250C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011963

Kho Mượn: MN.000092

198. HỒ CHÍ MINH. Về Đảng Cộng sản Việt Nam. / Hồ Chí Minh.- H.: Chính trị quốc gia, 1993; 19cm

        T.1.- 1993.- 415tr.

        Tóm tắt:  Lý luận của Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng CS trong cách mạng. Bản chất, tính chất, mục đích tôn chỉ của Đảng CS Việt Nam. Lý luận tiên phong và công tác tư tưởng của Đảng. Tổ chức và nguyên tắc sinh hoạt đảng. Đảng viên và cán bộ

        Từ khóa: Bộ TK TVQG, Lí luận

        Phân loại: 324.2597071V250Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.035155

199. HỒ CHÍ MINH. Về Đảng Cộng sản Việt Nam. / Hồ Chí Minh.- H.: Chính trị quốc gia, 1993; 19cm

        T.2.- 1993.- 257tr.

        Tóm tắt:  Lý luận của Hồ Chí Minh về sự phê và tự phê cùng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Về công tác kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ và chỉnh đốn Đảng. Mối quan hệ của Đảng với nhân dan và các tổ chức xã hội, chính trị. Những căn bệnh nguy cơ của Đảng cầm quyền. Quan hệ quốc tế của Đảng

        Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 324.2597071V250Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.035156

200. HỒ CHÍ MINH. Về đạo đức cách mạng. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1976. - 159tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những bài nói và bài viết của Hồ Chủ Tịch từ năm 1925 đến năm 1969 về đạo đức cách mạng

        Từ khóa: Đạo đức cách mạng, Cách mạng dân tộc, Đạo đức XHCN, Việt Nam

        Phân loại: 172V250Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.001468

Kho Mượn: MN.021837, MN.021840

201. HỒ CHÍ MINH. Về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ trang nhân dân. / Hồ Chí Minh.- H.: Quân đội nhân dân, 1970. - 460tr.: 1 chân dung; 22cm

        Tóm tắt:  Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Tập hợp một số bài nói và viết của Hồ Chủ Tịch về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ từ trước cách mạng tháng Tám tới tháng 9/1969. Phần 2: Một số bài thơ của Hồ Chủ Tịch viết về lực lượng vũ trang

        Từ khóa: Đấu tranh vũ trang, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác phẩm kinh điển, Lực lượng vũ trang, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 355.009597V250Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.002043

Kho Mượn: MV.000097, MV.000099

Kho Tra cứu: TRC.000226

Kho Đọc: VV.006901

202. HỒ CHÍ MINH. Về đoàn kết quân dân. / Hồ Chí Minh.- H.: Quân đội nhân dân, 1975. - 51tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Gồm những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mối liên hệ mật thiết, tình đoàn kết keo sơn gắn bó giữa quân đội và nhân dân Việt nam

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội, Đoàn kết quân dân, Việt Nam

        Phân loại: 355.009597V250Đ

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.017755, MN.017757 - MN.017758

Kho Đọc: VN.057772

203. HỒ CHÍ MINH. Về giáo dục thanh niên. / Hồ Chí Minh.- H.: Thanh niên, 1980. - 455tr.; 9cm

        Tóm tắt:  Những bài viết của Hồ Chí Minh về những mục tiêu phương hướng, biện pháp cụ thể giáo dục chủ nghĩa cộng sản ch thanh niên; Sự tham gia của thanh niên và vai trò của Đoàn thanh niên trong cách mạng XHCN

        Từ khóa: Giáo dục, Thanh niên, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 305.23V250GI

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.009840 - DN.009841

204. HỒ CHÍ MINH. Về hợp tác hoá nông nghiệp. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1975. - 98tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Gồm bài nói chuyện, lời kêu gọi, thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các hội nghị, nhân dân và cán bộ về chính sách hợp tác hoá trong sản xuất nông nghiệp

        Từ khóa: Nông nghiệp, Hợp tác hoá nông nghiệp, Việt Nam, Bài nói, Bài viết

        Phân loại: 334V250H

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.015046, MN.015048 - MN.015052, MN.015054, MN.015058

Kho Đọc: VN.056630 - VN.056631

205. HỒ CHÍ MINH. Về kỷ luật và dân chủ trong quân đội. / Hồ Chí Minh.- H.: Quân đội nhân dân, 1971. - 80tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Về đoàn kết, kỷ luật và dân chủ trong Đảng, tác phong công tác, lãnh đạo của cán bộ Đảng viên, kỷ luật và dân chủ trong quân đội, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân

        Từ khóa: Quân đội, Kỉ luật, Dân chủ, Việt Nam

        Phân loại: 355.009597V250K

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011958

Kho Mượn: MN.004281, MN.004284

206. HỒ CHÍ MINH. Về Lênin và chủ nghĩa Lênin. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự Thật, 1977. - 118tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Gồm các bài viết, bài nói của Hồ Chủ Tịch  năm 1924-1969: Lênin và các dân tộc thuộc địa 27-1-1924, Lênin và các dân tộc phương Đông 7/1924, đường cách mệnh 1925, con đường dẫn đến chủ nghĩa Lênin 1960

        Từ khóa: Lênin, V.I., Dân tộc thuộc địa, Chủ nghĩa Mác Lênin

        Phân loại: 335.43V250L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.003037

Kho Mượn: MN.025485 - MN.025491

207. HỒ CHÍ MINH. Về Lê-nin và cách mạng tháng Mười. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1985. - 235tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Về cuộc cách mạng tháng Mười Nga lịch sử và những con người làm nên cuộc cách mạng. Quy mô của cách mạng và những ngày toàn thắng. Về Lênin, cuộc đời, sự nghiệp của Người

        Từ khóa: Lênin, V. I, Cách mạng tháng Mười Nga, Lịch sử hiện đại, Nga

        Phân loại: 947.08V250L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.028120

Kho Mượn: MN.047422, MN.047426

208. HỒ CHÍ MINH. Về liên minh công nông. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1977. - 272tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Gồm một số bài nói và bài viết của Hồ Chủ Tịch về vấn đề liên minh công nông từ năm 1924-1969 là một nhân tố thắng lợi của cách mạng Việt Nam

        Từ khóa: Chính trị, Liên minh công nông, Tổ chức chính trị

        Phân loại: 322.4V250L

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.027845 - MN.027846, MN.027848

209. HỒ CHÍ MINH. Về liên minh công nông. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1977. - 272tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:  Gồm một số bài nói và bài viết của Hồ chủ tịch về vấn đề liên minh công nông từ năm 1924 đến năm 1965.

        Từ khóa: Liên minh công nông, Nông nghiệp, Chính trị, Việt Nam, Bài viết, Bài nói chuyện

        Phân loại: 322.4V250L

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.027844

210. HỒ CHÍ MINH. Về mặt trận dân tộc thống nhất. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1972. - 135tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:  Lời kêu gọi, đường lối, chủ trương của Đảng trong thời kỳ mặt trận dân chủ, thư gửi đồng bào báo cáo chính trị, bài nói chuyện; lời chào mừng của chủ tịch Hồ Chí Minh về mặt trận dân tộc thống nhất từ khi Đảng ra đời 2/1930 đến khi Bác mất 1969

        Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Mặt trận Dân tộc thống nhất, Lời kêu gọi, Đoàn kết dân tộc, Việt Nam

        Phân loại: 959.704V250M

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011955

Kho Mượn: MN.06860 - MN.06861, MN.06864

211. HỒ CHÍ MINH. Về nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1967. - 124tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Một số bài viết và nói của chủ tịch Hồ Chí Minh về quá trình can thiệp và xâm lược của đế quốc Mỹ vào việt Nam, về đương lối chống Mỹ cưú nước, về quyết tâ đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của toàn Đảng, toàn dân VN

        Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử hiện đại, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 959.704332V250NH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011952, VN.055516 - VN.055518

212. HỒ CHÍ MINH. Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1973. - 210tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp Thư, lời kêu gọi, lời phát biểu, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nông dân, công nhân, cán bộ, chiến sĩ thi đua... về vấn đề tiết kiệm và phát triển sản xuất.

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phát triển, Sản xuất, Thực hành, Tiết kiệm, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346V250PH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.053990 - VN.053991

213. HỒ CHÍ MINH. Về quan điểm quần chúng. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1974. - 112tr.; 18cm

        2b

        Tóm tắt:  Gồm một số bài nói và viết của chủ tịch Hồ Chí Minh từ trước cách mạng tháng Tám đến năm 1969 với nội dung về quan điểm quần chúng về đạo đức, tình cảm cách mạng, về thực hành dân chủ, thật sự tôn trọng quyền làm chủ tập thể của quần chúng, chống tệ nạn quan liêu, mệnh lệnh, chống chủ nghĩa cá nhân

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MInh, Quần chúng, Chủ nghĩa Cộng sản, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346V250QU

  Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.013413, MN.013416 - MN.013417, MN.013419 - MN.013420, MN.013423

Kho Đọc: VN.055939 - VN.055940

214. HỒ CHÍ MINH. Về tư cách người đảng viên cộng sản. / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2.- H.: Sự thật, 1988. - 102tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Một số bài nói và bài viết của Hồ Chí Minh về tư cách người Đảng viên: Lề lối làm việc, đạo đức, tác phong, ý thức trách nhiệm, ...

        Từ khóa: Tư cách, Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng viên

        Phân loại: 324.2597071V250T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.031031 - DN.031032

Kho Mượn: MN.054199, MN.054201

215. HỒ CHÍ MINH. Về tự phê bình và phê bình. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1976. - 79tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Thư, bài nói chuyện những lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác tự phê và phê bình trong Đảng cộng sản Việt Nam và trong toàn thể cán bộ , đang rviên, và nhân dân

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phê bình, Tự phê bình

        Phân loại: 335.4346V250T

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.020158, MN.020164

Kho Đọc: VN.059153

216. HỒ CHÍ MINH. Về vai trò và nhiệm vụ của thanh niên. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1978. - 108tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Gồm những bài nói và viết chọn lọc của Hồ Chí Minh về vấn đề thanh niên, từ năm 1925 đến năm 1969 theo thứ tự thời gian

        Từ khóa: Thanh niên, Nhiệm vụ, Vai trò, Hồ Chí Minh

        Phân loại: 324.2597V250V

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.005486

Kho Mượn: MN.032194 - MN.032195

217. HỒ CHÍ MINH. Về vấn đề học tập. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1971. - 88tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:  Toàn văn hoặc trích đoạn các bài nói và viết của Hồ Chí Minh từ 1945-1967 về yêu cầu nội dung, mục đích phương pháp học tập của cán bộ đảng viên nhằm nâng cao giác ngộ lý tưởng, nâng cao phẩm chất cách mạng, trình độ chuyên môn để phục vụ Đảng và nhân dân ngày càng tốt hơn

        Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục đạo đức, Đạo đức cách mạng, Việt Nam

        Phân loại: 324.2597075V250V

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011946

218. HỒ CHÍ MINH. Về vấn đề quân sự. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1975. - 479tr.:  ảnh; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu các bài nói và viết của Hồ Chủ tịch từ năm 1921 đến năm 1969 về quân sự, đề cập một số vấn đề cơ bản trong tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh, đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng ta, xây dựng quân đội nhân dân, tư tưởng cách mạng bạo lực, nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, ...

        Từ khóa: Nghệ thuật quân sự, Quân sự, Chiến tranh nhân dân, Việt Nam

        Phân loại: 355.009597V250V

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.018174, MN.018176, MN.018180 - MN.018181

Kho Tra cứu: TRC.000460

Kho Đọc: VN.058054 - VN.058055

219. HỒ CHÍ MINH. Về xây dựng Đảng. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1970. - 178tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:  Bàn về vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam đối với CM nước ta; Công tác xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Vai trò của từng tổ chức cơ sở Đảng

        Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng Đảng, Lời kêu gọi, Việt Nam

        Phân loại: 324.2597071V250X

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011945

220. HỒ CHÍ MINH. Về xây dựng Đảng. / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 4.- H.: Sự thật, 1981.. - 240tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài viết về công tác xây dựng Đảng gắn liền với xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. Củng cố các tổ chức đoàn thể quần chúng trong hệ thống chuyên chính vô sản thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động

        Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng, Việt Nam

        Phân loại: 324.2597071V250X

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.009625

Kho Mượn: MN.038046

221. HỒ CHÍ MINH. Về xây dựng Đảng. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1970. - 180tr.: ảnh; 19cm

          Tóm tắt:  Bàn về vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam đối với CM nước ta; Công tác xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Vai trò của từng tổ chức cơ sở Đảng

        Từ khóa: Đẳng cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng, Đảng cộng sản, Việt Nam

        Phân loại: 324.2597V250X

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.055524

222. HỒ CHÍ MINH. Về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. / Hồ Chí Minh ; s.t, tuyển chọn: Nguyễn Huy Toàn, ....- H.: Quân đội nhân dân, 1995. - 125tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những vấn đề sâu sắc thể hiện tư tưởng về một đội quân kiểu mới phù hợp với truyền thống quân sự của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thấm nhuần tư tưởng quân sự của Bác, các lực lượng vũ trang nhân dân. Đảng ta xây dựng các lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để phù hợp với tình hình chính trị, quân sự hiện nay

        Từ khóa: Quân đội, Lực lượng vũ trang, Xây dựng, Việt Nam

        Phân loại: 355.009597V250X

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.037059

223. HỒ CHÍ MINH. Vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội. / Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1970. - 344tr.: ảnh; 21cm

        Tóm tắt:  Một số bài viết và nói của Hồ Chí Minh từ năm 1920 đến năm 1969 về đường lối cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ cáhc mạng. Vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quần chúng, công nhân, nông dân trong đấu tranh và trong xây dựng XHCN

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đấu tranh giai cấp, Xây dựng chủ nghĩa xã hội, Cách mạng dân tộc, Việt Nam, Bài nói chuyện, Báo cáo, Thư, Huấn thị, Lời kêu gọi

        Phân loại: 335.4346V300Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.003810 - DV.003811

Kho Tra cứu: TRC.000227, TRC.000458

Kho Mượn: VN.001990, VN.001992

224. HỒ CHÍ MINH. Vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội thanh niên ta hăng hái tiến lên. / Hồ Chí Minh.- H.: Thanh niên, 1970. - 63tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Gồm trích tuyển một số bài nói và bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh dạy thanh niên về học tập, lao động, trau dồi đạo đức cách mạng và kế tục, phát triển sự nghiệp cách mạng của Đảng

        Từ khóa: Đạo đức cách mạng, Công tác tư tưởng, Thanh niên, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346V300Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011942

225. HỒ CHÍ MINH. Vì độc lập và tự do của Tổ quốc chúng ta quyết đánh và quyết thắng. : Lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch ngày 20 tháng 7 năm 1968/ Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1968. - 17tr.; 13cm

        Tóm tắt:  Toàn văn lời kêu gọi nhân dịp ngày kí kết hiệp định Giơnevơ ngày 20/7/1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định ý chí quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của nhân dân ta

        Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử hiện đại, Lời kêu gọi

        Phân loại: 959.704V300Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011943

226. HỒ CHÍ MINH. Với thủ đô Hà Nội. / Hồ Chí Minh.- H.: Chính trị quốc gia, 2004. - 232tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Một số bài nói và viết của chủ tịch Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội được sắp xếp theo thời gian

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Địa lí, Kinh tế, Chủ nghĩa cộng sản, Chính trị, Hà Nội, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346V462TH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.044049

Kho Mượn: MN.077869 - MN.077870

227. HỒ CHÍ MINH. Vừa đi đường vừa kể chuyện. : Một số mẩu chuyện về Bác Hồ trước 1945/ Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1963. - 79tr.; 19cm

        Tên tác giả trên sách: T. Lan

        Tóm tắt:  Những mẩu chuyện về đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ do chính người vừa đi vừa kể trước năm 1945

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Hoạt động cách mạng, Cuộc đời, Việt Nam, Hồi kí

        Phân loại: 959.703092V551Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.012049

Kho Mượn: VN.018049, VN.018053

228. HỒ CHÍ MINH. Vừa đi đường vừa kể chuyện. / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2.- H.: Sự thật, 1976. - 90tr.; 19cm

        Hồ Chí Minh bút danh là T. Lan

        Tóm tắt:  Ghi lại một số mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động ở Pháp, Liên xô, Trung Quốc... và trong những năm nhân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp

        Từ khóa: Hoạt động cách mạng, Kháng chiến chống Pháp, Cuộc đời, Việt Nam, Lịch sử hiện đại, Hồ Chí Minh

        Phân loại: 959.704092V551Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.001462

Kho Mượn: MN.021826 - MN.021828

229. HỒ CHÍ MINH. Vừa đi đường vừa kể chuyện. / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3.- H.: Chính trị quốc gia, 2008. - 95tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

        Hồ Chí Minh bút danh là T.Lan

        Tóm tắt:  Giới thiệu những mẩu chuyện về đời hoạt động cách mạng của Bác do chính Bác kể lại trên đường Bác ra mặt trận trong Chiến dịch Biên giới năm 1950

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Hồi kí, Hoạt động cách mạng, Văn học hiện đại

        Phân loại: 959.704092V551Đ

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.013884 - LD.013888

Kho Mượn: MN.086328

PHẦN II: TÀI LIỆU VIẾT VỀ HỒ CHÍ MINH

1. Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh.: Một số tư liệu và mẩu chuyện về Bác Hồ với thiếu niên/ Hoàng Gia s.t., b.s.. - In lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Văn hoá Thông tin, 2006. - 223tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Một số tư liệu và mẩu chuyện nói về tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu niên Việt Nam và trên thế giới để hiểu thêm một số nét đẹp nữa trong con người Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Thiếu nhi, Nhi đồng, Việt Nam

        Phân loại: 895.922803A102Y

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.046681

Kho Lưu động: LD.010973 - LD.010977

Kho Mượn: MN.083514 - MN.083516

Kho Thiếu nhi: TN.009613

Kho Mượn: MN.081441 - MN.081442

2. ANH ĐỨC. Tuyển chọn một số bài phát biểu  nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh./ Anh Đức.- H.: Lao động, 2009. - 365tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu có chọn lọc một số bài phát biểu và nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các Hội nghị, Đại hội,...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại

        Phân loại: 335.4346T527CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047697

Kho Lưu động: LD.014680 - LD.014682

Kho Mượn: MN.086742 - MN.086743

3. 35 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. = Ba mươi lăm năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2004. - 828tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Quá trình Bác Hồ viết di chúc và di chúc của người. Các văn bản của Đảng và Nhà nước về thực hiện di chúc của người. Các bài xã luận nghiên cứu và thực hiện di chúc của Hồ chủ tịch.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Danh nhân, Di chúc, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346B100M

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.006480

4. BÁ NGỌC. Hồ Chí Minh chân dung đời thường. / Bá Ngọc ; Người đọc: Dương Thị Thanh Hằng.- H.: Thanh niên, 2007. - 1 CD Rom

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lối sống, Đạo đức, Tiểu sử, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Tài liệu điện tử: CDVN.000229

5. BÁ NGỌC. Hồ Chí Minh chân dung đời thường./ Bá Ngọc.- H.: Lao động , Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2004. - 152tr.; 19cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Sự nghiệp, Nhân vật, Việt Nam, Kí

        Phân loại: 895.922803H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.043570

Kho Mượn: MN.077179 - MN.077180

6. BÁ NGỌC. Hồ Chí Minh chân dung đời thường./ Bá Ngọc.- H.: Lao động, 1996. - 113tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Viết về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cùng đức tính tốt đẹp của chủ tịch Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Cuộc đời, Sự nghiệp cách mạng, Việt Nam

        Phân loại: 959.7043092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.038267

Kho Mượn: MN.069797 - MN.069798

7. BÁ NGỌC. Hồ Chí Minh những tên gọi đi cùng năm tháng./ Bá Ngọc s.t., b.s..- H.: Quân đội nhân dân, 2003. - 191tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những bút danh của Hồ Chí Minh đã dùng trong bài viết. Những tên gọi, bí danh, mật danh trong từng giai đoạn hoạt động cách mạng. Tóm tắt những sự kiện, hoạt động chính trong suốt cuộc đời của Bác.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Bút danh, Hoạt động cách mạng, Lịch sử hiện đại

        Phân loại: 959.703092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.042770

Kho Mượn: MN.075813 - MN.075814

8. Bác là Hồ Chí Minh./ Trường Chinh, Pham Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, ... ; Nguyễn Trung Kiên s.t, tuyển chọn. - In lần thứ 2.- H.: Quân đội nhân dân, 2001. - 132tr.; 19cm. - (Tủ sách phòng Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Gồm những mẩu chuyện được biên soạn dựa theo lời kể của các nhân chứng lịch sử đã có dịp tiếp xúc với Bác, những đoạn trích từ các cuốn hồi kí, nhật kí, bài viết sinh động về tác phong, ứng xử linh hoạt, khôn khéo của Bác

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Tiểu sử, Sự nghiệp, Việt Nam, Hồi kí

        Phân loại: 959.704092B101L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.041532

Kho Mượn: MN.074246

9. BARTHOLOMEW - FEIS, DIXEE R. OSS và Hồ Chí Minh đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật. : Sách tham khảo/ Dixee R. Bartholomew - Feis ; Lương Thị Giang dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hoá và truyền thông Võ Thị, 2007. - 491tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Những tư liệu mật mới được công bố và những hoạt động của OSS ở Đông Dương năm 1945 và vai trò đồng minh của OSS và Việt Minh trong cuộc chiến chống Nhật ở Đông Dương, những quan hệ sâu sắc hơn giữa Hồ Chí Minh và người Mỹ.

        Từ khóa: Hoạt động tình báo, OSS, Việt Nam, Lịch sử, Mỹ

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.010626 - LD.010628

10. Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào..- H.: Chính trị quốc gia, 2007. - 183tr.: ảnh; 21cm

        ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh

        Tóm tắt:  Giới thiệu những bức điện, bức thư, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Biên niên, Sự kiện, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346B305N

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047041

11. 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.  = Bốn mươi lăm năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Vũ Kỳ, Hùng Văn, Đức Lượng,....- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2014. - 139tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu bút tích và nội dung di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các văn bản liên quan; những bài viết về việc thực hiện di chúc của Người

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn bản, Di chúc

        Phân loại: 335.4346B454M

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.027877 - LD.027880

12. 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. = Bốn mươi năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu,....- H.: Văn hoá thông tin, 2009. - 245tr.; 27cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu bút tích và nội dung di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các văn bản liên quan, những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về việc thực hiện di chúc của Người. Bộ ảnh những chặng đường lịch sử của Người

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn bản, Di chúc

        Phân loại: 959.704B453M

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.007782

13. BÙI CÔNG BÍNH. Nguồn sáng Hồ Chí Minh. / Bùi Công Bính.- Thái Bình: Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, 2005. - 2tập; 19cm

        T. 1.- 2005.- 478tr.

        Tóm tắt:  Gồm 60 bài viết về chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đội ngũ tri thức, các ngành giáo dục, y tế, văn hoá, với nông dân, thanh niên, người cao tuổi, và các em thiếu niên nhi đồng,... Ngoài ra trong cuốn sách có in một số bài thơ của Bác và viết về Bác.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa cộng sản, Địa chí, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức cách mạng, Việt Nam, Thái Bình

        Phân loại: 335.4346NG517S

        Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DCN.001471

Kho Đọc: DN.046168

Kho Mượn: MN.082239

14. BÙI ĐÌNH PHONG. Bản lĩnh văn hoá minh triết Hồ Chí Minh./ Bùi Đình Phong.- H.: Thanh niên, 2010. - 338tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề Đảng cộng sản và cách mạng Việt Nam, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, về công tác và lề lối làm việc của cán bộ. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển bền vững ở Việt Nam. Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Người như "Sửa đổi lối làm việc", "Đường cách mệnh"..., qua đó khắc hoạ trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và minh triết Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài nghiên cứu

        Phân loại: 335.4346B105L

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.018760 - LD.018762

15. BÙI ĐÌNH PHONG. Đỉnh cao tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá./ Bùi Đình Phong.- H.: Lao động, 2001. - 315tr.; 19cm

        Tóm tắt:   Giới thiệu các bài viết với những khía cạnh khác nhau về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó vừa chứa đựng nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, vừa gắn liền với dân tộc và quốc tế và những nội dung văn hoá cụ thể

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hoá, Việt Nam

        Phân loại: 306Đ312C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.041527

Kho Mượn: MN.074257

16. BÙI ĐÌNH PHONG. Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay. / Bùi Đình Phong. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Thanh niên, 2017. - 218tr.; 21cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài viết về giá trị khái quát của tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, độc lập, tự do, đại đoàn kết dân tộc, đạo đức cách mạng, khát vọng hoà bình, hạnh phúc và tiến bộ xã hội

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bài viết

        Phân loại: 335.4346GI_100TR

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.040514 - LD.040517

17. BÙI ĐÌNH PHONG. Hồ Chí Minh đạo đức là gốc của người cách mạng. / Bùi Đình Phong.- H.: Dân trí, 2016. - 303tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày những nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, về chống chủ nghĩa cá nhân. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, về cách làm việc, tiếp xúc với dân, về thực hành tiết kiệm, chống tam nhũng...

        Từ khóa: Đạo đức cách mạng, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.030853 - LD.030856, LD.034192 - LD.034195

18. BÙI ĐÌNH PHONG. Hồ Chí Minh hoà bình, hợp tác và phát triển. / Bùi Đình Phong.- H.: Dân trí, 2015. - 254tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Tập trung một số bài viết tập trung phân tích, làm sáng tỏ tư tưởng và những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại về hoà bình, hợp tác và phát triển

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bài viết

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.053391

Kho Lưu động: LD.029593 - LD.029596

Kho Mượn: MN.098193

19. BÙI ĐÌNH PHONG. Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc. / Bùi Đình Phong.- H.: Dân trí, 2015. - 263tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài nghiên cứu của tác giả về đề tài tâm đắc của tác giả trong hơn 30 năm nghiên cứu, giảng dạy di sản Hồ Chí Minh, về tư tưởng Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc không chỉ có ý nghĩa trong lịch sử mà còn có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới, một giá trị vĩnh hằng đối với dân tộc và nhân loại

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quyền làm chủ, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.053090

Kho Mượn: MN.097658 - MN.097659

11. BÙI ĐÌNH PHONG. Hồ Chí Minh sáng tạo, đổi mới. / Bùi Đình Phong.- TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2015. - 432tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Phân tích sự sáng tạo, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, sáng tạo những nội dung lớn như: xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện cầm quyền, sáng tạo về văn hoá...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sáng tạo, Đổi mới, Tu tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.009328

Kho Lưu động: LD.030057 - LD.030060

Kho Mượn: MV.011915 - MV.011916

20. BÙI ĐÌNH PHONG. Hồ Chí Minh - Tìm đường, mở đường, dẫn đường, thiết kế tương lai. / Bùi Đình Phong.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015. - 407tr.; 21cm

        Thư mục: tr. 401-406

        Tóm tắt:  Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp, quá trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam và nhân tiến bộ trên toàn thế giới

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Cuộc đời, Sự nghiệp, Tiểu sử, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.098884 - MN.098885

21. BÙI ĐÌNH PHONG. Một số vấn đề trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam./ Bùi Đình Phong, Phạm Ngọc Anh.- H.: Lao động, 2005. - 479tr.; 28cm

        Tóm tắt:  Các quan điểm của Hồ Chí Minh về sự ra đời và vai trò lãnh đạo của ĐCSVN, về bản chất giai cấp công nhân, về ĐCS cầm quyền, về nhu cầu tất yếu xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, về chủ nghĩa Mác-Lênin, về các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức sinh hoạt đảng, về cán bộ và công tác cán bô và việc giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 324.2597071M458S

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.006642

Kho Mượn: MV.009150

22. BÙI ĐÌNH PHONG. Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam./ Bùi Đình Phong.- H.: Thanh niên, 2010. - 207tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Trình bày những triết lý thể hiện tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa cộng sản, vai trò của Đảng cộng sản, nhân dân, quan hệ kinh tế - văn hoá, xây dựng đất nước....

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Triết lí, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346TR308L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048964

Kho Lưu động: LD.018649 - LD.018651

Kho Mượn: MN.090382 - MN.090383

23. BÙI ĐÌNH PHONG. Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam. / Bùi Đình Phong.- H.: Thanh niên, 2017. - 238tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những bài viết về di chúc, văn hoá, đạo đức cách mạng, về Đảng Cộng sản, về nhân dân... nhằm khẳng định triết lý Hồ Chí Minh về phát triển xã hội Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phát triển, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346TR308L

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.043350 - LD.043353

24. BÙI ĐÌNH PHONG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ./ Bùi Đình Phong. - In lần thứ 2, có bổ sung.- H.: Lao động, 2006. - 301tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Công tác cán bộ

        Phân loại: 352.6T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.044794

Kho Lưu động: LD.007878 - LD.007880

Kho Mượn: MN.079336 - MN.079337

25. BÙI ĐÌNH PHONG. Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới./ Bùi Đình Phong.- H.: Lao động, 2007. - 467tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Sự nhận thức và tư duy lý luận của Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí  Minh của Đảng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển nhiều lĩnh vực của đất nước. Giới thiệu một số văn kiện, chỉ thị của đảng và một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo về tư tưởng Hồ Chí Minh.

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Vận dụng, Đảng cộng sản, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346V121D

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.007262

Kho Mượn: MV.009835 - MV.009836

24. BÙI NGỌC SƠN. Tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh./ Bùi Ngọc Sơn.- H.: Lý luận chính trị, 2004. - 196tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Khái quát những vấn đề cơ bản nhất có tính hệ thống những tư tưởng cốt lõi của chủ tịch Hồ Chí Minh về lập hiến dưới những luận điểm, nguyên lý mang tính sách lược - chiến lược, nội dung của những tư tưởng đó, việc kế thừa, phát triển trong điều kiện hiện nay.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Danh nhân, Chủ nghĩa cộng sản, Lập hiến, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.044050

Kho Mượn: MN.077874 - MN.077875

25. BÙI THỊ THU HÀ. Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh - thiếu niên và học sinh sinh viên./ Bùi Thị Thu Hà.- H.: Nxb. Hồng Đức, 2008. - 274tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những đoạn trích trong tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập với các chủ đề: Tình cảm của người với thế hệ trẻ, trách nhiệm của gia đình, xã hội, Đảng và Nhà nước trong việc chăm sóc, bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ,...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Danh nhân, Nhi đồng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thanh thiếu niên, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047330

Kho Lưu động: LD.012542 - LD.012544

Kho Mượn: MN.085659 - MN.085660

26. CABÊLÉP, ÉPGHÊNHI. Đồng chí Hồ Chí Minh. / Épghênhi Cabêlép ; Dịch : Nguyễn Minh Châu, Mai Lý Quảng.- H.: Thanh niên, 1985; 19cm

        T. 2.- 1985.- 280tr.

        Tóm tắt:  Cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Bác về nước năm 1941 đến cuộc kháng chiến chống Mỹ

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Lịch sử hiện đại, Danh nhân, Kháng chiên chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092Đ455CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.027451 - DN.027452, DN.027904

Kho Mượn: MN.046591, MN.046595

27. CAO HẢI YẾN. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh./ Cao Hải Yến b.s..- H.: Văn hoá thông tin, 2010. - 252tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Trình bày cơ sở hình thành văn hoá ứng xử Hồ Chí Minh xuất phát từ cội nguồn gia đình, quê hương và tiếp thu những tinh hoa văn hoá ứng xử của nhân loại. Nội dung. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh. Một số chuyện, kể về văn hoá ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Ứng xử, Văn hoá

        Phân loại: 306.4V115H

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.018757 - LD.018759

28. Các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh..- H.: Chính trị Quốc gia, 2004. - 917tr.; 27cm

        Tóm tắt:  Chỉ thị số 23-CT/TW Của ban Bí thư về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí minh trong giai đoạn mới. Bài phát biểu của tổng Bí thư Nông Đức mạnh tại Học viện chính trị  Quốc gia Hồ Chí Minh ngày 15/5/2003 và tại lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ, quảng trường Hồ Chí Minh và kỷ niệm lần thứ 113 năm ngày 18/5/2003. 10 chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. Một số bài Viết của các nhà nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Danh nhân, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346C101CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.006273

29. Chiến dịch Hồ Chí Minh qua hồi ức các tư lệnh và chính uỷ..- H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 380tr.; 19cm

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Hồi ức

        Phân loại: 959.7043CH305D

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.044488

Kho Mượn: MN.078465 - MN.078466

30. Chiến thuật chiến lược quân sự Hồ Chí Minh./ Đõ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương s.t ,b.s..- H.: Chính trị Quốc gia, 2011. - 342tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu chiến thuật , chiến lược quân sự Hồ Chí Minh. Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với các quân , binh chủng Quân đội nhân dân Việt Nam

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Chiến lược, Chiến thuật, Biên niên sự kiện, Quân sự

        Phân loại: 355.0209597CH305TH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.050237

Kho Mượn: MN.093868 - MN.093869

31. Chủ Tịch Hồ Chí Minh.: Tiểu sử.- H.: Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng, 1960. - 64tr.: ảnh; 19cm

        Tóm tắt:  Tiểu sử Hồ Chí Minh thời niên thiếu, thời kỳ ở nước ngoài, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân (1912-1924); Thời kỳ vận động thành lập Đảng; thời kỳ đấu tranh bí mật, thời kỳ kháng chiến

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Lịch sử hiện đại, Tiểu sử, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: VN.001330

32. Chủ tịch Hồ Chí Minh.: Tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp.- H.: Sự thật, 1970. - 128tr.: ảnh; 19cm

        ĐTTS ghi : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam

        Tóm tắt:  Giới thiệu tóm tắt thân thế sự nghiệp, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, đối với dân tộc và đức độ cao quí của Người

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Tiểu sử, Lịch sử hiện đại, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.012027

Kho Tra cứu: TRC.000149

33. Chủ tịch Hồ Chí Minh.: Tiểu sử và sự nghiệp. - In lần thứ 3, có xem lại và bổ sung.- H.: Sự thật, 1975. - 182tr.; 19cm

        ĐTTS ghi : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam

        Tóm tắt:  Y chí đánh đuổi thực dân Pháp giải phóng đồng bào của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1911); Thành lập Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam (1911-1930); Chỉ đạo, lãnh đạo CM Việt Nam, kháng chiến chống thực dân Pháp, xây dựng CNXH, kháng chiến chống Mỹ (1930-1969); Hình ảnh Hồ Chủ tịch trong lòng nhân dân Việt Nam và ảnh hưởng trên thế giới

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Tiểu sử

        Phân loại: 959.704092CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.007175 - DN.007176

Kho Mượn: MN.035040, MN.035042, MN.035044

34. Chủ tịch Hồ Chí Minh.: Tiểu sử và sự nghiệp. - In lần 2, có chỉnh lý, bổ sung.- H.: Sự thật, 1975. - 169tr.: ảnh; 19cm

        ĐTTS ghi: Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương trực thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt Nam.

        Tóm tắt:  Giới thiệu thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Hồ chủ tịch qua các giai đoạn: tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc; Thành lập Đảng; Chỉ đạo cách mạng trong nước; Giành chính quyền; Lãnh đạo 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng

        Phân loại: 959.704092CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TRC.000150

35. Chủ tịch Hồ Chí Minh.: Tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp.- H.: Sự thật, 1970. - 132tr.: ảnh chân dung; 19cm

        ĐTTS ghi: Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trực thuộc BCHTW.Đảng Lao động Việt Nam

        Tóm tắt:  Cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh để tìm ra con đường cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Sự sáng suốt của chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và cách mạng tháng 8, cuộc đấu tranh chống can thiệp Mỹ 1945-1954, trong công cuộc xây dựng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Cách mạng giải phóng dân tộc, Tiểu sử

        Phân loại: 959.704092CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.055519 - VN.055520

36. Chủ tịch Hồ Chí Minh người chiến sĩ kiên cường của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế./ Đào Duy Tùng, Võ Nguyên Giáp, Phạm Thế Duyệt, ....- H.: Thông tin lý luận, 1990. - 382tr.; 19cm

        ĐTTS ghi: Viện Mác - lênin. Thành uỷ Hà Nội

        Tóm tắt:  140 bài tham luận của các nhà khoa học, hoạt động xã hội trong và ngoài nước viết về: Cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, giai cấp công nhân, dân tộc, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa XH ở Việt Nam

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phong trào cộng sản, Phong trào giải phóng dân tộc, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.033846

Kho Mượn: MN.059632 - MN.059633

 

37. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiểu sử và sự nghiệp.. - In lần thứ 6.- H.: Sự thật, 1986. - 239tr.; 19cm

        ĐTTSghi: Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương

        Tóm tắt:  Giới thiệu thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Hồ chủ tịch qua các giai đoạn: tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc; Thành lập Đảng; Chỉ đạo cách mạng trong nước; Giành chính quyền; Lãnh đạo 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lãnh tụ, Sự nghiệp, Tiểu sử, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.029420

Kho Mượn: MN.050729

38. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tuyên ngôn Độc lập đến Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến..- H.: Quân đội nhân dân, 2006. - 333tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tập hợp có chọn lọc những văn kiện, bài nói của bác Hồ xoay quanh chủ đề củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp. Khái quát những diễn biến chính của đất nước từ 2/9/1945 đến cuối 1946. Một số tập hồi ức của những người học trò, những cộng sự viết về Bác Hồ trong thời điểm lịch sử.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Danh nhân, Chủ nghĩa cộng sản, Kháng chiến chống Pháp, Tuyên ngôn độc lập, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045307

Kho Mượn: MN.080275 - MN.080277

39. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. / Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phùng Thế Tài....- H.: Văn hoá Thông tin, 2014. - 417tr.; 28cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho quân đội nhân dân Việt Nam cũng như hình ảnh về Chủ tịch và Đại tướng qua một số công trình nghiên cứu, hồi ức của tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ

        Từ khóa: Quân đội, Việt Nam, Bài viết

        Phân loại: 355.009597CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.009285

Kho Lưu động: LD.026854 - LD.026857

Kho Mượn: MV.011856

40. Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.: Trích các bài viết, bài nói, thư... của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng/ Tuyển chọn: Anh Tuấn, Lê Phương.- H.: Công an nhân dân, 2007. - 1023tr.; 27cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu các bài viết, bài nói chuyện thư từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh thiếu niên, nhân dân, cán bộ chiến sĩ về đạo đức cách mạng.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đạo đức cách mạng, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 172CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.007034

41. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách nói và cách viết./ Hoàng Văn Hành, Lý Toàn Thắng, Nguyễn Hồng Cổn,....- H.: Khoa học xã hội, 2010. - 311tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        ĐTTS ghi: Viện Ngôn ngữ học

        Tóm tắt:  Tìm hiểu về cách nói, cách viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những lời chỉ giáo, cách viết báo, sáng tác văn học, văn bản bằng tiếng Việt, tiếng Hán và tiếng Pháp cụ thể được thể hiện qua việc dùng từ, đặt câu... để lí giải cái chung và cái riêng trong phong cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Kĩ năng viết, Ngôn ngữ, Kĩ năng  nói

        Phân loại: 418CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.018817 - LD.018819

42. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chính khách quốc tế./ B.s. : Trần Đương, Nguyễn Thị Minh Phương.- H.: Thông Tấn, 2006. - 323tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu cụ thể và sinh động đường lối ngoại giao của chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cả của người với những nhà lãnh đạo các chính đảng, nhà nước, các quốc gia trên thế giới được in trên các báo, tạp chí, sách. Phần phụ lục là những bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh viết về một số chính sách quốc tế đăng trên báo nhân dân.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Danh nhân, Ngoại giao

        Phân loại: 335.4346CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045040

43. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các dân tộc Việt Nam. / Văn Bảo, Vũ Nhật, Đào Việt ; Chủ biên : Bùi Quang Thanh ; Sưu tầm tuyển chọn : Bùi Quang Thanh, Đỗ Đức ; ảnh : TTX Việt Nam, Bảo tàng HCM....- H.: Văn hóa dân tộc, 1990. - 116tr : ảnh; 25cm

        Tóm tắt:  Gồm 124 ảnh Bác Hồ đi thăm các địa phương, các đơn vị

        Từ khóa: Chính trị, Hồ Chí Minh, Việt Nam

44. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các dân tộc Việt Nam./ Văn Bảo, Vũ Nhật, Đào Việt,... ; Bùi Quang Thanh (ch.b.) ; S.t., tuyển chọn: Bùi Quang Thanh, Đỗ Đức,....- H.: Văn hoá dân tộc, 1990. - 116tr.: ảnh; 25cm

        Tóm tắt:  Các hình ảnh của Chủ tịch Hỗ Chí Minh trong kháng chiến chống Pháp và sau năm 1954 với các dân tộc ít người tại Hà Nội và trong chuyến đi thăm các tỉnh

        Từ khóa: Hỗ Chí Minh, Ảnh đen trắng, Anbom, Việt Nam

        Phân loại: 779CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.005312 - DV.005313

45. Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc..- H.: Công an nhân dân, 2004. - 1445tr.: ảnh; 30cm

        Tóm tắt:  Gồm những bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực xây dựng và bảo vệ tổ quốc, về Đảng, về nhà nước, về kinh tế, văn hoá, về đạo đức và tác phong,..

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.007037

46. Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam ruột thịt..- H.: Công an nhân dân, 2003. - 823tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những bài nói, bài viết, tuyên bố, phát biểu, thơ chúc tết... của chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam ruột thịt từ khi nước nhà giành độc lập đến khi Bác đi xa

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam, Miền Nam

        Phân loại: 959.7031CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.006632

Kho Lưu động: LD.007948

47. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nghệ thuật điện ảnh Việt Nam./ Nguyễn Trung, Bùi Đình Hạc, Thép Mới,....- H.: Viện nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh Việt Nam, 2000. - 348tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Kể lại những câu chuyện về chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với nghệ thuật điện ảnh Việt Nam, những bài học bổ ích Bác khuyên dạy các đồng chí trong ngành

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nghệ thuật, Điện ảnh, Việt Nam

        Phân loại: 791.409597CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.091340 - MN.091342

48. Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước..- H.: Chính trị Quốc gia, 2008. - 405tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm lời kêu gọi thi đua ái quốc)

        Tóm tắt:  Giới thiệu những bức thư, điện lời kêu gọi phong trào thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh gứi tới đồng bào chiến sĩ cả nước cùng một số bài viết chọn lọc, văn kiện của Đảng về thi đua yêu nước

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thi đua yêu nước, Thư, Điện

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047052

Kho Mượn: MN.085094 - MN.085096

49. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và Hội đồng nhân dân./ Hồ Chí Minh. - Tái bản có bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2001. - 521tr.: 11tr. ảnh, chân dung; 22cm

        ĐTTS ghi: Văn phòng Quốc hội

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài nói, bài viết, các diễn văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quốc hội và Hội đồng nhân dân từ 1945-1969. Một số sắc lệnh, pháp lệnh, luật do Chủ tịch ký liên quan đến hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

        Từ khóa: Hội đồng nhân dân, Quốc hội, Việt Nam, Sắc lệnh, Pháp lệnh, Diễn văn, Luật, Bài nói, Bài viết

        Phân loại: 328.597CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.006031

Kho Mượn: MV.008870

50. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và Hội đồng nhân dân. . - Tái bản có bổ sung.- H.: Chính trị quốc gia, 2001. - 510tr; 22cm

        ĐTTS. ghi: Văn phòng Quốc Hội

        Tóm tắt:  Các bài nói, bài viết, bài diễn văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quốc hội và Hội đôngf nhân dân từ 1945-1969.

        Từ khóa: Lịch sử, Việt Nam, Hồ Chí Minh, hội đồng nhân dân, quốc hội

51. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc. .- H.: Chính trị Quốc gia, 2015. - 223tr.: ảnh; 24cm

        ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương...

        Thư mục: tr. 221

        Tóm tắt:  Giới thiệu khái quát về quê hương, gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động của Người cùng những người bạn Trung Quốc tại Pháp và Liên Xô (1919-1924), Trung Quốc (1924-1931), cùng nhân dân Trung Quốc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít tại Trung Quốc (1938-1944) và những mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân và đế quốc, giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng đất nước (1950-1969)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử, Quan hệ hữu nghị, Việt Nam, Trung Quốc

        Phân loại: 959.704092CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.009350

52. Công nhân viên chức và cán bộ công đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. / S.t., b.s.: Lê Quang Minh, Trần Đức Huy.- H.: Lao động, 2012. - 387tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giới thiệu các bài viết về tấm gương đạo đức, nhân cách hoàn hảo, hình mẫu về con người Hồ Chí Minh, và bài viết của công nhân viên chức, cán bộ công đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Học tập, Đạo đức, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 170C455NH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.024383 - LD.024384

53. Cốt cách  Hồ Chí Minh./ Trần Đương b.s..- H.: Thanh niên, 2010. - 223tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Tập hợp một số câu chuyện về đạo đức, nhân cách của Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn  học hiện đại, Đạo đức, Nhân cách, Truyện kể

        Phân loại: 170C458C

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.018769 - LD.018771

54. Danh ngôn Hồ Chí Minh./ S.t., b.s.: Chí Thắng, Kim Dung. - In lần thứ 2.- H.: Thanh niên, 2005. - 166tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những bài nói, viết, dạy của Hồ Chủ tịch về các vấn đề trong cuộc sống và cách mạng như: vai trò của con người và ý nghĩa việc xây dựng con người, về đánh giá con người, về bồi dưỡng đạo đức, về bồi dưỡng con người và trí tuệ, về lòng yêu nước...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đạo đức, Tường Hồ Chí Minh, Nhân cách, Học tập, Lối sống, Danh ngôn

        Phân loại: 335.4346D107NG

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045658

Kho Mượn: MN.080997 - MN.080998

55. Danh nhân Hồ Chí Minh. / B.s. : Thành Duy, Trần Đình Huỳnh, Đặng Quốc Bảo, ....- H.: Lao động, 2001. - Trọn bộ 2 tập; 21cm

        T.1.- 2001.- 1039tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu tổng quan về quá trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Những mốc son trong hành trình của danh nhân Hồ Chí Minh. Danh mục những tác phẩm của Nguyễn ái Quốc và các bài viết về Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác phẩm, Danh nhân

        Phân loại: 959.7092D107NH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.041493

56. Danh nhân Hồ Chí Minh. / B.s. : Thành Duy, Trần Đình Huỳnh, Đặng Quốc Bảo, ....- H.: Lao động, 2001. - Trọn bộ 2 tập; 21cm

        T.2.- 2000.- 1171tr.

        Tóm tắt:  Nghiên cứu về phương pháp Hồ Chí Minh. Triết học Hồ Chí Minh từ góc nhìn phương pháp. Tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề dân tộc, cách mạng, xây dựng Nhà nước, xây dựng Đảng và các vấn đề khác

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Danh nhân

        Phân loại: 335.4346D107NH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.041494

57. Dấu ấn của nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc.: Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ kính yêu ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2011),.../ S.t., b.s.: Đỗ Quang Hưng, Nguyễn Văn Khoan.- H.: Thông tin truyền thông, 2011. - 343tr.: minh hoạ; 24cm

        Phụ lục: tr. 304-340

        Tóm tắt:  Giới thiệu 26 bài viết của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh theo thời gian sớm nhất từ (1919) tới bài cuối cùng (1969) về vấn đề giải phóng dân tộc của một số nước được vận dụng, liên hệ vào cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam và 12 bài viết của một số nhà khoa học nghiên cứu về bài báo của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Cách mạng giải phóng dân tộc, Việt Nam

        Phân loại: 959.7D125Â

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.008456

Kho Mượn: MV.011194 - MV.011195

58. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi và Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam..- H.: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động, 1969. - 22tr.; 12cm

        Tên sách ngoài bìa : Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

        Tóm tắt:  Toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung lời kêu gọi của BCH trung ương Đảng Lao động Việt Nam khi Hồ Chủ Tịch qua đời

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Điếu văn, Di chúc, Lời kêu gọi, Đảng Lao động, Việt Nam

        Phân loại: 959.704Đ462Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011937 - DN.011938

59. Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh lý luận và thực tiễn./ Nguyễn Quang Trung Tiến, Nguyễn Hồng Hạnh, Hoàng Ngọc Vĩnh,....- H.: Chính trị Quốc gia, 2010. - 357tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tập hợp bài viết và phân tích về những giá trị cơ bản của Di chúc; vấn đề xây dựng Đảng và chăm lo thế hệ trẻ qua Di chúc; việc học tập và thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc

        Phân loại: 335.4346D300CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.021332 - LD.021336, LD.021971

60. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh một văn kiện lịch sử./ Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu,....- H.: Chính trị Quốc gia, 2009. - 947tr.: ảnh; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu toàn văn di chúc của Bác, quá trình Bác Hồ viết di chúc, một số văn kiện của Đảng và Nhà nước về thực hiện di chúc của Người. Ngoài ra còn có các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị và các nhà khoa học nghiên cứu về di chúc như một văn kiện lịch sử về giá trị, phản ánh tập trung tư tưởng, tình cảm của Người dặn lại các thế hệ sau, cũng như quá trình thực hiện di chúc trong 40 năm qua

        Từ khóa: Chiến lược phát triển, Cách mạng dân tộc, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346D300CH

        Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TRC.002240

61. Di tích và địa điểm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam..- H.: Thanh niên, 2009. - 299tr.; 21cm

        ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh

        Tóm tắt:  Giới thiệu các di tích lưu niệm, di tích lịch sử có liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Di tích lịch sử, Lưu niệm, Địa chí, Việt Nam, Thái Bình

        Phân loại: 959.704092D300T

        Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DCN.001753

Kho Lưu động: LD.017029 - LD.017031, LD.017035 - LD.017036, LD.019145 - LD.019146

62. ĐÀM ĐỨC VƯỢNG. Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập. / Đàm Đức Vượng. - Tái bản có bổ sung, chỉnh sửa.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2016. - 340tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Trình bày có hệ thống về quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; các tổ chức tiền thân của Đảng; hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng qua 11 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam, Sự nghiệp, Lịch sử

        Phân loại: 324.2597075NH556D

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.040711

63. ĐÀM VĂN THỌ. Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh./ Đàm Văn Thọ, Vũ Hùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 1997. - 216tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Khái niệm dân và những quan điểm, thái độ khác nhau về dân trong lịch sử. Những luận điểm chủ yếu của Hồ Chí Minh về dân và Đảng. Nội dung chủ yếu của mối quan hệ giữa Đảng và dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực trạng, nguyên nhân tồn tại của quan hệ giữa Đảng và dân hiện nay.

        Từ khóa: Bộ TK TVQG, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346M452QU

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.038703

Kho Mượn: MN.070510 - MN.070511

64. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng..- H.: Uỷ ban kiểm tra trung ương, 2004. - 407tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày tư tưởng của Hồ Chí minh về công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị qui định của ĐCSN về công tác kiểm tra và kỉ luật Đảng với một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước về công tác kiểm tra kỷ luật Đảng

        Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỉ luật, Kiểm tra

        Phân loại: 324.2597071Đ106V

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.046167

65. Đảng viên cần biết.: Trường Chinh, Hồ Chí Minh, V.I Lê-Nin,....- H.: Quân đội nhân dân, 1977. - 200tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những hiểu biết về chủ nghĩa cộng sản, phong trào cộng sản và phong trào công nhân thế giới. Những vấn đề cơ bản của Đảng cộng sản Việt Nam: Đường lối chính trị, quân sự, tổ chức Đảng, xây dựng Đảng, nhiệm vụ, quyền hạn, tư cách, công tác của Đảng viên.

        Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, Xây dựng đảng, Phong trào cộng sản, Đảng viên, Chủ nghĩa cộng sản

        Phân loại: 324.259707Đ106V

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.003305

Kho Mượn: MN.026261 - MN.026262, MN.026264 - MN.026265

66. ĐÀO ANH KHA. Hồ Chí Minh sự thật truyền kỳ.: Trường ca/ Đào Anh Kha.- H.: Văn học, 1996. - 90tr.; 19cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Việt Nam, Trường ca

        Phân loại: 895.922134H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.037802

Kho Mượn: MN.069022 - MN.069023

67. ĐÀO PHAN. Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hoá. / Đào Phan.- H.: Văn học, 2018. - 1054tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những nghiên cứu về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng cũng như nhân cách, tư tưởng văn hoá kiệt xuất của chủ tịch Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Danh nhân văn hoá

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.047095 - LD.047098

68. ĐỖ QUANG HƯNG. Thêm những hiểu biết về Hồ Chí Minh. / Đỗ Quang Hưng.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 319tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Bao gồm những bài viết cung cấp thêm thông tin về một vài sự kiện đặc biệt như: Những tư liệu về Hồ Chí Minh ở Liên Xô những năm 1934 - 1938, rọi sáng thêm cho mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế; Cao Bằng trong những "chiến lược biên giới" từ Phan Bội Châu đến Nguyễn Ái Quốc; Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cách mạng Pháp năm 1789...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Cuộc đời, Sự nghiệp, Tiểu sử

        Phân loại: 959.704092TH452NH

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.100217 - MN.100218

69. ĐINH ĐĂNG ĐỊNH. Hồ Chí Minh./ Đinh Đăng Định.- H.: Văn hoá Thông tin, 2003. - 106tr.: ảnh chân dung; 24cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những bức ảnh có tính lịch sử trong suốt cả cuộc cách mạng của dân tộc ta gắn liền với nơi ở, làm việc và sinh hoạt của Bác hồ

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Danh nhân, Cuộc đời, Việt Nam, Sách ảnh

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.006283

Kho Lưu động: LD.004254

Kho Mượn: MV.009024 - MV.009025

70. ĐINH THU XUÂN. Bài ca Hồ Chí Minh./ Đinh Thu Xuân.- H.: Công an nhân dân, 2010. - 231tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Bài viết ghi lại những dấu ấn, chân dung, nhân cách và tư tưởng Hồ Chí Minh. Về thời kỳ kháng chiến ở Nam bộ, chiến khu 7. Biên niên sự kiện về Điện Biên Phủ và những kỷ niệm, tình cảm của người đối với đồng bào trong cả nước. Một số sự kiện tiêu biểu về con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến chống Mỹ

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Sự kiện, Lịch sử hiện đại, Chân dung

        Phân loại: 959.704092B108C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048950

Kho Lưu động: LD.018718 - LD.018720

Kho Mượn: MN.090354 - MN.090355

71. ĐINH XUÂN LÂM. Hồ Chí Minh văn hoá và đổi mới./ Đinh Xuân Lâm, Bùi Đình Phong.- H.: Lao động, 1998. - 270tr.: ảnh; 21cm

        Tóm tắt:  Gồm các bài tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng 1 nền văn hoá Việt Nam có tính dân tộc, khoa học, đại chúng, sự hình thành nền văn hoá mới, mang tầm vóc trí tuệ văn hoá, bản sắc dân tộc,... Giáo dục đạo đức cách mạng cho giai cấp công nhân Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng và đổi mới.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hoá, Đạo đức cách mạng, Nhân vật, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.039344, DN.041531

Kho Mượn: MN.074248

72. ĐỖ HOÀNG LINH. Biên niên sự kiện tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh./ Đỗ Hoàng Linh b.s..- H.: Văn hoá thông tin, 2010. - 535tr.: ảnh; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Những sự kiện và cuộc đời sự nghiệp hoạt động cách mạng, chính trị cuả Chủ tịch HCM

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Sự kiện, Tiểu sử

        Phân loại: 959.7031092B305N

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048970

Kho Lưu động: LD.018631 - LD.018633

Kho Mượn: MN.090394 - MN.090395

73. ĐỖ HOÀNG LINH. Hồ Chí Minh biên niên hoạt động 1911-1929./ Đỗ Hoàng Linh b.s..- H.: Văn hoá thông tin, 2010. - 282tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Thư mục tr. 281

        Tóm tắt:  Ghi lại những hoạt động chính trong quãng thời gian hơn 18 năm (1911 - 1929) vô cùng phong phú, sinh động từ một anh thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trở thành một nhà cách mạng quốc tế Nguyễn Ái Quốc

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử, Hoạt động cách mạng, Việt Nam, Biên niên sự kiện

        Phân loại: 959.7031H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048957

Kho Lưu động: LD.018736 - LD.018738

Kho Mượn: MN.090368 - MN.090369

74. ĐỖ HOÀNG LINH. Hồ Chí Minh biên niên hoạt động 1941 - 1945./ Đỗ Hoàng Linh b.s..- H.: Văn hoá thông tin, 2010. - 246tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Ghi lại những sự kiện hoạt động tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nămn 1941 - 1945: Cụ thể trong các phong trào cách mạng và trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước. Tiến hành cuộc cách mạng tháng Tám thắng lợi khai sinh nhà nước dân chủ cộng hoà đầu tiên ở Đông Nam Á

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử, Hoạt động cách mạng, Biên niên sự kiện

        Phân loại: 959.7032H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048946

Kho Lưu động: LD.018661 - LD.018663

Kho Mượn: MN.090346 - MN.090347

75. ĐỖ HOÀNG LINH. Hồ Chí Minh biên niên hoạt động kháng chiến 1946 -1954./ Đỗ Hoàng Linh b.s..- H.: Văn hoá thông tin, 2010. - 239tr.: ảnh; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Ghi lại những chặng đường kháng chiến lịch sử, bền bỉ, anh dũng từ năm 1946 đến 1954 cảu Hồ Chủ tịch...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Lịch sử hiện đại, Biên niên sự kiện, Việt Nam

        Phân loại: 959.7041H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048963

Kho Lưu động: LD.018703 - LD.018705

Kho Mượn: MN.090380 - MN.090381

76. ĐỖ HOÀNG LINH. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh biên niên hoạt động 1930 - 1941./ Đỗ Hoàng Linh b.s..- H.: Văn hoá thông tin, 2010. - 239tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Ghi lại quá trình hoạt động cách mạng vô cùng phong phú, sinh động của lãnh tụ cách mạng Nguyễn Ái Quốc từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) cho đến năm 1941

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Lịch sử, Việt Nam, Biên niên

        Phân loại: 959.7032NG527A

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048933

Kho Lưu động: LD.018655 - LD.018657

Kho Mượn: MN.090323, MN.090449

77. ĐỖ QUANG LƯU. Bình giảng thơ văn Hồ Chí Minh./ Đỗ Quang Lưu.- H.: Văn học, 2001. - 203tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu thân thế sự nghiệp Hồ Chí Minh. Bước đầu tìm hiểu về công tác nghiên cứu, học tập thơ văn Bác Hồ. Tình hình nghiên cứu học tập thơ văn của Bác trong 2 thập kỉ cuối của thế kỉ 20. Bốn mươi năm nghiên cứu học tập. Nhật kí trong tù của Hồ Chủ tịch. Bình giảng thơ văn Bác được in trên các báo, tạp chí

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Bình giảng văn học, Nghiên cứu văn học, Việt Nam, Thơ, Sách đọc thêm

        Phân loại: 895.922334B312GI

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.041940

78. ĐỨC VƯỢNG. Quá trình hình thành tư tưởng yêu nước của Hồ Chí Minh./ Đức Vượng.- H.: Chính trị Quốc gia, 1993. - 77tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Hoàn cảnh lịch sử những luồng tư tưởng có ảnh hưởng đến Hồ Chí Minh trước sự lựa chọn con đường cứu nước. Tư tưởng yêu nước của Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346QU100TR

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.035219

Kho Mượn: MN.065033 - MN.065035

79. Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh. .- H.: Khoa học xã hội, 2005. - 579tr.; 27cm

        Tóm tắt:  Những bài nói, bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh trích từ Hồ Chí Minh toàn tập về đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học của cán bộ, đảng viên. Các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước bàn về đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh. Các nhà khoa học nghiên cứu về đạo đức cách mạng, phong cách tư duy Hồ Chí Minh.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đảng viên, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục đạo đức, Cán bộ, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346GI108D

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.006680

80. Giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người mới Việt Nam./ Nguyễn Văn Dương s.t., b.s..- H.: Văn hoá thông tin, 2010. - 243tr.: ảnh; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồa Chí Minh)

        Tóm tắt:  Gồm những bài viết của các giáo sư, tiến sĩ, cán bộ nghiên cứu bàn về tầm quan trọng của việc giáo dục, bồi dưỡng con người mới về các mặt tri thức, đạo đức, lối sống và phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phong cách, Nếp sống, Đạo đức

        Phân loại: 170GI-100TR

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.018802 - LD.018804

81. Giá trị nhân văn của di chúc Hồ Chí Minh.: Kỷ yếu hội thảo khoa học/ Phạm Thị Lai, Đinh Xuân Lâm, Lê Thị Liên,....- H.: Thanh niên, 2010. - 265tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội

        Tóm tắt:  Giới thiệu những bài viết về vấn đề: Đảng, đoàn kết, thương binh liệt sỹ, thanh niên,... trong bản Di chúc của Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Di chúc, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346GI-300TR

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.018811 - LD.018813

82. Giá trị thời đại của văn hoá Hồ Chí Minh./ Bùi Kim Hồng, Đỗ Hoàng Linh, Văn Thanh Mai, Phạm Hồng Điệp.- H.: Văn hoá thông tin, 2010. - 351tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Khái quát những vấn đề chung về đạo đức Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam cũng như việc nhận thức, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đạo đức

        Phân loại: 170GI300TR

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.018754 - LD.018756

83. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.: Qua sách báo nước ngoài/ B.s.: Nghiêm Văn Thái (ch.b.), Phan Ngọc Liên, Nghiêm Đình Vỳ,....- H.: Trường đại học sư phạm Hà Nội I ; Viện thông tin khoa học xã hội - Viện KHXH, 1993. - 151tr.; 19cm

        ĐTTS ghi : Chương trình KX.02 " Tư tưởng Hồ Chí Minh " Đề tài KX.02.09

        Tóm tắt:  Hồ Chí Minh được sách báo nước ngoài đánh giá là người thống nhất hài hoà chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, là nhà nhân văn chủ nghĩa vĩ đại, nhà văn hoá, nhà tư tưởng lớn của dân tộc Việt Nam và thế giới

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346GI100TR

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.035143

84. Giữ trọn lời thề với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại..- H.: Sự thật, 1970. - 158tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Một số xã luận viết về công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết giữ trọn lời thề làm đúng theo di chúc của Người thể hiện bằng hành động CM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao cho

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Phong trào yêu nước, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346GI550TR

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.055464

85. Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh./ Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, ....- H.: Sự thật, 1992. - 105tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Gồm các bài viết của nhiều tác giả về tư tưỏng Hồ Chí Minh về đạo đức Cách mạng của Người mà chúng ta phải luôn luôn học tập noi gương

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức cách mạng, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346G434PH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.034620

Kho Mượn: MN.063051 - MN.063052

86. Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao./ Vũ Dương Huân ch.b., Trần Văn Cường, Nguyễn Đình Luân,....- H.: Lao động, 2002. - 203tr.; 19cm

        ĐTTS. ghi: Học viện quan hệ quốc tế

        Thư mục: tr.198-201

        Tóm tắt:  Khái quát chung về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Nguồn gốc tư tưởng  Hồ Chí Minh về ngoại giao. Một số vấn đề về tư tưởng ngoại giao và phương pháp ngoại giao của Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Ngoại giao

        Phân loại: 327.2G434PH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.042437

Kho Lưu động: LD.002097 - LD.002101

Kho Mượn: MN.075372

87. HÀ MINH ĐỨC. Báo chí Hồ Chí Minh - Chuyên luận và tuyển chọn. / Hà Minh Đức. - Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017. - 332tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản và phong cách, ngôn từ trong báo chí Hồ Chí Minh và tuyển chọn những tác phẩm báo chí từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Báo chí, Chuyên luận

        Phân loại: 079.597B108CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.040790

88. HÀ MINH ĐỨC. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộc./ Hà Minh Đức.- H.: Khoa học xã hội, 1979. - 278tr.; 19cm       

        Tóm tắt:  Nghiên cứu nội dung và nghệ thuật trong thơ Bác: thơ bác và quan niệm cách mạng của bác Hồ về thơ. Tính Đảng Cộng sản và chủ nghĩa hiện thực xã hội. Tình cảm thiên nhiên. Một số vấn đề về nghệ thuật sáng tạo trong thơ Bác

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nghiên cứu văn học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Danh nhân, Cuộc đời, Sự nghiệp, Việt Nam

        Phân loại: 895.92213CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.005803

Kho Mượn: MN.033138, MN.033140 - MN.033141

89. HÀ MINH ĐỨC. Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộc./ Hà Minh Đức. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục, 1997. - 272tr.; 19cm

        Tài liệu tham khảo: tr.268

        Tóm tắt:  Quan điểm cách mạng của Hồ Chí Minh về thơ. Tư tưởng lớn và cảm hứng chủ đạo trong thơ Hồ Chí Minh, chất thép, vẻ đẹp trí tuệ và chiều sâu cảm xúc, tình cảm thiên nhiên trong thơ Bác. Nghệ thuật sáng tạo trong thơ Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nghiên cứu văn học, Văn học hiện đại, Phê bình văn học, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.92213H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.038385

Kho Mượn: MN.070025

90. HÀ MINH ĐỨC. Tác phẩm Hồ Chí Minh cẩm nang của cách mạng Việt Nam. / Hà Minh Đức.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 332tr.; 24cm

        Phụ lục: tr. 235-324. - Thư mục: tr. 325-331

        Tóm tắt:  Giới thiệu các tác phẩm kinh điển tiêu biểu, có giá trị lý luận và thực tiễn cao của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam

        Từ khóa: Chuyên luận, Cách mạng dân tộc, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346T101PH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.034285 - LD.034286

91. HÀ MINH ĐỨC. Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh./ Hà Minh Đức. - Tái bản lần thứ 2.- H.: Giáo dục, 1997. - 263tr.; 19cm

        Tài liệu tham khảo: tr.254-258

        Tóm tắt:  Nghiên cứu về nghệ thuật sáng tác và giới thiệu các tác phẩm văn thơ, truyện, kí của Hồ chủ tịch

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Văn học hiện đại, Nghệ thuật sáng tác, Việt Nam, Thơ, Kí, Truyện

        Phân loại: 895.9228T101PH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.038384

92. HÀ MINH ĐỨC. Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh./ Hà Minh Đức. - Tái bản lần thứ 4.- H.: Khoa học xã hội, 2010. - 258tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là văn chính luận, truyện, kí của Người ở 2 thời kì trước và sau cách mạng. Nghệ thuật viết truyện kí và một số vấn đề lí luận đặt ra từ những tác phẩm văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nghiên cứu văn học, Văn chính luận, Văn  học hiện đại, Việt Nam

        Phân loại: 895.922832T101PH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048948

Kho Lưu động: LD.018712 - LD.018714

Kho Mượn: MN.090350 - MN.090351

93. HÀ MINH ĐỨC. Tác phẩm văn của Hồ Chí Minh.: Tựa của giáo sư viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn/ Hà Minh Đức.- H.: Khoa học xã hội, 1985. - 247tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Nghiên cứu đặc tính, tầm quan trọng, vị trí và tác dụng văn chính luận, truyện ngắn, tác phẩm kí và nghệ thuật viết truyện kí của Hồ Chủ tịch. Một số vấn đề lý luận đặt ra từ những tác phẩm văn của Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Danh nhân, Nghiên cứu văn học, Tác phẩm, Việt Nam

        Phân loại: 895.922332T101PH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.027121 - DN.027122

Kho Mượn: MN.045030 - MN.045031, MN.045515, MN.045517 - MN.045518 - VN.001995

94. HẢI NAM. Hồ Chí Minh với sự nghiệp đại đoàn kết. / Hải Nam b.s..- H.: Dân trí, 2017. - 115tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những cơ sở và quá trình hình thành chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh. Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc. Đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ CNXH. Những nội dung cơ bản của chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh. Kế thừa, phát triển chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN thống nhất

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại đoàn kết

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.038518 - LD.038521, LD.038774 - LD.038777

95. HẢI NAM. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - những giá trị bền vững. / Hải Nam b.s..- H.: Dân trí, 2017. - 103tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư tưởng của Người về vấn đề dân tộc, đoàn kết, lối sống đạo đức...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Phong cách, Đạo đức, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346T550T

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.038529, LD.038778 - LD.038781

96. HÉMERY, DANIEL. Hồ Chí Minh từ Đông Dương đến Việt Nam./ Daniel Hémery ; Lê Toan biên dịch.- H.: Phụ nữ, 2005. - 199tr.: ảnh; 19cm

        Tóm tắt:  Cuộc đời, sự nghiệp và những tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần 60 năm hoạt động cách mạng từ 1911-1969 và lãnh đạo cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc: Kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ. Các bài viết ca ngợi, các bài phát biểu, thơ ca, công trình nghiên cứu về người

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Sự nghiệp, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045415

Kho Lưu động: LD.013086 - LD.013088

Kho Mượn: MN.080449 - MN.080450

97. Học tập phong cách ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh..- H.: Khoa học xã hội, 1980. - 219tr.; 20cm

        ĐTTS ghi: Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam. Viện ngôn ngữ học

        Tóm tắt:  Nghiên cứu phong các ngôn ngữ của Hồ Chủ tịch trong các nói, cách viết qua các tác phẩm của Người

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Ngôn ngữ

        Phân loại: 495.922H419T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.007514 - DN.007515

Kho Mượn: MN.035479, MN.035481 - MN.035482

98. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.: Tài liệu học tập năm 2009.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009. - 51tr.; 21cm. - (Tủ sách xã - phường - thị trấn)

        ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo Trung ương. Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

        Tóm tắt:  Tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giúp cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo lời Bác

        Từ khóa: Học tập, Đạo đức, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 170H419T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.051264

99. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua tác phẩm đạo đức cách mạng. / Phạm Ngọc Anh (ch.b.), Lê Phú Bão, Ngô Thanh Danh....- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 435tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Gồm 26 chuyên luận khoa học nêu rõ giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua tác phẩm "Đạo đức cách mạng": sự ra đời và vai trò của đạo đức cách mạng, chuẩn mực của đạo đức cách mạng, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng...

        Từ khóa: Đạo đức cách mạng, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 172H419T

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.097575

100. Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về trung với nước hiếu với dân./ B.s.: Nguyễn Duy Hùng, Lê Minh Nghĩa, Phạm Ngọc Anh,....- H.: Chính trị Quốc gia, 2009. - 415tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tợp hợp một số bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh toát lên tư tưởng trung với nước, hiếu với dân và các bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu,... phân tích những vấn đề về cơ sở, nguồn gốc hình thành tư tưởng trung với nước, hiếu với dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh; về học tập và làm theo tấm gương của Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức

        Phân loại: 170H419T

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.089679

101. Hỏi  đáp về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh. / Người đọc: Hồ Phúc Hải Ân.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2007. - 1 đĩa mềm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H428Đ

        Ký hiệu kho: Kho Tài liệu điện tử: CDVN.000225

102. Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hoá kiệt xuất. / Hoàng Quang, Vĩnh Trị biên soạn và trích dẫn.- H.: Từ điển bách khoa, 2006. - 245tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những bài báo viết về Hồ Chí Minih theo chủ fđề anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất và đánh giá của dư luận tiến bộ trên thế giới đối với Hồ Chí Minh.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh(1890 - 1969), Anh hùng dân tộc, Nhà văn hoá, Sự nghiệp

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.008703 - LD.008707

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045638

Kho Mượn: MN.080957 - MN.080958

103. Hồ Chí Minh ánh sáng độc lập tự do.: Cảm tưởng của khách nước ngoài.- H.: Sự thật, 1985. - 151tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Cuộc đời cao cả và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự trân trọng và tình cảm của bạn bè, đồng chí nước ngoài đối với Bác

        Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.027915

Kho Mượn: MN.046664 - MN.046665

104. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. .- H.: Chính trị quốc gia, 2006; 21cm

        T. 1 : 1890-1929.- 2006.- 456tr.

        Tóm tắt:  Ghi lại những sự kiện về thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian Người đi tìm đường cứu nước, hoạt động trong ĐCS Pháp, hành trình đến Liên Xô và chuẩn bị thành lập ĐCSVN từ năm 1890 đến 1929

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng, Việt Nam

        Phân loại: 959.7031092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047531

Kho Mượn: MN.079765 - MN.079766, MN.086311 - MN.086312

105. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. .- H.: Chính trị quốc gia, 2006; 21cm

        T. 1: 1890 - 1929.- 2006.- 456tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu các sự kiện về cuộc đời và hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1890 - 1929

        Từ khóa: Hồ Chí Minh(1890 - 1969), Sự nghiệp, Tiểu sử

106. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. .- H.: Chính trị quốc gia, 2006; 21cm

        T. 10 : 1967 - 1969.- 2009.- 487tr.

        Tóm tắt:  Biên niên các sự kiện liên quan đén hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) trong gia đoạn 1967-1969

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự kiện lịch sử, Hoạt động cách mạng, Tiểu sử, Sự nghiệp, Việt Nam

        Phân loại: 959.7043H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.049104

Kho Mượn: MN.091032

107. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. .- H.: Chính trị quốc gia, 2006; 21cm

        T. 2 : 1930-1945.- 2006.- 346tr.

        Tóm tắt:  Ghi lại những sự kiện cơ bản về hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh từ năm 1930 đến năm 1945

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng, Việt Nam

        Phân loại: 959.7032092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047532

Kho Mượn: MN.086313 - MN.086314

108. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. .- H.: Chính trị quốc gia, 2006; 21cm

        T. 3 : 1945-1946.- 2006.- 466tr.

        Tóm tắt:  Ghi lại những sự kiện hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày đầu tiên nước nước Việt Nam giành độc lập 2/9/1945 đến ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946

        Từ khóa: Tiểu sử, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047533

Kho Mượn: MN.086315 - MN.086316

109. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. .- H.: Chính trị quốc gia, 2006; 21cm

        T. 4 : 1946-1950.- 2006.- 562tr.

        Tóm tắt:  Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 4 năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1950 với trên 1000 sự kiện

        Từ khóa: Tiểu sử, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng, Việt Nam

        Phân loại: 959.7041092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047534

Kho Mượn: MN.086317 - MN.086319

110. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. .- H.: Chính trị quốc gia, 2006; 21cm

        T. 5 : 1951-1955.- 2007.- 622tr.

        Tóm tắt:  Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 4 năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Pháp (1951-1954) với hơn 1500 sự kiện

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng, Việt Nam

        Phân loại: 959.7041092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047529

Kho Mượn: MN.086309 - MN.086310

111. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. .- H.: Chính trị quốc gia, 2006; 21cm

        T. 8 : 1961 - 1963.- 2008.- 571tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu các sự kiện về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1961-1963 gồm khoảng 1500 sự kiện

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng, Việt Nam

        Phân loại: 959.7043092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047065, DN.047518

Kho Mượn: MN.085121 - MN.085122, MN.086284 - MN.086285

112. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. .- H.: Chính trị quốc gia, 2006; 21cm

        T. 9 : 1964 - 1966.- 2008.- 595tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu các sự kiện về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1964-1966 với hơn 1400 sự kiện

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng, Việt Nam

        Phân loại: 959.7043092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047066, DN.047519

Kho Mượn: MN.085123 - MN.085124, MN.086286

113. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. .- H.: Chính trị quốc gia, 2006; 21cm

        T.7 : 1958-1960.- 2009.- 622tr.

        Tóm tắt:  Ghi lại các hoạt động của Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết năm 1960 trên cương vị người đứng đầu Đảng và nhà nước, nhà hoạt động nổi tiếng trong phong trào cộng sản Quốc tế với những hoạt động đối nội và đối ngoại phong phú của Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Tiểu sử, Sự kiện lịch sử, Việt Nam

        Phân loại: 959.704H450C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048228

Kho Mượn: MN.088169

114. Hồ Chí Minh - Chân dung và Di sản. : Những bài viết tâm đắc của các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu... trong cả nước/ Phan Văn Hoàng s.t..- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 407tr.: ảnh; 21cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những bài viết tâm đắc của các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, tướng lĩnh.. trên tất cả các lĩnh vực viết về Hồ Chủ Tịch và chân dung, di sản Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Chân dung, Di sản, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt nam, Bài viết

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.038405 - LD.038408

115. Hồ Chí Minh chiến sĩ cách mạng quốc tế./ Phan Ngọc Liên, Trịnh Vương Hồng.- H.: Quân đội nhân dân, 2001. - 459tr.; 19cm. - (Tủ sách phòng Hồ Chí Minh)

        Tài liệu tham khảo : tr. 454-456

        Tóm tắt:   Hoạt động của Bác Hồ trong Ban Phương Đông quốc tế cộng sản (1923-1928); Hoạt động cho phong trào cộng sản quốc tế (1930-1940), trong hàng ngũ Đồng Minh chống Nhật (1941-1945); Những hoạt động ngoại giao của chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1945 đến 1969

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Hoạt động, Ngoại giao, Quốc tế, Việt Nam

        Phân loại: 327.597H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.041543

Kho Mượn: MN.074230 - MN.074232

116. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người./ Anh Chi s.t, tuyển chọn.- H.: Kim đồng, 2009. - 60tr.: ảnh; 24cm. - (40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ)

        Tóm tắt:  Ghi lại những sự kiện đầy ý nghĩa mang dấu ấn lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử, Sự nghiệp, Tiểu sử, Việt Nam, Sách ảnh

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.020215 - LD.020217, LD.022296

117. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người.: Tập bài hát có phần đệm piano/ Lưu Hữu Phước, Văn Cao, Nguyễn Xuân Khoát,....- H.: Văn hoá, 1975. - 114tr.; 27cm

        Tóm tắt:  Tập hợp giới thiệu các bài hát ca ngợi Hồ Chủ Tịch của các tác giả như: Tình Bác sáng đời ta, Nghe lợi Bác gọi,...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Âm nhạc, Việt Nam, Bài hát

        Phân loại: 728.4209597H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007226

118. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người./ Anh Chi s.t., tuyển chọn.- H.: Kim đồng, 2009. - 60tr.: ảnh; 24cm. - (40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ)

        Tóm tắt:  Giới thiệu về cuộc đời, tiểu sử, quá trình ra đi tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bức ảnh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Tiểu sử, Sự nghiệp, Việt Nam, Sách ảnh

        Phân loại: 959.7092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TV.000486 - TV.000488

119. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người./ Huỳnh Văn Gấm, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Đình Thi,....- H.: Âm nhạc, 1995. - 172tr.: ảnh; 25cm

        Tóm tắt:  Tuyển chọn một số trong những ca khúc phổ biến những tranh tượng đẹp, những bài thơ hay những bức ảnh có giá trị về chủ tịch Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nhạc cách mạng, Âm nhạc, Việt Nam, Ảnh, Tranh, Thơ, Bài hát

        Phân loại: 782.429597H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.005592

Kho Mượn: MV.008571

Kho Tra cứu: TRC.001511

120. Hồ Chí Minh lịch sử đã chứng minh chân lý của người./ B.s.: Đỗ Hoàng Linh, Phạm Hoàng Điệp.- H.: Văn hoá thông tin, 2010. - 379tr.: ảnh; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Tuyển chọn những trích đoạn cảm tưởng và những bài viết tiêu biểu của các nhà chính trị, các nhà văn hoá và bạn bè khắp năm châu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá kiệt xuất, người bạn lớn của nhân dân thế giới

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử, Sự nghiệp, Biên niên sự kiện

        Phân loại: 959.704H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048932

Kho Lưu động: LD.018652 - LD.018654

Kho Mượn: MN.090321 - MN.090322

121. Hồ Chí Minh một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp./ Tuyển chọn, giới thiệu: Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Thị Tuyết Minh.- H.: Công an nhân dân, 2008. - 686tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu thơ, văn của Hồ Chí Minh và một số bài viết, bình luận về tác giả và tác phẩm của Người

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Thơ, Nghiên cứu văn học, Văn, Việt Nam

        Phân loại: 895.922H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.014306 - LD.014307

122. Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng./ Stanley Karnow, Pierre Brocheux, Alain Ruscio... ; Dịch: Trần Đương....- H.: Tạp chí xưa và nay: Thời đại, 2011. - 449tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài viết về cuộc đời hoạt động cách mạng, sự nghiệp cứu nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quân sự, văn hoá văn nghệ và những bài học đạo đức cách mạng của Người trên nhiều mặt công tác

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Sự nghiệp, Lịch sử, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.008685

Kho Mượn: MV.011301 - MV.011302

123. Hồ Chí Minh - Nhà dự báo chiến lược. / Đồng ch.b.: Phạm Ngọc Anh, Lê Thị Thu Hồng ; Vũ Văn Thuấn....- H.: Công an nhân dân, 2017. - 294tr.; 21cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Những dự báo chiến lược thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cách mạng Việt Nam đã góp phần giúp Đảng ta định hướng chiến lược, đề ra sách lược, chiến thuật đúng đắnđể có thể dành thế chủ động tiến công, tạo nên chiến thắng, nhất là những chiến thắng có tính chất quyết định giành thắng lợi hoàn toàn

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Dự báo, Chiến lược, Việt Nam

        Phân loại: 303.49H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.040506 - LD.040509

124. Hồ Chí Minh nhà văn hóa của tương lai. / Hoàng Chí Bảo, Phạm Hồng Chương, Lê Kim Dung,....- H.: Dân trí, 2018. - 183tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài viết, nghiên cứu, tham luận khoa học của các tác giả về tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh được thực hiện tại Hội thảo "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh" do Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa

        Phân loại: 306H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.042628 - LD.042631

Kho Mượn: MN.099774 - MN.099775

126. Hồ Chí Minh những bài bút chiến./ Phạm Nguyễn Toan tuyển chọn.- H.: Thanh niên, 2006. - 349tr.; 21cm

        Tóm tắt:   Giới thiệu 100 bài báo thuộc dạng bút chiến của Hồ Chí Minh trên các báo Việt Nam và nước ngoài sắp xếp theo thời gian viết về tội ác của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, công cuộc xây dựng và củng cố chính quyền ở nước ta

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Báo chí, Bút chiến, Tính chiến đấu, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045652

Kho Mượn: MN.080985 - MN.080986

127. Hồ Chí Minh - những câu chuyện thành bài học lịch sử. / Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch s.t., b.s..- H.: Thanh niên, 2018. - 324tr.; 21cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Thư mục tr. 319-320

        Tóm tắt:  Những câu chuyện, thông tin, tư liệu về cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh, về đạo đức, lối sống, trí tuệ siêu việt và tài năng lỗi lạc của Hồ Chí Minh. Những sự kiện lịch sử chính trong cuộc đời và sự nghiệp của lãnh tụ cách mạng Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Cuộc đời

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.041777 - LD.041780

Kho Mượn: MN.099550 - MN.099551

128. Hồ Chí Minh những sự kiện./ Vũ Kỳ, Nguyễn Huy Hoan, Nguyễn Thị Minh Hương,....- M.; H.: Thông tấn xã Nôvôxki: Thông tin lý luận, 1990. - 268tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Các sự kiện về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Bác Hồ; Những bài viết, bài phát biểu quan trọng trong các thời kỳ lịch sử các kỳ họp của Đảng và chính phủ, những sắc lệnh do Bác ký, các hoạt động của Bác ở trong và ngoài nước...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp cách mạng, Nhân vật, Lịch sử hiện đại, Việt Nam

        Phân loại: 959.703H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.033056 - DN.033057

Kho Mượn: MN.057815 - MN.057816

129. Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại./ B.s.: Lê Văn Tích (ch.b.), Nguyễn Văn Khoan, Phạm Việt Anh,....- H.: Công an nhân dân: Lao động, 1993. - 127tr.; 19cm

        ĐTTS ghi : Viện Hồ Chí Minh

        Tóm tắt:  Hồ Chí Minh và cuộc đấu tranh giành tự do trong thế giới thuộc địa. Tư tưởng của Hồ Chí Minh, lý luận của Người về chủ nghĩa thực dân và phong trào giải phóng dân tộc. Nhân cách Hồ Chủ tịch

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Nhân vật, Phong trào giải phóng dân tộc

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.035160

Kho Mượn: MN.064800 - MN.064801

130. Hồ Chí Minh tên người là cả một niềm thơ.: Tuyển chọn những bài thơ hay về Bác Hồ/ Xuân Diệu, Nông Quốc Chấn, Cầm Giang,.... - In lần thứ 6.- H.: Kim đồng, 2010. - 147tr.; 20cm. - (120 năm ngày sinh Bác Hồ)

        Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.9221008H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.020218 - LD.020220, LD.022335

131. Hồ Chí Minh tên người là cả một niềm thơ./ Xuân Diệu, Nông Quốc Chấn, Cầm Giang,.... - In lần thứ 3.- H.: Kim đồng, 2006. - 147tr.; 19cm

        ĐTTS nghi: Kỷ niệm 116 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu 19/5/1890-19/5/2006

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.92213408H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045717

Kho Mượn: MN.081171 - MN.081172

132. Hồ Chí Minh tên Người sống mãi. / Khánh Linh tuyển chọn.- H.: Lao động, 2017. - 258tr.; 21cm. - (Tủ sách rèn luyện nhân cách sống)

        Tóm tắt:  Trình bày sơ lược về những năm tháng bôn ba hoạt động cách mạng ở nước ngoài của Bác Hồ và hình ảnh của Bác Hồ trong lòng của nhân dân Việt Nam và bè ban quốc tế

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Đạo đức Hồ Chí Minh, Tiểu sử

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.040430 - LD.040433

133. Hồ Chí Minh tiểu sử./ Song Thành ch.b.. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010. - 803tr.; 22cm

        Học viện Chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

        Tóm tắt:  Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu đến giai đoạn ra đi tìm đường cứu nước, thời kì chuẩn bị thành lập đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo phong trào cách mạng, lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, kháng chiến chống thực dân Pháp, và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng, Tiểu sử

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.010579

134. Hồ Chí Minh tiểu sử./ Chu Đức Tính ch.b. ; B.s.: Vũ Thị Nhị,....- H.: Chính trị Quốc gia, 2009. - 262tr.; 21cm. - (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

        ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh

        Tóm tắt:  Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu, giai đoạn ra đi tìm đường cứu nước,... lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc và sự nghiệp xây dựng miền Bắc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc (1954-1969)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.013838 - LD.013845

135. Hồ Chí Minh trả lời các nhà báo. .- H.: Chính trị Quốc gia, 2015. - 479tr.: ảnh; 21cm

        Tóm tắt:  Tập hợp hơn một trăm bài trả lời phỏng vấn báo chí của Bác từ năm 1919 đến năm 1969 về nhiều lĩnh vực khác nhau, từ những vấn đề mang tính thời sự nóng hổi cho đến những dự tính, hướng đi trong tương lai của cách mạng Việt Nam, tình hình trong nước đến tình hình quốc tế, chính sách đối nội đến chính sách đối ngoại, từ chính trị đến kinh tế, an ninh, quốc phòng...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Trả lời, Phỏng vấn

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.034353

136. Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo chí./ Nguyễn Sông Lam, Nguyễn Lam Châu tuyển chọn. - In lần thứ 2.- H.: Thanh niên, 2007. - 323tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 82 năm ngày báo chí cách mạng)

        Tóm tắt:  Giới thiệu những bài phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phóng viên các tờ báo quốc tế như: Thông tấn xã Pháp, Mỹ, Thái Lan, thời báo New York,...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh (1890-1969), Phỏng vấn, Việt Nam, Báo chí cách mạng

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.010827 - LD.010829

137. Hồ Chí Minh trong trái tim và trí tuệ nhân loại./ S.t., b.s.: Đăng Quang, Mã Giang.- H.: Từ điển bách khoa, 2005. - 263tr.; 19cm

        ĐTTS ghi: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

        Tóm tắt:  Sách được sưu tầm, tuyển chọn và trích giới thiệu của các nhà lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội,... những người đã có may mắn được sống, gặp gỡ và tiếp xúc với Bác

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Nhân cách, Chủ nghĩa yêu nước, Sự nghiệp, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045725

Kho Mượn: MN.081193 - MN.081194

138. Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử./ Nguyễn Văn Khánh, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thế Phúc,....- H.: Thanh niên, 2010. - 283tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trường ĐHKHXH nhân văn Hà Nội

        Tóm tắt:  Giới thiệu  những bài phân tích về chiến lược con người, về đạo đức, đại đoàn kết dân tộc,  văn hoá, thanh niên,... trong bản di chúc lịch sử của chủ tịch Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.018823 - LD.018825

139. Hồ Chí Minh và niềm tin tất thắng. : Bắc Nam sum họp một nhà/ B.s.: Vũ Kim Yến, Văn Thị Thanh Mai, Hồ Sĩ Hiệp....- H.: Văn hoá thông tin, 2015. - 200tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tổng hợp 1 số bài viết, kỷ niệm về Hồ Chủ tịch và tình cảm của Bác dành cho đồng bào niềm Nam cũng như khát vọng thống nhất đất nước

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.053093

Kho Mượn: MN.097666

140. Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. / Tuyển chọn và giới thiệu: Nguyễn Vũ, Nguyễn Thái Anh.- H.: Thanh niên, 2017. - 498tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ được thể hiện qua các bức thư, bài nói chuyện, bài viết của Bác với đồng bào, chiến sĩ và một số tổ chức đoàn thể

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Công việc, Cán bộ

        Phân loại: 352.6H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.038882 - LD.038885

141. Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên..- H.: Thanh niên, 1977. - 238tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Các bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh niên từ năm 1920-1969. Những lời kêu gọi của Người đối với thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Thanh niên, Giáo dục

        Phân loại: 370.11H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.002652 - DN.002653

142. Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên..- H.: Thanh niên, 1973. - 239tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:  Chuyên luận của Bác về thanh niên; Các bài nói và viết trước cách mạng tháng 8; Những lời kêu gọi được sắp xếp trình tự theo thời gian từ 1920 đến năm 1969. Về nghĩa vụ chiến đấu và chiến đấu giỏi; nghĩa vụ lao động và lao động với năng suất cao; nghĩa vụ học tập, rèn luyện, ...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Thanh niên, Giáo dục tư tưởng, Việt Nam

        Phân loại: 305.23H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.011960

143. Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự. / Nguyễn Vũ tuyển chọn.- H.: Thanh niên, 2017. - 210tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày những quan điểm và tư tưởng của Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự và cách áp dụng vào các cuộc chiến tranh ở Việt Nam

        Từ khóa: Nghệ thuật quân sự, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 355.4H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.038878 - LD.038881

144. Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng./ Tuyển chọn: Nguyễn Vũ, Nguyễn Thái Anh.- H.: Thanh niên, 2010. - 370tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồa Chí Minh)

        Tóm tắt:  Trình bày các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng và xây dựng, củng cố, phát triển Đảng trong sạch, vững mạnh

        Từ khóa: Xây dựng Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 324.2597071H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.018805 - LD.018807

145. Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang nhân dân.. - Xuất bản lần thứ 2, có bổ sung.- H.: Quân đội nhân dân, 1975. - 542tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những bức thư, bài nói và viết của người với các lực lượng vũ trang nhân dân từ năm 1944 - 1969 về quan điểm, chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, biểu dương thành tích, cổ vũ những tiến bộ của toàn quân, chăm lo thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Công tác thương binh liệt sĩ, Chiến tranh nhân dân, Quân sự, Giáo dục, Lực lượng vũ trang, Việt Nam

        Phân loại: 355.009597H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.018566, MN.018569, MN.018571 - MN.018572

Kho Tra cứu: TRC.000461

Kho Đọc: VN.058264 - VN.058265

146. Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang. / Nguyễn Thái tuyển chọn.- H.: Thanh niên, 2017. - 383tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số thư từ, bức điện, bài nói chuyện của Bác Hồ dành cho các lực lượng quân sự Việt Nam từ đó toát ra sự quan tâm sâu sắc của Người dành cho cán bộ, chiến sĩ

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lực lượng vũ trang, Quân sự

        Phân loại: 355H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.038806 - LD.038809

147. Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam: Cuộc đời, sự nghiệp và đạo đức. / Ch.b.: Đinh Xuân Lý, Trần Minh Trưởng.- H.: Đại học Quốc gia, 2013. - 293tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số bài nghiên cứu về quan điểm của Hồ Chí Minh đối với một số lĩnh vực của đời sống cách mạng Việt Nam như xây dựng Đảng, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và giáo dục - đào tạo... Vài nét sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp và đạo đức của Người

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cuộc đời

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.025270 - LD.025271

148. Hồ Chí Minh với công nhân và công đoàn Việt Nam.: Kỷ yếu hội thảo "khoa học-thực tiễn": Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam/ Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Bá, Xuân Cang,....- H.: Lao động, 1995. - 311tr.; 19cm

        ĐTTS ghi: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

        Tóm tắt:  Tuyển tập các báo cáo tại hội thảo khoa học về các vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh, giai cấp công nhân, nhà nước, quan hệ giữa Đảng và giai cấp, phong trào công đoàn ở các địa phương

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Công đoàn, Giai cấp công nhân, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 331.8H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.037538

Kho Mượn: MN.068671, MN.068673

149. Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại./ Lê Văn Tích ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia, 2010. - 418tr.; 21cm

        ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

        Tóm tắt:  Một số vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại. Những quan điểm tư tưởng và hoạt động thực tiễn phong phú của Người để xây dựng một nước Việt Nam tiến bộ và góp phần tích cực cho tiến bộ của nhân loại.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Giải phóng dân tộc, Hoà bình thế giới, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.090962

150. Hồ Chí Minh với nhân dân Thái Bình./ Biên soạn theo tài liệu của ban nghiên cứu lịch sử Đảng Thái Bình.- Thái Bình: Ty thông tin, 1970. - 19tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Thái Bình vinh dự 5 lần được đón Bác về thăm lần đầu và ngày 10-01-1946. Bác về thăn Thái Bình lần thứ 2 và dự lễ khánh thành đê Hưng Nhân vào ngày 28-4-1946. Lần thứ 3 đón Bác và ngày 26-10-1958. Bác về thăm xã Nam Cường vào ngày 26-3-1962. Mừng công năm tấn đón Bác và tối ngày 31-12-1966. Bác tặng thưởng sổ vàng, cờ và huy hiệu cán bộ,nhân dân và chiến sĩ trong tỉnh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Sự kiện, Tiền Hải, Thái Bình, Vũ Thư, Hưng Hà, Đê Mỹ lộc, Nam Cường, Tân Hoà, Đê điều, Hiệp Hoà

        Phân loại: 959.7H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DCN.000735

151. Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước./ Bảo tàng Hồ Chí Minh tuyển chọn và giới thiệu ; Chu Đức Tính b.s..- H.: Thanh niên, 2008. - 217tr.: ảnh; 21cm. - (Tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác)

        Tóm tắt:  Tập hợp những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Giới thiệu một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua và bút tích một số bài viết của Người

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phong trào, Thi đua, Tinh thần yêu nước

        Phân loại: 959.704H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.013050 - LD.013053

152. Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam./ Đồng ch.b.: Vũ Đình Hoè, Bùi Đình Phong.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010. - 359tr.; 21cm

        ĐTTS ghi: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

        Thư mục tr.352 - 356

        Tóm tắt:  Những cống hiến to lớn, quan trọng nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và xây dựng CNXH ở Việt Nam

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giải phóng dân tộc

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.090966

153. Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội./ Đồng ch.b.: Nguyễn Trọng Phúc, Phùng Hữu Phú.- H.: Nxb. Hà Nội, 2010. - 584tr.; 584tr.. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)

        Thư mục tr.577-580

        Tóm tắt:  Gồm các tư liệu, biên niên sự kiện các chiều cạnh quan hệ giữa Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội, gồm cả quan hệ với tư cách Nguyên thủ quốc gia cũng như với tư cách một công dân Thủ đô; cả tác động gián tiếp qua tư tưởng - lý luận lẫn tác động trực tiếp bằng chỉ đạo cụ thể; cả chiều quan hệ Hồ Chí Minh với Hà Nội và Hà Nội với Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử, Biên niên sự kiện, Hà Nội

        Phân loại: 959.731H100CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.008081

154. Hồ Chí Minh với văn hoá thông tin..- H.: Thời đại, 2010. - 491tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tuyển chọn bài phát biểu, bức thư, văn bản... của chủ tịch Hồ Chí Minh về lĩnh vực văn hoá thông tin...

        Từ khóa: Văn hoá, Tư tường Hồ Chí Minh

        Phân loại: 306.402H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.091960 - MN.091961

155. Hồ Chí Minh với văn hoá - văn nghệ./ Tuyển chọn: Đinh Xuân Dũng, Nguyên An.- H.: Từ điển Bách khoa, 2005. - 1076tr.; 24cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn nghệ, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hoá

        Phân loại: 306H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.006640

156. Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. / B.s.: Hữu Thỉnh (ch.b.), Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý,....- H.: Hội nhà văn, 2010; 24cm

        T. 1 : Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ Việt Nam.- 2010.- 394tr.

        Tóm tắt:  Gồm những bài viết của các nhà văn, các nghệ sỹ Việt Nam viết về những kỉ niệm với Bác Hồ

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn nghệ sĩ, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.008080

Kho Mượn: MV.010878 - MV.010879

157. Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. / B.s.: Hữu Thỉnh (ch.b.), Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý,....- H.: Hội nhà văn, 2010; 24cm

        T. 4 : Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ Việt Nam.- 2012.- 411tr.

        Tóm tắt:  Gồm những bài viết của các nhà văn, các nghệ sỹ Việt Nam viết về những kỉ niệm với Bác Hồ

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn nghệ sĩ, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.008757

Kho Mượn: MV.011408 - MV.011411

158. Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. / B.s.: Hữu Thỉnh (ch.b.), Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý,....- H.: Hội nhà văn, 2010; 24cm

        T.5 : Hồ Chí Minh - Tư tưởng và tác phẩm (Văn xuôi).- 2012.- 615tr.

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Văn xuôi

        Phân loại: 895.922808H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.008773

Kho Mượn: MV.011420 - MV.011423

159. Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. / B.s.: Hữu Thỉnh (ch.b.), Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý,....- H.: Hội nhà văn, 2010; 24cm

        T.6 : Hồ Chí Minh - Tư tưởng và tác phẩm (Thơ).- 2012.- 503tr.

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.1H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.008774

Kho Mượn: MV.011424 - MV.011427

160. Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. / B.s.: Hữu Thỉnh (ch.b.), Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý,....- H.: Hội nhà văn, 2010; 24cm

        T.10 : Tác phẩm âm nhạc.- 2013.- 439tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu những tác phẩm âm nhạc hay viết về Bác Hồ của các nhạc sĩ, tác giả Việt Nam và nước ngoài

        Từ khóa: Bài hát, Hợp xướng, Giao hưởng

        Phân loại: 782.429597H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.009078

Kho Mượn: MV.011758

161. Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. / B.s.: Hữu Thỉnh (ch.b.), Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý,....- H.: Hội nhà văn, 2010; 24cm

        T.11 : Nhiếp ảnh - múa - kiến trúc - hội hoạ.- 2013.- 231tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu nhất của các tác giả hàng đầu trong mỗi loại hình nghệ thuật (nhiếp ảnh, múa, kiếm trúc, hội hoạ) sáng tạo về hình tượng Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hội hoạ, Nhiếp ảnh, Múa, Kiến trúc, Việt Nam, Sách ảnh

        Phân loại: 700H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.009079

Kho Mượn: MV.011759

162. Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. / B.s.: Hữu Thỉnh (ch.b.), Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý,....- H.: Hội nhà văn, 2010; 24cm

        T.3 : Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ thế giới.- 2012.- 499tr.

        Tóm tắt:  Gồm những bài viết của các nhà văn, các nghệ sĩ nước ngoài viết về những kỷ niệm của họ với Bác Hồ

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn nghệ sĩ, Thế giới

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.024091 - LD.024095

163. Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. / B.s.: Hữu Thỉnh (ch.b.), Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý,....- H.: Hội nhà văn, 2010; 24cm

        T.7 : Tác phẩm văn học nghệ thuật về Hồ Chí Minh : Thơ.- 2012.- 639tr.

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.9221008H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.024026 - LD.024029, LD.024096

164. Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh.: Trích tham luận của đại biểu Quốc tế/ Nguyễn Văn Linh, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp,....- H.: Khoa học xã hội, 1990. - 254tr.: ảnh chân dung; 24cm

        Tên sách ngoài bìa: Hội thảo quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh Anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hoá lớn

        Tóm tắt:  Các tham luận của Đảng, Nhà nước và các đại biểu quốc tế trong hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng dân tộc, nhà văn hoá lớn. Đánh giá về con người, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và những cống hiến của Bác đối với Việt Nam và thế giới

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hoá, Hội thảo quốc tế, Danh nhân

        Phân loại: 335.4346H452TH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.00005340 - DV.00005341

Kho Mượn: MV.008227 - MV.008228

165. Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh.: Trích tham luận của đại biểu quốc tế/ M. Atmét, Ư. Lulây, Kim Who Jong, ....- H.: Khoa học xã hội, 1990. - 174tr.: ảnh chân dung; 19cm. - (Sách kỉ niệm 100 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Các tham luận của Đảng, nhà nước và các đại biểu quốc tế trong hội thảo "Hồ Chí Minh-anh hùng dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá lớn", đánh giá về con người, sự nghiệp tư tưởng, đạo đức và những cống hiến của Bác đối với Việt Nam và thế giới

        Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Hội thảo, Tiểu sử, Danh nhân

        Phân loại: 335.4346H452TH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.033201 - DN.033202

Kho Mượn: MN.058049 - MN.058051

166. HÙNG THẮNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận giải phóng dân tộc./ Hùng Thắng, Nguyễn Thành.- H.: Khoa học xã hội, 1985. - 432tr.; 19cm

        ĐTTS ghi: Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam

        Tóm tắt:  Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh gắn liền với hai cuộc kháng chiếng chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Những công lao to lớn của người trong mặt trận giải phóng dân tộc thống nhất đất nước

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Danh nhân, Lịch sử hiện đại, Tiểu sử, Kháng chiên chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.027153

Kho Mượn: MN.045095 - MN.045097

167. KAPFENBERGER, HELLMUT. Hồ Chí Minh một biên niên sử./ Hellmut Kapfenberger ; Dịch: Đinh Hương,....- H.: Thế giới, 2010. - 450tr.: ảnh; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những chặng đường đời của Hồ Chí Minh từ cậu bé Nguyễn Sinh Cung, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành, hay Nguyễn Ái Quốc và cuối cùng là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời hoạt động sôi nổi của Người gắn với những giai đoạn phát triển quan trọng của lịch sử dân tộc Việt Nam, của Cách mạng Việt Nam, phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cộng sản - công nhân quốc tế

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Cuộc đời, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.049600

Kho Mượn: MN.092606 - MN.092607

168. LÊ CUNG. Hồ Chí Minh với châu Phi./ Lê Cung.- Huế: Thuận Hoá, 1999. - 115 tr.; 19cm

        Thư mục tr.: 113-114

        Tóm tắt:  Tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi. Những tình cảm của Hồ Chí Minh đối với nhân dân Châu Phi và cách đánh giá của Châu Phi và thế giới đối với Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phóng trào giải phóng dân tộc, Châu Phi

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.039967

Kho Mượn: MN.072092 - MN.072093

169. LÊ DUẨN. Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta./ Lê Duẩn.- H.: Sự thật, 1986. - 98tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những bài nói và viết của đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư Ban chấp hành Tự Đảng Cộng sản Việt Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1950-1985

        Từ khóa: Danh nhân, Lãnh tụ, Tác phẩm cá biệt, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.028420

Kho Mượn: MN.048086 - MN.048090

170. LÊ HUY QUANG. Hồ Chí Minh. Trường ca sư đoàn.: Tập trường ca/ Lê Huy Quang, Nguyễn Đức Mậu.- H.: Hội nhà văn, 2007. - 134tr.; 21cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Việt Nam, Trường ca, Thơ

        Phân loại: 895.92213408H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.046735

Kho Mượn: MN.083714 - MN.083715

171. LÊ MẠNH TRINH. Vài suy nghĩ về thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh./ Lê Mạnh Trinh.- H.: Thanh niên, 1967. - 63tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tuổi trẻ của chủ tịch Hồ Chí Minh; lớp thanh niên Việt Nam trước ngày có Đảng và sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

        Từ khóa: Thanh niên, Tiểu sử, Sự nghiệp, Việt Nam

        Phân loại: 324.2597V103S

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.012510

Kho Mượn: VN.039535, VN.039537

172. LÊ QUANG PHI. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và sự vận dụng của Đảng trong xây dựng đạo đức cán bộ thời kỳ mới.: Sách chuyên khảo/ Lê Quang Phi (ch.b.).- H.: Quân đội nhân dân, 2010. - 222tr.; 21cm

        Thư mục tr. 218-220

        Tóm tắt:  Trình bày cơ sở hình thành và tư tưởng đạo đức Hồ chí Minh về đạo đức cách mạng; quán triệt, vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào xây dựng đạo đức cán bộ trong thời kì mới

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đạo đức cách mạng, Đạo đức, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Vận dụng, Cán bộ lãnh đạo, Cán bộ quản lí, Việt Nam

        Phân loại: 172T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.049591

Kho Mượn: MN.092574 - MN.092575

173. LÊ QUỐC SỬ. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.: Hai mươi điểm vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh/ Lê Quốc Sử.- H.: Công an nhân dân, 2005. - 95tr.; 19cm

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.006158 - LD.006162

174. LÊ QUỐC SỬ. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý. : Quản lý nói chung, quản lý kinh tế xã hội nói riêng/ Lê Quốc Sử.- H.: Công an nhân dân, 2005. - 174tr.; 20cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh(1890 - 1969), Việt Nam, Kinh tế, Tư tưởng, Quản lý

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.008596 - LD.008600

175. LÊ QUÝ ĐỨC. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam.: Sách tham khảo/ Lê Quý Đức.- H.: Chính trị Quốc gia, 2001. - 203tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh và văn hoá chính trị, văn hoá nghệ thuật. Vấn đề xây dựng nền văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới dưới ánh sáng tư tương nhân văn của Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hoá, Việt Nam, Sách tham khảo

        Phân loại: 306.09597T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.041428

Kho Mượn: MN.074095 - MN.074096

176. LÊ VĂN YÊN. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết Quốc tế./ Lê Văn Yên.- H.: Lao động, 1999. - 263tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những nhân tố hình thành tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ CHí Minh. Quan điểm và những đóng góp của Người về cách mạng dân tộc với đoàn kết quốc tế

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đoàn kết quốc tế, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T310H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.039970

Kho Mượn: MN.072097

177. LÊ XUÂN ĐỨC. Đi tìm xuất xứ thơ Hồ Chí Minh./ Lê Xuân Đức.- H.: Văn học, 2012. - 438tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Hoàn cảnh, văn cảnh, tâm cảnh ra đời  những bài thơ của Hồ Chủ Tịch ( tiếng Việt và tiếng Hán )

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nghiên cứu văn học, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.92213Đ300T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.050848

Kho Mượn: MN.094890 - MN.094891

178. LÊ XUÂN ĐỨC. Đọc thơ Hồ Chí Minh./ Lê Xuân Đức.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008. - 582tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày sự nghiên cứu công phu về thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh: bình một số bài thơ của Người, một số tiểu luận về thơ Hồ Chí Minh và phương pháp đọc thơ Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Bình luận, Thơ, Việt Nam, Tiểu luận

        Phân loại: 895.92213Đ419TH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.014151 - LD.014154

179. LÊ XUÂN ĐỨC. Nay ở trong thơ.: Phê bình tiểu luận thơ Hồ Chí Minh/ Lê Xuân Đức.- H.: Văn học, 2005. - 283tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những bài nghiên cứu, bình luận về thơ Bác của tác giả được đăng trên các báo, tập san

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Việt Nam, Tiểu luận, Thơ

        Phân loại: 895.92213N112Ơ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045757

Kho Mượn: MN.081251 - MN.081252

180. LÊ XUÂN ĐỨC. Tinh hoa thơ Hồ Chí Minh./ Lê Xuân Đức.- H.: Văn học, 2010. - 410tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Những lời bình các bài thơ trong tập nhật kí trong tù, các bài thơ tiếng Việt và các bài thơ chữ Hán khác của chủ tịch Hồ Chí Minh.

        Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Bình luận, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.92213T312H

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.021710 - LD.021713, LD.022205

181. LÊ XUÂN LỰU. Chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp của chúng ta. / Lê Xuân Lựu.- H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 138tr.; 19cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Mác - Lênin

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.007146 - LD.007150

182. LÊ XUÂN VŨ. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hoá Việt Nam./ Lê Xuân Vũ.- H.: Sự thật, 1989. - 242tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lĩnh vực văn hoá: Lý luận về cách mạng văn hoá Việt nam; Sự chỉ đạo của Bác đối với sự phát triển nền văn hoá dân tộc; Hoạt động của Bác trong lĩnh vực văn hoá như: Nhà văn, nhà thơ, nhà báo cách mạng

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn hoá, Việt Nam

        Phân loại: 306.09597CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.032553 - DN.032554

Kho Mượn: MN.056837 - MN.056839

183. LÊ XUÂN VŨ. Trong ánh sáng tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh./ Lê Xuân Vũ.- H.: Văn học, 2007. - 995tr.; 21cm

        Tên sách ngoài bìa ghi: Trong ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

        Tóm tắt:  Trình bày về công tác tư tưởng và tổ chức Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về văn hoá, văn nghệ trong điều kiện cụ thể của Việt Nam qua những sự kiện và bước đường phát triển đã qua.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam, Văn nghệ, Chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hoá, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346TR431A

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.046538, DN.046725

Kho Mượn: MN.083096 - MN.083097, MN.083682 - MN.083685

184. Lời di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi và điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam..- H.: Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam, 1969. - 24tr.: ảnh chân dung, bút tích; 19cm

        Tóm tắt:  Gồm: Lời di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi và điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ tịch.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam, Di chúc, Lời kêu gọi, Điếu văn, Lễ truy điệu, Ban chấp hành Trung ương, Việt Nam

        Phân loại: 959.704L462D

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.012009

Kho Mượn: MN.003023

185. Lời non nước.: Danh ngôn chủ tịch Hồ Chí Minh/ Đào Thản s.t.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2005. - 217tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những câu nói nổi tiếng, những bài chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, về đạo đức cộng sản,... thể hiện tư tưởng và lòng bác ái cao đẹp của Người.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Danh ngôn, Sự nghiệp, Đời sống, Việt Nam

        Phân loại: 089L462N

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045467

Kho Mượn: MN.080568 - MN.080569

186. LỮ HUY NGUYÊN. Hồ Chí Minh từ tâm huyết cứu nước đến sáng tạo nghệ thuật./ Lữ Huy Nguyên.- H.: Văn hoá, 1990. - 230tr.; 19cm. - (Kỷ niệm 100 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969))

        Tóm tắt:  Sáng tạo nghệ thuật và những cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nền văn hoá dân tộc

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Danh nhân, Sáng tạo nghệ thuật, Việt Nam

        Phân loại: 959.7092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.033453 - DN.033454

Kho Mượn: MN.058499, MN.058501

187. LÝ HOÀI XUÂN. Hồ Chí Minh nguồn cảm xúc không bao giờ cạn. : Bình thơ Bác và thơ của các nhà thơ viết về Bác/ Lý Hoài Xuân.- H.: Dân trí, 2018. - 70tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài bình thơ Bác Hồ và các bài thơ viết về Bác

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Bình luận văn học, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.9221H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.042580 - LD.042583, LD.043309 - LD.043312

Kho Mượn: MN.099752 - MN.099753

188. MẠCH QUANG THẮNG. Hồ Chí Minh đồng hành cùng dân tộc. / Mạch Quang Thắng.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 270tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Gồm các bài viết nghiên cứu về nhân cách, quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về những vấn đề như Đảng Cộng sản Việt Nam, kinh tế tài chính, công tác dân vận, chủ nghĩa dân tộc, giáo dục...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Dân tộc, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.038369 - LD.038372

189. MAI VĂN BỘ. Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh./ Mai Văn Bộ. - Tái bản lần thứ 9.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2010. - 425tr.; 20cm. - (Di sản Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Ghi lại quá trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1911-1945

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng

        Phân loại: 959.704092C430Đ

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.020751 - LD.020756, LD.021981

190. MAI VĂN BỘ. Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh./ Mai Văn Bộ. - Tái bản lần thứ 5.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2004. - 388tr.; 20cm

        Phụ lục tr.: 384-388

        Tóm tắt:  Sơ lược quá trình tìm đường cứu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911 đến khi nước Việt Nam DCCH ra đời. Phụ lục là tài liệu mới phát hiện về quan hệ của cụ Phan Bội Châu với Nguyễn Ái Quốc năm 1924 - 1925.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Hoạt động cách mạng, Sự nghiệp, Việt Nam

        Phân loại: 959.704C430Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.044659

Kho Lưu động: LD.006803 - LD.006804

Kho Mượn: MN.078968 - MN.078969

191. Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./ B.s., tuyển chọn: Hoàng Anh,.... - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008. - 335tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Giới thiệu những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nêu bật tư tưởng đạo đức của người và những bài viết, những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Đạo đức cách mạng

        Phân loại: 335.4346M103M

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047060, DN.047543

Kho Lưu động: LD.013858 - LD.013863

Kho Mượn: MN.085111 - MN.085112

192. MINH HOẠT. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng gia đình. / Minh Hoạt b.s..- H.: Dân trí, 2017. - 119tr.: ảnh; 21cm

        Tóm tắt:  Những bài nói chuyện của Bác với đồng bào cả nước về xây dựng gia đình, việc giáo dục nhân cách con người Việt nam, là cơ sở để xây dựng đời sống mới trong xã hội mới

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hổ Chí Minh, Gia đình

        Phân loại: 335.4346T550T

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.038525 - LD.038528

 

193. Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh.: Trích phát biểu của nhân dân và thanh niên thế giới về Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Lê Khánh Soa s.t, b.s.. - Tái bản có sửa chữa bổ sung.- H.: Thanh niên, 2000. - 303 tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Gồm các bài viết phát biểu của nhân dân khắp năm châu ca ngợi công đức của Bác Hồ như một nhà yêu nước vĩ đại, người cộng sản quốc tế có đạo đức tuyệt vời và thiên tài cách mạng hiếm thấy

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đạo đức cách mạng, Người cộng sản

        Phân loại: 335.4346M458GI

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.041528

Kho Mượn: MN.074255

194. Một gìờ với đồng chí Hồ Chí Minh./ Lê Khánh Sơn sưu tầm,biên soạn.- H.: Thanh niên, 2007. - 283tr.; 19cm. - (Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác)

        Tóm tắt:  Các bài viết của các nhà báo, nhà chính trị nhà văn nước ngoài về Hồ Chí Minh nhân các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và ngày sinh nhật của Người

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Người cộng sản, Đạo đức cách mạng, Việt Nam

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.011268

195. Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh.: Trích phát biểu của nhân dân và thanh niên thế giới về chủ tích Hồ Chí Minh/ Lê Khánh Soa s.t., b.s..- H.: Thanh niên, 1985. - 200tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Ca ngợi đạo đức và thiên tài Cách mạng của Hồ Chí Minh: một nhà yêu nước, chiến sĩ cộng sản và người quốc tế XHCN chân chính

        Từ khóa: Chủ nghĩa cộng sản, Danh nhân, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346M458GI

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.027133 - DN.027134

196. Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh.: Trích phát biểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhân dân và thanh niên thế giới/ X.A.Gienđê, B. Laga Đimitrôva, Inti Pêrêđô....- H.: Thanh niên, 1975. - 134tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Hồi ức, hồi ký của nhân dân và thanh niên các nước: Cu Ba, Đức, Bôlivia, Triều Tiên, Pháp, Liên Xô... về Bác Hồ và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồi kí, Người cộng sản, Đạo đức cách mạng

        Phân loại: 335.4346M458GI

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.018248, MN.018250 - MN.018251, MN.018253

Kho Đọc: VN.058094 - VN.058095

197. Một số bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí quan liêu..- H.: Chính trị Quốc gia, 2008. - 134tr.; 2008

        ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo trung ương

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành chống tham ô, lãng phí, quan liêu

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Tiết kiệm, Chống tham ô, Bài nói, Bài viết

        Phân loại: 335.4346M458S

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.090995 - MN.090999

198. Một số vấn đề phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu về Hồ Chí Minh./ Ch. b. Song Thành, Hoàng Chí Bảo, Đỗ Hữu Châu,....- H.: Chính trị quốc gia, 1997. - 333tr.; 21cm       

        Tóm tắt:  Trình bày một số vấn đề lý luận về phương pháp, phương pháp luận nghiên cứu, những nguyên tắc phương pháp luận chung chỉ đạo việc nghiên cứu về Hồ Chí Minh và phương pháp liên ngành, chuyên ngành nghien cứu về Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Phương pháp nghiên cứu, Phương pháp luận, Việt Nam

        Phân loại: 001.4M458S

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.038112

Kho Mượn: MN.069536 - MN.069537

199. 120 bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh./ Phạm Văn Đồng, Hà Văn Thịnh, Tương Lai,....- H.: Thanh niên, 2010. - 403tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Giới thiệu 120 bài viết của các nhà nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về tư tưởng  Hồ Chí Minh ở các mặt văn hoá, đạo đức, chính trị, lối sống,...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Chính trị, Đạo đức, Tư tưởng Hồ CHí Minh, Văn hoá

        Phân loại: 335.4346M458TR

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048960

Kho Lưu động: LD.018727 - LD.018729

Kho Mượn: MN.090374 - MN.090375

200. 120 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. = Một trăm hai mươi câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Huy Tưởng, Lê Minh Nghĩa,... ; Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam,....- H.: Thanh niên, 2010. - 291tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Giới thiệu 120 câu chuyện về cuộc đời hoạt động, về tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ, tài năng.... của chủ tịch Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cuộc đời

        Phân loại: 959.704092M458TR

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048942

Kho Lưu động: LD.018670 - LD.018672

Kho Mượn: MN.090338 - MN.090339

201. 105 lời nói của Bác Hồ. : Danh ngôn Hồ Chí Minh/ Kim Dung tuyển chọn và biên soạn.- H.: Thanh niên, 2007. - 131tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu xuất xứ, năm, tháng, địa điểm và hoàn cảnh những câu nói của Bác Hồ về các lĩnh vực: giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, văn hoá...

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.010345 - LD.010347

202. Mùa xuân Hồ Chí Minh.: Thơ/ Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên,....- H.: Văn Hoá, 1975. - 138tr.; 19cm

        Từ khóa: Hồ CHí Minh, Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.92213408M501X

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.057838

        Phân loại: 324NGH300TH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.039746

Kho Mượn: MN.071770 - MN.071771

203. Nghiên cứu học tập thơ văn Hồ Chí Minh./ B.s.: Phong Lê, Đặng Việt Ngoạn, Phạm Ngọc Hy,....- H.: Khoa học xã hội, 1979. - 637tr.; 20cm

        ĐTTS ghi: Viện văn học

        Tóm tắt:  Những bài viết của các đồng chí lãnh đạo, các nhà nghiên cứu phê bình văn học, ngôn ngữ học các nước về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác văn học, lí luận văn học của Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nghiên cứu văn học, Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.92213NGH305C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.007013 - DN.007014

204. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam./ Nguyễn Vĩnh Thắng, Hồ Kiếm Việt, Nguyễn Thuý Đức,....- H.: Chính trị Quốc gia, 2012. - 402tr.; 21cm

        ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự

        Tóm tắt:  Tập hợp bài viết của các nhà khoa học, tướng lĩnh, cán bộ nghiên cứu,...nhằm nêu rõ ý nghĩa lịch sử của việc Chủ tịch Hồ Chi Minh ra đi tìm đường cứu nước, lựa chọn con đường độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội; làm sáng tỏ những giá trị cốt lõi trong tư tưởng của Người...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng, Cách mạng XHCN, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346NG527A

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.050835

Kho Mượn: MN.095020 - MN.095021

205. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo về tổ quốc./ Nguyễn Bá Dương.- H.: Quân đội nhân dân, 2010. - 454tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giá trị và ý nghĩa khoa học, cách mạng của học thuyết Mác. Lênin bảo vệ và phát triển sáng tạo học thuyết Mác trong thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản. Thắng lợi của chủ nghĩa Mác- lenin và cống hiến của Hồ Chí Minh trong kho tàng cách mạng vô sản. Đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN

        Từ khóa: Học thuyết Mác Lê nin, Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.43H419TH

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.091350 - MN.091352

206. NGUYỄN BÁ LINH. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh./ Nguyễn Bá Linh.- H.: Công an nhân dân, 2005. - 131tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 115 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Sơ lược lịch sử Việt Nam trước khi chưa có Đảng và quá trình chuẩn bị thành lập Đảng. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và nội dung của cương lĩnh đầu tiên của Đảng. Giá trị lý luận và thực tiễn của cương lĩnh đầu tiên đối với quá trình cách mạng nước ta

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346C561L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.044429

Kho Lưu động: LD.005216 - LD.005220

Kho Mượn: MN.078398 - MN.078399

206. NGUYỄN BÁ LINH. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Một số nội dung cơ bản./ Nguyễn Bá Linh.- H.: Chính trị Quốc gia, 1994. - 183tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Nguồn gốc và quá trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Các yếu tố chính trong tư tưởng của Người: vấn đề độc lập và giải phóng dân tộc, sự thống nhất giữa giải phóng giai cấp, xã hội và con người... Tư tưởng nhân văn đạo đức Hồ Chí Minh và sự ảnh hưởng của tư tưởng đó đến con đường đi tiến tới phồn vinh của đất nước

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nội dung, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lý luận

        Phân loại: 335.4346T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.035726

Kho Mượn: MN.066683 - MN.066684

207. NGUYỄN BÁ LINH. Tư tưởng Hồ Chí Minh ngọn cờ dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước./ Nguyễn Bá Linh.- H.: Công an nhân dân, 2005. - 311tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Những thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần cuối là những bức thư, trả lời thư, điện, phỏng vấn của Hồ chủ tịch gửi cho các đời tổng thống Mỹ, chính phủ Mỹ và nhân dân Mỹ.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Kháng chiến chống Mỹ, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Việt Nam

        Phân loại: 959.7043T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.044436

Kho Mượn: MN.078407 - MN.078408

208. NGUYỄN BÁ LINH. Tư tưởng Hồ Chí Minh.: Thêm bạn bớt thù - Một nhân tố thắng lợi của cách mạng tháng tám/ Nguyễn Bá Linh.- H.: Công an nhân dân, 2005. - 343tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Sự vận dụng sáng tạo kinh nghiệm quốc tế của Hồ Chủ tịch vào thực tế cách mạng Việt Nam. Vai trò của yếu tố dân tộc trong tư tưởng cứu nước của Bác. Những cống hiến của Bác về lý luận và thực tiễn cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. Tư tưởng của Bác về thêm bạn bớt thù, đại đoàn kết, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc dân chủ và CNXH

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Tám

        Phân loại: 335.4346T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045568

Kho Mượn: MN.080782 - MN.080783

209. NGUYỄN DY NIÊN. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh./ Nguyễn Dy Niên. - Tái bản lần thứ 1, có bổ sung, sửa chữa.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008. - 350tr.; 21cm. - (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Khái quát nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Những nội dung chủ yếu, phương pháp, phong cách, nghệ thuật vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Ngoại giao, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị

        Phân loại: 327.2T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047542

Kho Lưu động: LD.013875 - LD.013880

210. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH. Văn thơ Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh./ Nguyễn Đăng Mạnh.- H.: Giáo dục, 1994. - 188tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày cuộc đời và sự nghiệp văn học Nguyễn Ái Quốc, Giới thiệu một số bài nghiên cứu văn thơ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Các tác phẩm của người trong nhà trường và một số bài tập làm văn tiêu biểu

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Danh nhân, Tiểu sử, Cuộc đời, Việt Nam

        Phân loại: 895.92233V115TH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.035795

Kho Mượn: MN.066663

211. NGUYỄN ĐỨC BÌNH. Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và bức thiết./ Nguyễn Đức Bình.- H.: Chính trị Quốc gia, 1994. - 108tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Khẳng định tính ưu việt của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhiệm vụ bảo vệ giá trị và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác-Lênin của cách mạng Việt Nam. Vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Danh nhân, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346B108V

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.036393

Kho Mượn: MN.067400

212. NGUYỄN ĐỨC HÙNG. Hồ Chí Minh lẩy kiều./ Nguyễn Đức Hùng.- H.: Thanh niên, 2010. - 327tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những trường hợp "lẩy Kiều" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được lựa chọn, sắp xếp từ các bài nói, viết,, văn, thơ, của Hồ Chí Minh theo thứ tự thời gian từ 1920-1969

        Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Văn học hiện đại, Việt Nam, Tạp văn

        Phân loại: 895.922832H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048847

Kho Mượn: MN.090070

213. NGUYỄN GIA NÙNG. Đặc sắc văn hoá Hồ Chí Minh./ Nguyễn Gia Nùng. - Tái bản lần thứ 1.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. trẻ, 2010. - 268tr.; 20cm. - (Di sản Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Giới thiệu những bài viết về đời sống vô cùng giản dị nhưng vĩ đại của Hồ Chí Minh về đạo đức, văn hoá và những hoạt động của Bác trên nhiều lĩnh vực

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đạo đức, Văn hoá

        Phân loại: 959.704092Đ113S

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.020757 - LD.020762, LD.021982

214. NGUYỄN HÙNG HẬU. Triết lý "dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong tư tưởng Hồ Chí Minh./ Nguyễn Hùng Hậu (ch.b.), Nguyễn Chí Hiếu.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011. - 210tr.; 21cm

        Thư mục: tr. 203-208

        Tóm tắt:  Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cái bất biến và cái vạn biến trong triết học nói chung và trong tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay

        Từ khóa: Triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346TR308L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.050209

Kho Mượn: MN.093812 - MN.093813, MN.095014 - MN.095015, MN.095048

215. NGUYỄN KHẮC NHO. Hồ Chí Minh đỉnh cao truyền thống nhân trí dũng Việt Nam./ Nguyễn Khắc Nho.- H.: Chính trị quốc gia, 2009. - 266tr.; 21cm. - (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Giới thiệu những bài viết về tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, trí tuệ ở thời đại Hồ Chí Minh, đạo đức và nhân cách Hồ Chí Minh; tư tưởng ngoại giao hoà bình và nhân nghĩa của Bác cũng như tấm gương nhân - trí - dũng của Người

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nhân đạo, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhân cách, Trí tuệ, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047069

Kho Lưu động: LD.013830 - LD.013837

Kho Mượn: MN.085129 - MN.085130, MN.086326

216. NGUYỄN LAI. Hồ Chí Minh tầm nhìn ngôn ngữ./ Nguyễn Lai.- H.: Lao động, 2007. - 295tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày cách sử dụng ngôn ngữ và hiệu quả và logic của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những quan điểm và những sáng tạo trong ngôn ngữ của Người

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nhân vật, Ngôn ngữ, Văn hoá

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.046096

Kho Lưu động: LD.010381 - LD.010383

Kho Mượn: MN.082059 - MN.082062

217. NGUYỄN MẠNH HƯỞNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân./ Nguyễn Mạnh Hưởng ch.b..- H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 257tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân qua từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam từ cách mạng tháng tám đến khi kết thúc cuộc kháng chiến Mỹ cứu nước và nêu một số nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quố phòng toàn dân trong giai đoạn cách mạng mới.

        Từ khóa: Quốc phòng toàn dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 355T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045076

Kho Mượn: MN.079855 - MN.079856

218. NGUYỄN MẠNH HƯỞNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến tranh./ Nguyễn Mạnh Hưởng.- H.: Quân đội nhân dân, 2003. - 136tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vị trí,  vai trò, nội dung của nhân tố chính trị tinh thần trong chiến tranh và việc phát huy tinh thần đó của dân tộc ta trong chiến tranh. Vận dụng tư tưởng của Người trong bối cảnh lịch sử mới.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhân vật, Quân sự, Việt Nam

        Phân loại: 355T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.043248

Kho Lưu động: LD.003627 - LD.003631

Kho Mượn: MN.076708 - MN.076709

219. NGUYỄN NGỌC MINH. Nghiên cứu những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp Luật./ Nguyễn Ngọc Minh.- H.: Sự thật, 1989. - 273tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, cốt lõi là tư tưởng coi nhà nước XHCN là công cụ để nhân dân lao động làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật, Nhà nước

        Phân loại: 340.09597NGH305C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.032551 - DN.032552

Kho Mượn: MN.050836, MN.056834 - MN.056835

220. NGUYỄN PHÚC LUÂN. Chủ tịch Hồ Chí Minh trí tuệ lớn của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại./ Nguyễn Phúc Luân.- H.: Chính trị Quốc gia, 1999. - 100tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những vấn đề cơ bản trong hoạt động lí luận và thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lĩnh vực quan hệ quốc tế

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quan hệ quốc tế, Ngoại giao, Nhân vật, Việt Nam

        Phân loại: 327.2CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.039974

Kho Mượn: MN.072105 - MN.072106

221. NGUYỄN PHÚC LUÂN. Ngoại giao Hồ Chí Minh lấy chí nhân thay cường bạo./ Nguyễn Phúc Luân.- H.: Công an nhân dân, 2004. - 380tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Vai trò lịch sử của chủ tịch Hồ Chí Minh trong quan hệ ngoại giao. Ngoại giao trong tâm thức Hồ Chí Minh. Một số đường lối ngoại giao của Người được vận dụng vào cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Ngoại giao, Danh nhân, Chính sách ngoại giao, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 327.2NG404GI

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.043363

Kho Mượn: MN.076898 - MN.076899

222. NGUYỄN QUANG PHÁT. Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về đức - tài trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội./ Nguyễn Quang Phát ch.b..- H.: Quân đội nhân dân, 2006. - 325tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đức - tài của người cán bộ cách mạng. Những yêu cầu và giải pháp nâng cao đạo đức, phát triển tài năng của đội ngũ cán bộ quan đội trong tình hình hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trích văn kiện ĐCSVN về đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh bàn về đạo đức và rèn luyện đạo đức cách mạng.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đạo đức, Quân đội nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Danh nhân

        Phân loại: 335.4346QU105Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045309

Kho Mượn: MN.080281 - MN.080283

223. NGUYỄN QUỐC HÙNG. Hồ Chí Minh người chiến sĩ quốc tế./ Nguyễn Quốc Hùng.- H.: Chính trị quốc gia, 2005. - 194tr.: ảnh; 19cm

        Tóm tắt:  Những hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tổ chức quốc tế: Quốc tế cộng sản, quốc tế nông dân, quốc tế nông hội,...Những tư tưởng của Người về V.I Lênin, về cách mạng tháng 10 Nga, về công cuộc giải phóng của các dân tộc châu Á.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Ngoại giao, Đời sống

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045455

Kho Mượn: MN.080544 - MN.080545

224. NGUYỄN QUÝ. Tìm hiểu ý nghĩa khoa học, cách mạng thực tiễn trong 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công an nhân dân./ Nguyễn Quý, Lê Xuân Trường, Nguyễn Hữu Lê.- H: Công an nhân dân, 1983. - 75tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Phân tích 6 lời dạy của Bác Hồ với Công an nhân dân, nhằm củng cố phát triển lực lượng công an, xứng đáng là công cụ tin cậy của Đảng và chuyên chính vô sản

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tác phẩm cá biệt, Công an nhân dân, Nhân vật

        Phân loại: 363.2T310H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.024887

Kho Mượn: MN.041187, MN.041189 - MN.041190

225. NGUYỄN THANH TÚ. Tiếng cười trào phúng Hồ Chí Minh./ Nguyễn Thanh Tú.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011. - 431tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Mô hình hoá các dạng thức của tiếng cười Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh rồi đi sâu phân tích các yêú tố vi mô được biểu hiện ở các khía cạnh chi tiết.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiếng cười, Trào phúng, Nghiên cứu văn học

        Phân loại: 895.92283209T306C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.050233

Kho Mượn: MN.093860 - MN.093861

226. NGUYỄN THÀNH. Sự nghiệp báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh./ Nguyễn Thành.- H.: Khoa học xã hội, 1988. - 339tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quá trình hoạt động trong lĩnh vực báo chí của chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ tại Pháp, Liên Xô và Việt Nam. Những đóng góp to lớn của Hồ Chủ Tịch đối với báo chí cách mạng trên thế giới và Việt Nam

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Danh nhân, Sự nghiệp, Báo chí

        Phân loại: 079S550NGH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.032521 - DN.032522

Kho Mượn: MN.056752 - MN.056753

227. NGUYỄN THẾ THẮNG. Tìm hiểu tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh./ Nguyễn Thế Thắng.- H.: Lao động, 2002. - 180tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Quan điểm của chủ nhhĩa Mác - Lê Nin về đạo đức . Một số nội dung, tính chất, nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cách mạngHồ Chí Minh. Những nội dung nâng cao  đạo đức cách mạng của cán bộ , đảng viên  và nhân dân ta trong sự nghiệp đổi mới. Một số lời dạy của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.

        Từ khóa: Tư tưởng, Đạo đức

        Phân loại: 172T310H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.043137

Kho Mượn: MN.076476 - MN.076477

228. NGUYỄN THỊ KIM DUNG. Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh về quyền bình đẳng của phụ nữ./ Nguyễn Thị Kim Dung.- H.: Dân trí, 2010. - 150tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh về quyền bình đẳng và sự tiến bộ của phụ nữ. Công việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ, tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế năng lực cho phụ nữ. Giới thiệu những bài viết của Bác về quyền bình đẳng phụ nữ

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Phụ nữ, Quyền bình đẳng

        Phân loại: 305.42H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.023919 - LD.023921

229. NGUYỄN THUỶ TRƯỜNG. Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./ Nguyễn Thuỷ Trường.- H.: Dân trí, 2011. - 95tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những mẩu chuyện sinh động, điển hình và có ý nghĩa sâu sắc về giáo dục đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo gương Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ CHí Minh, Đạo đức, Giáo dục, Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện kể

        Phân loại: 170Đ250H

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.023658 - LD.023660

230. NGUYỄN VĂN CHƯƠNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới.: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Văn Chương.- H.: Quân đội nhân dân, 2010. - 154tr.; 21cm

        Thư mục tr. 150-153

        Tóm tắt:  Trình bày nguồn gốc, điều kiện hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống tư tưởng giáo dục cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phương pháp vận dụng tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đổi mới giáo dục - đào tạo ở Việt Nam...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục, Việt Nam

        Phân loại: 370T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.049590

Kho Mượn: MN.092572 - MN.092573

231. NGUYỄN VĂN KHOAN. Bao dung Hồ Chí Minh./ Nguyễn Văn Khoan. - Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Lao động, 2001. - 139tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu tư tưởng quan niệm về cách mạng, đạo đức, phong cách ứng xử và những đóng góp với thời đại chủ tịch Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đạo đức, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phong cách

        Phân loại: 335.4346B108D

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.041534

Kho Mượn: MN.074242 - MN.074243

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.039971

Kho Mượn: MN.072099 - MN.072100

232. NGUYỄN VĂN KHOAN. Đi tới mùa xuân tư tưởng Hồ Chí Minh./ Nguyễn Văn Khoan.- H.: Thanh niên, 2008. - 195tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tập hợp một số bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố trên các sách báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo từ những năm 80 của thế kỷ trước đến nay về tư tưởng Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản, Danh nhân, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346Đ300T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047331

Kho Mượn: MN.085661 - MN.085662, MN.085739 - MN.085741

233. NGUYỄN VĂN KHOAN. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: "Yêu nước vẫn là việc phải để lên trên hết". / Nguyễn Văn Khoan.- H.: Công an nhân dân, 2015. - 134tr.: ảnh chân dung; 21cm

        Tóm tắt:  Gồm các bài báo, bài viết, tham luận khoa học về chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng tải trên các báo Quân đội nhân dân, Thanh tra...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tham luận, Bài viết, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346NG527A

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.053292

Kho Lưu động: LD.030356 - LD.030359

Kho Mượn: MN.098004 - MN.098005

234. NGUYỄN VĂN KHOAN. Những chặng đường lịch sử Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. / Nguyễn Văn Khoan.- H.: Hồng Đức, 2018. - 215tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, phác hoạ đôi nét về chân dung của Bác gắn liền với đất nước, truyền thống dân tộc, thời đại... cùng một số chuyên đề về Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Tiểu sử

        Phân loại: 959.704092NH556CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.041757 - LD.041760, LD.048988 - LD.048991

Kho Mượn: MN.099540 - MN.099541

235. NGUYỄN VĂN THỤC. Huyền thoại Hồ Chí Minh. / Nguyễn Văn Thục.- H.: Hội nhà văn, 2019. - 111tr.; 21cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Việt Nam, Trường ca

        Phân loại: 895.92214H527TH

        Ký hiệu kho: Kho Địa phương: DPN.002233 - DPN.002234

Kho Mượn: MN.100529 - MN.100531

236. NGUYỄN VIẾT VƯỢNG. Vận dụng tư tuởng Hồ Chí Minh về thi đua trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước./ Nguyễn Viết Vượng ch.b..- H.: Lao động, 2006. - 267tr.; 19cm

        ĐTTS ghi: Trường Đại học Công đoàn

        Tóm tắt:  Giới thiệu nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua vào việc vận dụng tư tưởng này vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Thi đua, Hiện đại hoá, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Công nghiệp hoá

        Phân loại: 335.4346V121D

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045067

Kho Mượn: MN.079840 - MN.079841

237. NGUYỄN VĨNH THẮNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân./ Ngyễn Vĩnh Thắng, Nguyễn Mạnh Hưởng.- H.: Quân đội nhân dân, 2004. - 214tr.; 21cm

        ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội và Nhân văn Quân sự

        Tóm tắt:  Những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân. Một số vấn đè xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam theo tư tưởng hồ chí Minh trong giai đoạn hiện nay

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa cộng sản, Quân đội nhân dân, Việt Nam

        Phân loại: 355.009597T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.043987

Kho Mượn: MN.077790 - MN.077791

238. Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh - Giá trị và sức lan toả. / Phạm Ngọc Anh (ch.b.), Phạm Hồng Chương, Nguyễn Thị Kim Dung....- H.: Dân trí, 2016. - 331tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Khai thác những giá trị cốt lõi, những kiến thức phong phú nhất về nhân cách Hồ Chí Minh và sức lan toả của những giá trị này trong các đối tượng dân cư, trong sức sống hiện tại và tương lai

        Từ khóa: Đạo đức Hồ Chí Minh, Nhân cách

        Phân loại: 170NH121C

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.031700 - LD.031703

239. Nhân cách Hồ Chí Minh./ Mạch Quang Thắng ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia, 2010. - 287tr.; 21cm

        ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

        Tóm tắt:  Tợp hợp các bài viết ca ngợi, đánh giá, cảm nhận về sự nghiệp, nhân cách, đạo đức của Hồ Chí Minh, đặc biệt lối sống giản dị và sự khiêm tốn phi thường của Bác

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nhân cách, Đạo đức

        Phân loại: 170NH121C

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.091326

240. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.: Tài liệu tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất tổ quốc và kỷ niệm 115 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.- H.: [K. nxb], 2005. - 47tr.; 19cm

        Bộ Văn hoá thông tin. Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở

        Tóm tắt:  Tóm tắt các giai đoạn và các sự kiện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1954 - 1975). Các sự kiện lớn về chiến dịch lịch sư năm 1975 và bài học kinh nghiệm áp dụng váp việc xây dựng và bảo về tổ quốc. Tiểu sử, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, thế giới nói về chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ nói về xây dựng Đảng và giáo dục đạo đức cách mạng.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn hoá quần chúng, Nhân vật, Tuyên truyền, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346NH550C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.044470

Kho Mượn: MN.078445

241. Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. / Nguyễn Thị Nhung, An Quân, Mỹ Hảo....- H.: Phụ nữ, 2013. - 202tr.; 21cm

        Thư mục: tr. 198-199

        Tóm tắt:  Những câu chuyện về Bác và về những chiến sĩ cách mạng, cán bộ, đảng viên... đã học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Truyện kể

        Phân loại: 170NH556CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.034378 - LD.034381

242. Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. / Như Quỳnh, An Quân, Lê Minh Cầm.- H.: Phụ nữ, 2014. - 202tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những câu chuyện về Bác và về những chiến sĩ cách mạng, về cán bộ, đảng viên, nhân dân đã noi gương làm theo tấm gương đạo đức của Người

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Truyện kể

        Phân loại: 174NH556CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.052771

Kho Mượn: MN.097170

243. Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách mạng Việt Nam. / Tô Huy Rứa, Nguyễn Duy Quý, Đinh Thế Huynh,....- H.: Văn hoá Thông tin, 2014. - 450tr.: ảnh; 27cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu tiểu sử, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và di chúc của Người. Những vần thơ dâng Bác

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử, Tiểu sử, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092NH556C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.009299

Kho Mượn: MV.011872

244. Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh./ Nguyễn Vũ, Nguyễn Thái Anh.- H.: Thanh niên, 2008. - 95tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những câu nói, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho nhi đồng, học sinh, sinh viên, các lực lượng vũ trang, các cán bộ, đảng viên,...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Giáo dục, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346NH556L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.046569

Kho Mượn: MN.083192 - MN.083193

245. Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./ B.s.: Trương Minh Tuấn(ch.b.), Ngô Bá Toại, Nguyễn Đức Bình,....- H.: Chính trị quốc gia, 2008. - 442tr.; 21cm. - (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

        ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo Trung ương.Trung tâm thông tin công tác tư tưởng

        Tóm tắt:  Gồm những mẩu chuyện chân thực, đầy đủ, sâu sắc, phản ánh tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh qua những lời nói và hành động của Người

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Truyện kể, Văn học hiện đại, Đạo đức, Việt Nam

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.086331

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.013895 - LD.013900

246. Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch..- H.: Văn hoá thông tin, 2006. - 77tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những điểm di tích cơ bản, những hiện vật về nơi ở và làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh như: Phủ Chủ tịch, nhà 54, những chiếc ô tô đã dùng phục vụ Hồ Chí Minh, nhà sàn, nhà 67 và các di tích ngoài trời: Ao cá, đường xoài, giàn hoa, vườn cây.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Bảo tàng, Di tích lịch sử

        Phân loại: 959.7092N462Ơ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045080

Kho Mượn: MN.079859 - MN.079860

247. PHẠM HOÀNG ĐIỆP. Biên niên sự kiện Hồ Chí Minh với sự tiến bộ của phụ nữ./ Phạm Hoàng Điệp b.s..- H.: Văn hoá thông tin, 2010. - 271tr.: ảnh; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Giới thiệu vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của phụ nữ trong lịch sử dân tộc cũng như sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đảm bảo quyền bình đẳng, chăm lo đến sự  tiến bộ của phụ nữ. Những câu chuyện kể về tình cảm, sự quan tâm của Bác đối với phụ nữ Việt Nam.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tự do, Phụ nữ, Tiến bộ, Bình đẳng, Việt Nam

        Phân loại: 305.409597B305N

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048947

Kho Lưu động: LD.018715 - LD.018717

Kho Mượn: MN.090348 - MN.090349, MN.090372 - MN.090373

248. PHẠM NGỌC LIÊN. Những vấn đề lịch sử trong tác phẩm Hồ Chí Minh./ Phạm Ngọc Liên ch.b..- H.: Đại học Quốc gia, 1999. - 256tr.; 21cm

        ĐTTS ghi: Hội giáo dục lịch sử. Khoa lịch sử ĐHSP - ĐHQG Hà Nội

        Tóm tắt:  Những vấn đề chung về lịch sử: sử phát triển của lịch sử, mục đích học tập, truyền thống lịch sử Việt Nam từ 1958-1975. Lịch sử thế giới, trung đại, cận đại, và hiện đại trong tác phẩm Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346NH556V

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.039744

Kho Mượn: MN.071768 - MN.071769

249. PHẠM QUỐC THÀNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cho cán bộ đảng viên./ Phạm Quốc Thành.- H.: Chính trị Quốc gia, 2004. - 108tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những quan điểm của Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên qua các tác phẩm của người trong thời kỳ 1945 - 1954, thời kỳ đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng và củng cố xây dựng đất nước.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đảng viên, Cán bộ, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức

        Phân loại: 324.2597071T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.044227

Kho Mượn: MN.078187 - MN.078188

250. PHẠM THÀNH. Tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh./ Phạm Thành, Nguyễn Khắc Mai.- H.: Sự thật, 1991. - 83tr.; 19cm

        Tóm tắt:  6 luận điểm dân chủ của Hồ Chí Minh và tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh trong cải cách xã hội, nâng cao đời sống, thực hiện dân chủ

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Dân chủ, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.033890

Kho Mượn: MN.059829 - MN.059831

251. PHẠM VĂN ĐỒNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại./ Phạm Văn Đồng.- H.: Sự thật, 1970. - 43tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:  Ca ngợi đức tính giản dị, khiêm tốn, đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của chủ tịch Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Đạo đức cách mạng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài nói chuyện

        Phân loại: 335.4346CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.012034

Kho Mượn: MN.002306

252. PHẠM VĂN ĐỒNG. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta học gì./ Phạm Văn Đồng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008. - 92tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Giới thiệu 1 số bài nói và viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về tư tưởng Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức cách mạng

        Phân loại: 335.4346H419CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047539

Kho Lưu động: LD.013852 - LD.013857

253. PHẠM VĂN ĐỒNG. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - chúng ta học gì./ Phạm Văn Đồng. - Xuất bản lần thứ 5.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 99tr.; 21cm. - (Tủ sách xã - phường - thị trấn)

        Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số bài nói và bài viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về tư tưởng Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đạo đức cách mạng, Danh nhân, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346H419CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.051266

254. PHẠM VĂN ĐỒNG. Hồ Chí Minh một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp./ Phạm Văn Đồng.- H.: Sự thật, 1990. - 88tr.: ảnh; 19cm

        Tóm tắt:  Cuộc đời hoạt động, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Danh nhân, Tiểu sử, Sự nghiệp, Việt Nam

        Phân loại: 959.7092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.032523 - DN.032524

255. PHẠM VĂN ĐỒNG. Hồ Chí Minh tinh hoa và khí phách của dân tộc./ Phạm Văn Đồng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009. - 654tr.: ảnh; 22cm

        Tóm tắt:  Toàn văn bài nói chuyện của đ/c Phạm Văn Đồng, uỷ viên Bộ chính trị, thủ tướng chính phủ lúc đó trong buổi lễ trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Hồ chủ tịch

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tuyển tập

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.007878

256. PHẠM VĂN ĐỒNG. Hồ Chí Minh và con người Việt Nam trên con đường dân giàu nước mạnh./ Phạm Văn Đồng.- H.: Chính trị quốc gia, 1993. - 139tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Quá trình đấu tranh bền bỉ của con người trong lịch sử loài người nói chung và người Việt Nam trong lịch sử Việt Nam nói riêng. Hoạt động của Hồ Chí Minh nhằm giải phóng con người, xây dựng cho con người Việt Nam một cuộc sống hạnh phúc và xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh

        Từ khóa: Con người, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.064412 - MN.064414

257. PHAN NGỌC LIÊN. Hồ Chí Minh chiến sĩ cách mạng quốc tế./ Phan Ngọc Liên, Trịnh Vương Hồng.- H.: Quân đội nhân dân, 2000. - 460tr.; 19cm

        Phụ lục tr.: 404-454 .- Thư mục tr.: 454-456

        Tóm tắt:  Hoạt động của Bác Hồ trong ban phương Đông quốc tế cộng sản (1923-1928). Hoạt động của phong trào cộng sản quốc tế (1930-1940) trong hàng ngũ đồng minh chống Nhật (1941-1945) trong năm đầu sau cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Phụ lục có biên niên hoạt động quốc tế của Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Quốc tế, Người cộng sản, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Người cách mạng, Hoạt động, Ngoại giao

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.040923

Kho Mượn: MN.073493 - MN.073494

258. PHAN NGỌC LIÊN. Hồ Chí Minh chiến sĩ cách mạng quốc tế. / Phan Ngọc Liên, Trịnh Vương Hồng. - In lần thứ 3 có bổ sung.- H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 458tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những hoạt động quốc tế của Hồ Chí Minh về lịch sử, ngoại giao của Việt Nam thời hiện đại, lịch sử cuộc chiến tranh Đông Dương, chiến tranh lạnh, lịch sử phong trào cộng sản quốc tế,...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh(1890 - 1969), Sự nghiệp, Chiến sĩ cách mạng, Nhân vật

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.008591 - LD.008595

259. PHAN THANH DIỄN. Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới.: Tài liệu dùng cho bậc đại học và tương đương/ Phan Thanh Diễn.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 125tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trích các câu nói của bác theocác chuyên đề dành cho bặc đại học và tương đương cần nghiên cứu như tư tưởng Hồ chí Minh về quân sự, đạo đức, đảng cộng sản, dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, đại đoàn kết, văn hoá, kinh tế.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời kì đổi mới, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346V121D

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.044244

Kho Lưu động: LD.007016 - LD.007017

Kho Mượn: MN.078210 - MN.078211

260. PHONG LÊ. Nguyễn Du - Hồ Chí Minh và người xứ Nghệ. / Phong Lê.- Nghệ An: Đại học Vinh, 2018. - 402tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Gồm các bài viết về niềm tự hào quê hương, về những người con xứ Nghệ đã làm rạng danh cho đất nước, trong đó có Nguyễn Du và Hồ Chí Minh; về văn hoá Việt, về vấn đề xây dựng con người và con người xứ Nghệ

        Từ khóa: Văn học, Văn hoá, Danh nhân, Nghệ An, Việt Nam

        Phân loại: 959.70099NG527D

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.044949 - LD.044952

261. PHÙNG HỮU PHÚ. Bí quyết thành công Hồ Chí Minh./ Phùng Hữu Phú.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010. - 207tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tập hợp các nghiên cứu của các tác giả về tư tưởng Hồ Chí Minh trong rất nhiều vấn đề then chốt như về: nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân, Đảng cầm quyền, giai cấp công nhân, con đường đi lên CNXH

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Bí quyết, Thành công, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346B300QU

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.091273 - MN.091275

262. PHÙNG TỐ TÂM. Hồ Chí Minh - Hành trình đến thắng lợi. = Hồ Chí Minh - Journey to victory/ Phùng Tố Tâm b.s. ; Quách Ngọc Anh dịch ; Nathan Morrow h.đ..- H.:  Thế giới,  2011. -   256tr.:  Minh hoạ; 24cm

        Tóm tắt:  Kể về hành trình cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi bước chân lên con tàu Pháp, rời cảng nhà Rồng năm 1911để bắt đầu một hành trình bôn ba hải ngoại, tìm đường cứu nước cứu dân

        Từ khóa:   Hồ Chí Minh,   Cuộc đời,   Sách song ngữ,   Sách ảnh

        Phân loại: 959.704092 H450C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.050378

Kho Mượn: MN.094117

263. Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh./ B.s.: Phạm Văn Bính ch.b., Nguyễn Thị Bích Hạnh. - Xuất bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009. - 209tr.; 21cm. - (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Khái niệm, lí luận và thực tiễn về phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh. Hoàn thiện phương pháp lãnh đạo dân chủ của Đảng theo phương pháp dân chủ của Hồ Chí Minh trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lãnh đạo, Dân chủ

        Phân loại: 323.6PH561PH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.013864 - LD.013869

264. Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh./ Phạm Văn Bính ch.b.. - Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008. - 209tr.; 21cm. - (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Giới thiệu những vấn đề cơ bản trong phương pháp dân chủ của Hồ Chí Minh, phương hướng áp dụng phương pháp này trong hoàn thiện phương pháp lãnh đạo của đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Dân chủ, Lãnh đạo, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 323.6PH561PH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047068

Kho Mượn: MN.085127 - MN.085128, MN.086329

265. Président Hồ Chí Minh. : Biographie/ Sous la direction du Dr. Chu Đức Tính ; Rédacteurs : Vũ Thị Nhị, Phạm Thị Lại, Lê Thị Liên....- H.: Thế giới, 2010. - 199tr.; 20cm

        Sur la p. de titre: Musée Hồ Chí Minh

        Tóm tắt:  Giới thiệu tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi sinh ra, đến tuổi thanh niên, chí hướng cách mạng và bước đường đấu tranh giải phóng dân tộc của Người

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Tiểu sử

        Phân loại: 959.704092PR200S

        Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.003666

266. Quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụ nữ và công tác phụ nữ. .- H.: Phụ nữ, 2012. - 319tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày quan điểm của Đảng, một số chính sách của Nhà nước về phụ nữ và công tác phụ nữ; một số bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người cán bộ cách mạng, phụ nữ và công tác phụ nữ

        Từ khóa: Chính sách công, Công tác phụ nữ, Phụ nữ

        Phân loại: 305.4QU105Đ

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.025248 - LD.025249

267. Quê hương gia thế Chủ tịch Hồ Chí Minh./ Bùi Thị Thu Hà ch.b. ; Trần Viết Thụ b.s..- H.: Chính trị Quốc gia, 2009. - 127tr.: ảnh; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu ngắn gọn về quê hương và gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh. Phân tích những tác động, ảnh hưởng của quê hương, gia đình đối với Hồ Chí Minh và tình cảm của Người đối với quê hương, gia đình

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Gia tộc, Gia đình, Việt Nam

        Phân loại: 959.703092QU200H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048091

Kho Mượn: MN.087882 - MN.087883

268. Sáng mãi tên người Hồ Chí Minh./ Kinh Lịch, Nguyễn Thị Định, Hoàng Quốc Việt,....- H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 527tr.: ảnh chân dung; 21cm

        Tóm tắt:  Viết về công lao và sự nghiệp cách mạng, nhân cách, tấm lòng độ lượng bao dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Đạo đức cách mạng, Nhân cách, Việt Nam, Hồi kí

        Phân loại: 959.704092S106M

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045781

269. Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh./ S.t., b.s. : Thanh Vân, Vinh Quang.- H.: Từ điển Bách khoa, 2005. - 241tr.; 19cm. - (Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Trích một số bài viết của chủ tịch Hồ chí Minh về đạo đức của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu về tư tưởng đạo đức của người.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng, Đạo đức

        Phân loại: 170S106NG

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.044364

Kho Lưu động: LD.006138 - LD.006142

Kho Mượn: MN.078277 - MN.078278

270. SƠN TÙNG. Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh. / Sơn Tùng. - In lần thứ 3.- H.: Dân trí, 2018. - 225tr.: ảnh chân dung; 21cm

        Tóm tắt:  Các bài viết hồi kí về Hồ Chí Minh và cuộc cách mạng Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Kháng chiến chống Pháp, Văn học hiện đại, Lịch sử, Việt Nam, Hồi kí

        Phân loại: 959.703092S106A

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.042632 - LD.042635

Kho Mượn: MN.099790 - MN.099791

271. SUPRIDA PHANOMJONG. Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi./ Suprida Phanomjong ; Dịch: Nguyễn Thành Hoan,....- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 190tr.: ảnh; 21cm

        Thư mục: tr. 184-185

        Tóm tắt:  Tái hiện cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước cho đến lúc Người qua đời

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Tiểu sử, Sự nghiệp, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.051290

272. Tài liệu học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí, quan liêu..- H.: Chính trị Quốc gia, 2008. - 44tr.; 19cm

        ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo trung ương

        Tóm tắt:  Trình bày khái quát tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Đồng thời giới thiệu tác phẩm "sửa đổi lối làm việc" của Người

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Tiết kiệm, Chống tham ô

        Phân loại: 335.4346T103L

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.090990 - MN.090994

273. Tài liệu phục vụ hội nghị toạ đàm "Hồ Chí Minh với người cao tuổi và tổ chức của người cao tuổi"./ Bùi Công Bính, Lê Công Hưng, Ngô Kim Hoàn,....- Thái Bình: [K.n.x.b.], 2002. - 47tr.; 27cm

        Tóm tắt:  Các bài tham luận tại hội nghị toạ đàm làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò người cao tuổi trong xây dựng bảo vệ tổ quốc. Những tình cảm của Bác đối với người cao tuổi.

        Từ khóa: Người cao tuổi, Địa chí, Thái Bình

        Phân loại: 305.260959736T103L

        Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DCV.001575

274. TẠ HỮU YÊN. Nhân đức Hồ Chí Minh./ Tạ Hữu Yên.- H.: Thanh niên, 2009. - 221tr.; 19cm. - (Tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác)

        Tóm tắt:  Những hồi tưởng và những câu chuyện về Bác Hồ với nhân đức bao la, lớn lao của Bác đối với cuộc sống cách mạng dân tộc, đối với đồng bào, chiến sĩ, các em học sinh trong cuộc sống hàng ngày và cuộc sống chiến đấu

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nhân cách, Đạo đức, Việt Nam, Hồi kí

        Phân loại: 170NH121Đ

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.016987 - LD.016996, LD.019139 - LD.019141

275. TẠ HỮU YÊN. Những chuyện kể về đạo đức Hồ Chí Minh./ Tạ Hữu Yên.- H.: Thanh niên, 2009. - 215tr.; 19cm. - (Tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác)

        Tóm tắt:  Gồm những câu chuyện sinh động về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Truyện kể

        Phân loại: 170NH556CH

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.021107 - LD.021110, LD.022095

276. TẠ HỮU YÊN. Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh./ Tạ Hữu Yên.- H.: Thanh niên, 2008. - 215tr.; 19cm. - (Tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác)

        Tóm tắt:  Những câu chuyện sinh động về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh: cần, kiệm, liêm, chính, trung thực, khiêm tốn...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đạo đức, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa nhân đạo, Chủ nghĩa yêu nước, Việt Nam, Đạo lí

        Phân loại: 170S106NG

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.017146 - LD.017150

277. THANH HUYỀN. Học tập và làm theo phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh. / Thanh Huyền b.s..- H.: Dân trí, 2017. - 119tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Nghiên cứu về khái niệm, bản chất và đặc trưng chủ yếu của phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh. Học tập và vận dụng phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh trong thực tế

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Phong cách, Diễn đạt, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346H419T

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.038492 - LD.038493

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.038484 - LD.038487

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.038514 - LD.038517

278. THÀNH DUY. Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam./ Thành Duy. - Sách tái bản, có thay đổi tên sách và bổ sung lời bạt.- H.: Khoa học xã hội, 2010. - 343tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam

        Tóm tắt:  Nghiên cứu về nguồn gốc, nội dung và quá trình phát triển của chủ nghĩa nhân văn của Hồ Chí Minh. Mối tương đồng và khác biệt của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh với chủ nghĩa nhân văn Mác-xít. Bản chất chủ nghĩa nhân văn trong sáng tác và trong tương lai của  dân tộc, nhân loại...

        Từ khóa: Chủ nghĩa nhân văn, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346CH500NGH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048943

Kho Lưu động: LD.018667 - LD.018669

Kho Mượn: MN.090340 - MN.090341

279. THÀNH DUY. Cơ sở khoa học và nền tảng văn hoá của tư tưởng Hồ Chí Minh./ Thành Duy.- H.: Khoa học xã hội, 1998. - 264tr.; 19cm

        ĐTTS ghi : Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia

        Tóm tắt:  Phương pháp luận Hồ Chí Minh. Cơ sở khoa học nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về : Văn hoá chính trị, văn hoá pháp luật, văn hoá đạo đức, văn hoá nghệ thuật và chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Pháp luật, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hoá, Đạo đức, Nghệ thuật, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346C460S

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.038811

Kho Mượn: MN.070713 - MN.070714

280. THÀNH DUY. Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.: Sách tham khảo/ Thành Duy.- H.: Khoa học xã hội, 2010. - 135tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Nghiên cứu các luận điểm trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Những quan điểm cơ bản về mối quan hệ giữa văn hoá với việc xây dựng con người phát triển toàn diện cũng như đặc điểm, bản chất, quan niệm và giải pháp xây dựng con người phát triển toàn diện trong bối cảnh hiện nay

        Từ khóa: Con người, Phát triển, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 301T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048936

Kho Lưu động: LD.018694 - LD.018696

Kho Mượn: MN.090326 - MN.090327

281. THÀNH DUY. Về chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh./ Thành Duy.- H.: Khoa học xã hội, 2008. - 335tr.; 21cm

        ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam

        Tóm tắt:  Nghiên cứu về chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, nguồn gốc, nội dung và sự khác biệt, tương đồng giữa chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa nhân văn, Chủ nghĩa cộng sản, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346V250CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047316

Kho Lưu động: LD.011892 - LD.011894

Kho Mượn: MN.085637 - MN.085638

240. Thơ Hồ Chí Minh./ Xuân Diệu, Hoàng Trung Thông, Hoài Thanh....- H.: Văn hoá Thông tin, 2002. - 484tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Bình luận thơ Hồ Chí Minh của nhiều tác giả: Xuân Diệu, Hoài Thanh, Hà Minh Đức...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nghiên cứu văn học, Danh nhân, Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.922134TH460H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.043354

Kho Mượn: MN.076883

282. Thơ Hồ Chí Minh và những lời bình.: Sách dùng trong nhà trường.- H.: Văn học, 2009. - 479tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Gồm những bài văn hay viết về Hồ Chí Minh và một số lời bình của nhiều tác giả viết về thơ Bác

        Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Thơ

        Phân loại: 895.922132TH460H

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.021024 - LD.021027, LD.022035

283. Thời đại Hồ Chí Minh những mốc son rực rỡ. / B.s.: Phạm Văn Hằng, Vũ Kim Yến, Văn Thị Thanh Mai.- H.: Văn hoá thông tin, 2015. - 203tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tổng hợp những sự kiện có tính bước ngoặt của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa nhân dân ta tiến vào kỉ nguyên tự do, độc lập

        Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Việt Nam

        Phân loại: 959.704TH462Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.053099

Kho Mượn: MN.097667

284. THUÝ NGÀ. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sách báo và thư viện./ Thuý Ngà, Phạm Văn Rính, Hoàng Sơn Cường.- H.: Văn hoá thông tin, 2005. - 151tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Hệ thống được những tư tưởng chủ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh về sách báo và thư viện. Sách báo và thư viện trong cuộc đời hoạt động của Hồ chủ tịch , quan điểm của người về sách báo và thư viện. Phần cuối là bảng tra những câu nói, câu trích dẫn thể hiện quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về sách báo, vấn đề đọc sách báo và thư viện.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nhân vật, Thư viện, Sách, Báo

        Phân loại: 025CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.044527

Kho Mượn: MN.078527 - MN.078528

285. THÚY TOÀN. Sức lan tỏa của thi ca và cuộc đời Hồ Chí Minh. / Thúy Toàn.- H.: Văn học, 2014. - 264tr.: tranh ảnh màu; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những bài viết quanh tác phẩm "Nhật kí trong tù" của Bác, chủ yếu là giới thiệu chân dung những người dịch thơ Bác sang các thứ tiếng nước ngoài. Một số bài viết về các khía cạnh hoạt động của Bác và bạn bè của Bác ở bốn phương

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Hoạt động cách mạng, Lịch sử

        Phân loại: 959.704092S552L

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.053184

Kho Lưu động: LD.029040 - LD.029043

Kho Mượn: MN.097796 - MN.097797

286. Thư mục về Chủ tịch Hồ Chí Minh./ Cù Văn Chước b.s..- H.: Nxb.Hà Nội, 1995. - 405tr.; 27cm

        ĐTTS ghi : Bộ văn hoá thông tin - Bảo tàng Hồ Chí Minh      

        Tóm tắt:  Thư mục được chia làm 4 phần : Phần 1 tiểu sử sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1968) ; Phần 2 Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc ; Phần 3 Hồ Chí Minh - nhà văn hóa lớn ; Phần 4 Chủ Tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp cách mạng chúng ta

        Từ khóa: Thư mục, Tiếu sử, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng, Việt Nam, Sách tra cứu

        Phân loại: 012TH550M

        Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TRC.001505

287. Thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. / Khánh Linh tuyển chọn.- H.: Lao động, 2018. - 195tr.; 21cm. - (Tủ sách rèn luyện nhân cách sống)

        Tóm tắt:  Giới thiệu về hoàn cảnh ra đời, các bản bút tích, giá trị về lý luận và thực tiễn của Di chúc. Đồng thời nêu những vấn đề tiếp tục thực hiện di chúc trong giai đoạn cách mạng mới

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc

        Phân loại: 335.4346TH552H

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.040446 - LD.040449, LD.045822 - LD.045824

Kho Thiếu nhi: TN.032377 - TN.032378

288. Tìm hiểu một số vấn đề trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh./ Nguyễn Khánh Toàn, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hân,....- H: Sự thật, 1982. - 263tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Một số vấn đề trong tư tưởng Hồ Chí Minh, từ CN yêu nước chân chính đến CNCS khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh với CM Việt Nam, công tác xây dựng Đảng...

        Từ khóa: Nhân vật, Tư tưởng, Đời sống

        Phân loại: 335.4346T310H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.024872

Kho Mượn: MN.041114, MN.041116

289. Tìm hiểu tác phẩm "đường cách mệnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh./ Hoàng Lê, Văn Tạo, Lê Ngọc, ....- H.: Sự thật, 1982. - 91tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giá trị lịch sử của tác phẩn Đường cách mệnh, tư tưởng và ảnh hưởng của nó đối với cách mạng Việt Nam

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tác phẩm kinh điển, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường cách mệnh

        Phân loại: 335.4346T310H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.010058

Kho Mượn: MN.038444, MN.038446 - MN.038448

290. Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh..- H.: Thanh niên, 2011. - 230tr.: ảnh; 20cm

        Tóm tắt:  Tình cảm của bạn bè Quốc tế với Bác Hồ cũng như tình cảm của Bác đối với bạn bè Quốc tế. Những đánh giá tốt đẹp về tư tưởng, vai trò, công lao của Người

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Quan hệ Quốc tế, Thế Giới

        Phân loại: 959.704092T312C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.051196

Kho Mượn: MN.095180

291. Toàn văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh.. - Tái bản lần thứ 9.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2006. - 129tr.: ảnh chân dung; 20cm

        Tóm tắt:  Nguyên văn các bải viết di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những bài viết của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước về nhân cách cao đẹp Hồ Chí Minh và những thành tựu đạt được sau những năm làm theo di chúc của Bác.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Di chúc, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346T406V

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045488

Kho Mượn: MN.080610 - MN.080611

292. TÔ LÂM. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh. / Tô Lâm (ch.b.), Nguyễn Việt Hùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016. - 260tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày cơ sở, quá trình hình thành, phát triển và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh và giá trị tư tưởng của Người trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh ở nước ta hiện nay

        Từ khóa: An ninh quốc gia, Bảo vệ Tổ quốc, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Vai trò, Quần chúng nhân dân, Việt Nam

        Phân loại: 355.009597T550T

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.036266

293. TRẦN DƯƠNG. Hồ Chí Minh với quê hương Các Mác./ Trần Dương b.s..- H.: Thông tấn, 2004. - 312tr.: ảnh; 21cm

        Tóm tắt:  Một số tư liệu và hình ảnh về mối quan hệ giữa chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Đức qua những năm tháng hoạt động trên quê hương Các Mác.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Quan hệ ngoại giao, Tiểu sử, Hoạt động cách mạng

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.043827

Kho Mượn: MN.077502

294. TRẦN ĐÌNH BA. Cuộc đời, sự nghiệp văn thơ và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.: Những câu hỏi trắc nghiệm/ Trần Đình Ba.- H.: Thanh niên, 2010. - 158tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Thư mục tr. 157-158

        Tóm tắt:  Trình bày sơ lược về tiểu sử cuộc đời, sự nghiệp văn thơ và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Tư tưởng, Tiểu sử

        Phân loại: 959.7031092C514Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048937

Kho Lưu động: LD.018691 - LD.018693

Kho Mượn: MN.090328 - MN.090329

295. TRẦN ĐÌNH HUỲNH. Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh./ Trần Đình Huỳnh, Trịnh Quang Khải, Trần Minh Đoàn.- H.: Lao động, 2003. - 148tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Nghị quyết của UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc và danh nhân văn hoá. Sơ lước cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh Với 11 chuyên đề giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, sức mạnh của nhân dân... Một số tác phẩm cuối đời và những lời tự bạch của Người. Phần cuối là điếu văn của BCH TƯ ĐLĐ Việt Nam và thông báo của Bộ chính trị về một số vấn đề liên quan đến di chúc và ngày qua đời của Người

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Danh nhân, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346NH556T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.043366

Kho Mượn: MN.076904 - MN.076905

296. TRẦN ĐÌNH HUỲNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền./ Trần ĐÌnh Huỳnh, Ngô Kim  Ngân.- H.: Nxb. Hà Nội, 2004. - 256tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những tư tưởng của Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của đảng, qua đó tập trung đi sâu vào một vài khía cạnh của việc đổi mới phát triển lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước như cách dùng người, mối quan hệ giữa Đảng và nhà nước...Phần cuối là các bản in nguyên văn bản thảo di chúc và di chúc của  Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Công tác chính trị, Công tác Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Mính

        Phân loại: 324.259707T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.043376

297. TRẦN ĐƯƠNG. Hồ Chí Minh nhà dự báo thiên tài./ Trần Đương. - Tái bản lần thứ 2.- Nghệ An: Nxb. Nghệ An, 2008. - 150tr.; 21cm. - (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Cung cấp những tư liệu quý nói về những nhận định mang tính gợi mở ban đầu về khả năng dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Dự báo, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047722

Kho Lưu động: LD.014656 - LD.014658

Kho Mượn: MN.086813 - MN.086814

298. TRẦN KINH CHI. Những tháng năm tham gia giữ gìn lâu dài và bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh./ Trần Kinh Chi. - Tái bản lần thứ 3.- Tp. Hồ Chí Minh; H.: Nxb. Trẻ: Quân đội nhân dân, 2006. - 179tr.: ảnh; 20cm. - (Di sản Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Hồi kí của thiếu tướng Trần Kinh Chi kể lại những công việc mà cán bộ, chiến sĩ Bảo vệ-an ninh quân đội, cán bộ y tế, chiến sĩ công binh đã tiến hành trong những năm tháng đầu tiên với những khó khăn gian khổ nhưng đã vượt qua, để góp phần hoàn thành suất sắc nhiệm vụ bảo vệ, giữu gìn lâu dài thi hài Bác Hồ

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lăng Hồ Chí Minh, Nhân vật, Bảo vệ, Thi hài, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092NH556TH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045471

Kho Mượn: MN.080576 - MN.080577

299. TRẦN NHÂM. Hồ Chí Minh nhà tư tưởng thiên tài./ Trần Nhâm.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011. - 606tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Phân tích toàn diện một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào điều kiện cụ thể của nước ta

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh,   Hồ Chí Minh,   Cách mạng, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.094121

300. TRẦN QUANG NHIẾP. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh. / Trần Quang Nhiếp.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014. - 300tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Sự cần thiết phải học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng và phát huy vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Vi trí vai trò của nhân dân

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học tập, Lí luận

        Phân loại: 335.4346NH556B

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.034570

301. TRẦN VĂN GIÀU. Hồ Chí Minh vĩ đại một con người./ Trần Văn Giàu.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010. - 791tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Ttrình bày vắn tắt về con đường Nguyễn Ái Quốc đi tìm đường cứu nước và thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Những yếu tố cơ bản hình thành nên tư tưởng HCM; Những phác thảo về chân dung vĩ đại và tình cảm đối với Miền Nam của Người

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đạo đức, Chân dung, Tư tưởng HCM

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.010702

302. TRƯƠNG VĂN MÃO. Hồ Chí Minh tiểu sử bằng thơ. / Trương Văn Mão.- H.: Hội nhà văn, 2015. - 350tr.; 21cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.92214H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.053575

Kho Địa phương: DPN.002194

Kho Mượn: MN.098609

303. TRẦN VIẾT HOÀN. Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Phủ Chủ tịch  - Hà Nội./ Trần Viết Hoàn. - Tái bản có bổ sung.- H.: Chính trị quốc gia, 2005. - 2005tr.: ảnh; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu về nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những giá trị lịch sử, văn hoá, thẩm mỹ của khu di tích phủ chủ tịch.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, Khu di tích, Đời sống, Di tích lịch sử, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092N462Ơ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045454

Kho Mượn: MN.080542 - MN.080543

304. TRẦN XUÂN TRƯỜNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam./ Trần Xuân Trường.- H.: Quân đội nhân dân, 2008. - 161tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Gồm những bài viết trong những năm gần đây, thể hiện những suy nghĩ nhằm làm sáng tỏ những quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng. Những vấn đề đổi mới nội dung giáo dục XHCN trong quân đội nhân dân giai đoạn mới

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.011868 - LD.011870

305. TRƯƠNG QUỐC UYÊN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao./ Trương Quốc Uyên.- H.: Thể dục thể thao, 2009. - 215tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày cơ sở hình thành và nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao. Những chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thể dục thể thao

        Phân loại: 796.44T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048132

Kho Mượn: MN.088161 - MN.088162

306. TRƯƠNG QUỐC UYÊN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao./ Trương Quốc Uyên.- H.: Thể dục thể thao, 2005. - 215tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những cơ sở để hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao và nội dung cơ bản của những tư tưởng này. Sự vận dụng để phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao của đảng ta.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Nhân vật, Thể dục thể thao, Cuộc đời

        Phân loại: 796.44T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.045419

Kho Mượn: MN.080458 - MN.080459

307. TRƯƠNG QUỐC UYÊN. Văn hoá thể chất Hồ Chí Minh./ Trương Quốc Uyên.- H.: Thể dục Thể thao, 2012. - 216tr.; 19cm

        Thư mục: tr. 208-212

        Tóm tắt:  Giới thiệu những vấn đề chung về văn hoá và văn hoá thể chất; những giá trị tiếp thu, tập luyện và truyền thụ văn hoá thể chất của Hồ Chí Minh; tư tưởng văn hoá thể chất Hồ Chí Minh; vai trò văn hoá thể chất Hồ Chí Minh với xu thế phát triển nền thể dục thể thao cách mạng Việt Nam

        Từ khóa: Thể dục thể thao, Thể chất, Văn hoá, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 306.4V115H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.051577

Kho Mượn: MN.095555 - MN.095556

308. TRƯƠNG XUÂN HÙNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh với thể dục thể thao./ Trương Xuân Hùng.- H.: Thể dục thể thao, 2007. - 363tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài viết qua lời kể của các vận động viên, huấn luyện viên về những kỷ niệm sâu sắc về Hồ Chủ tịch từ đó làm sáng tỏ tình cảm của Bác đối với thể thao nước nhà mà bản thân Người là tấm gương về rèn luyện thể thao

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Việt Nam, Danh nhân, Thể dục thể thao

        Phân loại: 335.4346CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.046524

Kho Mượn: MN.083081 - MN.083082

309. TRƯỜNG CHINH. Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp vĩ đại, gương sáng đời đời./ Trường Chinh.- H.: Sự thật, 1980. - 50tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Diễn văn tại cuộc mít tinh trọng thể kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó khái quát quá trình hoạt động cách mạng, công lao trời biển và sự nghiệp vĩ đại của Người

        Từ khóa: Danh nhân, Sự nghiệp, Cuộc đời, Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346CH500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.007710

Kho Mượn: MN.035889

310. Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh những đánh giá và ý nghĩa thời đại./ Phùng Văn Tửu, Nguyễn Đình Lộc, Vũ Đình Hoè.- H.: Chính trị Quốc gia, 1996. - 80tr.; 19cm

        ĐTTS ghi : Bộ tư pháp. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý

        Tóm tắt:  Tuyên ngôn độc lập Bác đọc ngày 2/9/45 khai sinh nước Việt Nam DCCH. Tuyên ngôn độc lập còn mở ra những nguyên tắc mới cho luật pháp VN, luật pháp quốc tế

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập

        Phân loại: 335.4346T527NG

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.037449

Kho Mượn: MN.068554

Kho Tra cứu: TRC.001544

311. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người mới ở Việt Nam. .- H.: Thanh niên, 2018. - 259tr.; 21cm

        ĐTTS ghi: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch

        Tóm tắt:  Gồm các bản báo cáo của các nhà khoa học bàn về tầm quan trọng của việc giáo dục, bồi dưỡng con người mới về các mặt tri thức, đạo đức, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Con người mới XHCN, Tuyên truyền, Giáo dục, Việt Nam

        Phân loại: 301.09597T527TR

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.041773 - LD.041776

Kho Mượn: MN.099556 - MN.099557

312. Tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh..- H.: Chính trị Quốc gia, 1995. - 316tr.: ảnh tư liệu; 19cm

        ĐTTSghi: Ban Dân vận Trung ương      

        Tóm tắt:  Giới thiệu 34 báo cáo khoa học về tư tưởng dân vận của chủ tịch Hồ Chí Minh. Phân tích xuất xứ hoàn cảnh cra đời tác dụng bài báo "dân vận". Nội dung và phương thức công tác dân vận dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời nêu kên sự vận dụng vào thực tiễn công tác dân vận trong sự nghiệp đổi mới

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Dân vận, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.037536

Kho Mượn: MN.068665 - MN.068667

313. Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người. / Ch.b.: Phạm Minh Hạc,....- H.: Khoa học xã hội, 2010; 21cm

        T. 1 : Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và văn hoá.- 2010.- 251tr.

        Tóm tắt:  Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề phương pháp luận. Hồ Chí Minh và sự nghiệp phát triển con người mà cụ thể là các thế hệ người Việt Nam

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Phương pháp luận, Con người, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hoá

        Phân loại: 306T550T

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.018808 - LD.018810

314. Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người. / Ch.b.: Phạm Minh Hạc,....- H.: Khoa học xã hội, 2010; 21cm

        T. 2 : Hồ Chí Minh từ đạo đức truyền thống đến đạo đức cách mạng.- 2010.- 201tr.

        Tóm tắt:  Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề giáo dục đạo đức truyền thống và đạo đức cách mạng cho con người Việt Nam. Một số vấn đề về phương pháp luận, quan điểm giáo dục của Hồ Chí Minh về đạo đức đối với sự nghiệp phát triển của con người và các thế hệ người Việt Nam

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức truyền thống, Đạo đức cách mạng

        Phân loại: 170T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048941

Kho Lưu động: LD.018679 - LD.018681

Kho Mượn: MN.090336 - MN.090337

315. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam./ Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười,....- H.: Chính trị Quốc gia, 2008. - 635tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Những chỉ dẫn của chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng Việt Nam trích trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 2 và 1 số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước, các nhà khoa học nghiên cứu tư tưởng của Người về Đảng

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam

        Phân loại: 324.259707T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.007528

316. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội./ B.s. : Phạm Văn Nhuận (ch.b.), Dương Văn Lượng, Nguyễn Đức Thắng,....- H.: Quân đội nhân dân, 2004. - 152tr.; 19cm

        ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự

        Tóm tắt:  Làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội với những quan điểm cơ bản, những phẩm chất, những hình thức, biện pháp cơ bản nâng cao đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội. Phân tích toàn diện các yếu tố tác động và khẳng định tính cấp thiết nâng cao đạo đức cách mạng. đề xuất phương hướng nội dung nâng cao đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa cộng sản, Đạo đức cách mạng, Danh nhân, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.043947, DN.044007

Kho Mượn: MN.077706, MN.077814 - MN.077815

317. Tư tưởng Hồ CHí Minh về văn hoá..- H.: Nxb. Hà Nội, 2003. - 308tr.; 19cm

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.002842 - LD.002847

318. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề học tập./ S.t., b.s.: Vũ Kim Yến, Nguyễn Văn Dương.- H.: Văn hoá thông tin, 2010. - 279tr.: ảnh; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Trình bày những quan điểm về giáo dục - đào tạo, và các bài viết nghiên cứu về tư tưởng giáo dục, sự nghiệp giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giới thiệu biên niên hoạt động của Bác với ngành giáo dục - đào tạo giai đoạn 1954 - 1969

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Giáo dục, Đào tạo, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 370T550T

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.018814 - LD.018816

319. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nông dân./ Nguyễn Khánh Bật (ch.b.), Phạm Ngọc Anh, Phạm Văn Bính, ....- H.: Nông nghiệp, 2001. - 332tr.; 21cm

        Tài liệu tham khảo tr.322 - 325

        Tóm tắt:  Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nông dân, nông dân các nước thuộc địa qua khảo sát của Hồ Chí Minh và con đường giải phóng nông dân thuộc địa theo quan điểm của Người. Hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề nông dân Việt Nam

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nông dân, Giai cấp, Việt Nam

        Phân loại: 305.5T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.042259

Kho Lưu động: LD.001136 - LD.001156

Kho Mượn: MN.075092 - MN.075093

320. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hoá mới Việt Nam./ Bùi Đình Phong (ch.b.), Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Khắc Bật, ....- H.: Lao động, 2001. - 246tr.; 19cm

        Tài liệu tham khảo : tr. 240-244

        Tóm tắt:   Quá trình hình thành và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hoá mới Việt Nam. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hoá, Việt Nam

        Phân loại: 306T 550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.041535

Kho Mượn: MN.074240 - MN.074241

321. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay./ Ch.b.: Hoàng Trang, Phạm Ngọc Anh ; Phùng Thu Hiền,.... - Tái bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008. - 286tr.: 21cm. - (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Trình bày những vấn đề mang tính lý luận về cơ sở của sự hình thành chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, vị trí, đặc điểm, nội dung cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. vấn đề đẩy mạnh việc giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Cán bộ, Giáo dục đạo đức, Giáo dục chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng viên

        Phân loại: 335.4346T500T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.047067

Kho Mượn: MN.085125 - MN.085126, MN.086332

322. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay./ Ch.b.: Hoàng Trang, Phạm Ngọc Anh. - Xuất bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009. - 286tr.; 21cm. - (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Trình bày cơ sở hình thành và tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; nội dung tư tưởng nhân văn của Bác và việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong điều kiện nước ta hiện nay

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục đạo đức, Đảng viên, Cán bộ, Giáo dục

        Phân loại: 335.4346T550T

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.013901 - LD.013906

323. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh./ (Ch.b.): Trịnh Vương Hồng, Nguyễn Huy Toàn.- H.: Quân đội nhân dân, 2002. - 439tr.: ảnh chân dung; 21cm

        ĐTTS. ghi: Bộ Quốc phòng. Viện lịch sử quân sự Việt Nam

        Tóm tắt:  Hoạt động lý luận và thực tiễn về quân sự trong cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng quân sự của Người về cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa, khởi nghĩa vũ trang, chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng, nghệ thuật quân sự, xây dựng căn cứ và nền quốc phòng toàn dân.

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Chiến tranh giải phóng, Xây dựng, Quân đội

        Phân loại: 355T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.042622

Kho Lưu động: LD.001248 - LD.001250, LD.006307 - LD.006311

Thư viện Thái Bình: MN.075685 - MN.075686

324. Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh./ Lê Hữu Nghĩa (ch.b.), Nguyễn Ngọc Long, Mai Trung Hậu, .... - In lần thứ 2.- H.: Lao động, 2000. - 214tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Một số vấn đề về nguồn gốc và thế giới quan, lí luận và thực tiễn, giai cấp và dân tộc, đạo đức và về con người của tư tưởng Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Người, Dân tộc, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thế giới quan, Giai cấp, Đạo đức, Triết học

        Phân loại: 190T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.041491

Kho Mượn: MN.074182

325. Từ cách mạng tháng tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. / Lường Thị Lan s.t., b.s..- H.: Văn hoá Thông tin, 2015. - 200tr.; 21cm. - (70 năm thành lập nước)

        Tóm tắt:  Phân tích những cống hiến, vai trò to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Giới thiệu những câu chuyện đặc sắc liên quan đến quá trình hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện cuộc đời vô cùng giản dị mà hết sức cao quý, tấm gương đạo đức sáng ngời của Hồ chủ tịch

        Từ khóa: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Kháng chiến chống Pháp, Việt Nam

        Phân loại: 959.704T550C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.053163

Kho Mượn: MN.097760

326. Từ điển danh ngôn Hồ Chí Minh./ Hà Lam Danh tuyển soạn.- H.: Thanh niên, 2011. - 275tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp 1055 danh ngôn Hồ Chí Minh chia làm 252 chủ đề thuộc mọi lĩnh vực xã hội, ngành nghề và được xếp theo vần chữ cái ABC. Đây là những lời hay ý đẹp, trở thành những lời dạy, bài học hữu ích cho nhiều thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Danh ngôn, Việt Nam, Từ điển

        Phân loại: 089T550Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.049761

Kho Mượn: MN.092958 - MN.092959

327. VĂN MINH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về biển đảo Việt Nam. / Văn Minh b.s..- H.: Dân trí, 2017. - 118tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài viết, nói chuyện, phát biểu, nghiên cứu và thư của Hồ Chí Minh về vấn đề biển đảo

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Biển, Đảo, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346T550T

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.038488 - LD.038491

328. VĂN TÙNG. Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên./ Văn Tùng. - In lần thứ 2, có bổ sung.- H.: Thanh niên, 2010. - 198tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Phụ lục tr.179-197

        Tóm tắt:  Khái quát về tình hình thanh niên nước ta trong mấy năm đầu bước vào thế kỉ XXI, tính toàn diện và hệ thống giáo dục và bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh; Bác Hồ với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

        Từ khóa: Giáo dục, Thanh niên, Đạo đức cách mạng, Đoàn viên, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 172H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.048938

Kho Lưu động: LD.018706 - LD.018708

Kho Mượn: MN.090330 - MN.090331

329. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay. / Nguyễn Thị Tố Uyên (ch.b.), Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Giang....- H.: Lý luận chính trị, 2018. - 170tr.; 21cm

        Thư mục: tr. 164-169

        Tóm tắt:  Giới thiệu những vấn đề cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và sự vận dụng vào thực tiễn, thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ năm 1945 đến nay; phương hướng và những giải pháp chủ yếu tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ nay đến năm 2025

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MInh, Chủ quyền, Biển, Đảo, Việt Nam

        Phân loại: 320.509597V121D

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.045424 - LD.045427

330. Về cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.: Tài liệu của Liên Xô, Cộng hoà dân chủ Đức,Tiệp Khắc.- H.: Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Thông tin khoa học xã hội, 1990. - 118tr.; 22cm

        Tóm tắt:  Tập hợp 20 bài nghiên cứu của các nhà nghiên cứu về lãnh tụ Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Cách mạng, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346V250C

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.032646 - DN.032647

331. VÕ NGUYÊN GIÁP. Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi. / Võ Nguyên Giáp.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015. - 263tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Gồm những bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh, đi sâu nghiên cứu các tư tưởng của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, về Đảng, về nhà nước pháp quyền, về nhà nước do dân và vì dân, những vấn đề thuộc triết lý phát triển và phương pháp luận cách mạng của Hồ Chí Minh.

        Từ khóa: Kỉ yếu, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346TH250GI

        Ký hiệu kho: Kho Mượn: MN.098882 - MN.098883

332. VÕ NGUYÊN GIÁP. Tư tưởng Hồ Chí Minh quá trình hình thành và phát triển./ Võ Nguyên Giáp.- H.: Sự thật, 1993. - 160tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tư tưởng Hồ Chí Minh - quá trình hình thành và phát triển. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng kinh tế - văn hoá và con người mới

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.034867

Kho Mượn: MN.063919

333. Võ Nguyên Giáp vị tướng của hoà bình.: Hồ Chí Minh, Phùng Thế Tài, Hoàng Nghĩa Khánh ; Tuyển chọn: Nguyễn Văn Trung,....- H.: Thanh niên, 2011. - 251tr.: bảng; 21cm. - (Võ nguyên Giáp - Vị tướng "Văn đức quán nhân tâm")

        Tóm tắt:  Một số bài viết, bài nghiên cứu, phỏng vấn,...của nhiều tác giả trong và ngoài nước về đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp kỉ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh phong hàm Đại tướng cho Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp và nhân kỉ niệm ngày sinh thứ 100 của Đại tướng

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Bài viết

        Phân loại: 959.704092V400NG

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.050191

Kho Mượn: MN.093777 - MN.093778

334. VÕ VĂN LỘC. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục./ Võ Văn Lộc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011. - 292tr.; 21cm

        ĐTTS ghi: Trường Đại học Sài Gòn

        Thư mục tr. 283-285

        Tóm tắt:  Trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ và nền giáo dục dân chủ mới ở Việt Nam. Nội dung chủ đạo trong hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Dân chủ, Giáo dục, Việt Nam

        Phân loại: 370.9597QU105Đ

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.050213

Kho Mượn: MN.093820 - MN.093821, MN.095026 - MN.095027, MN.095045

335. VÕ VĂN SUNG. Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris./ Võ Văn Sung. - Xuất bản lần thứ 2.- H.: Quân đội nhân dân, 2012. - 168tr.: ảnh tư liệu; 21cm

        Tóm tắt:  Những hồi ức của tác giả tái hiện một cách chân thực và sống động tầm vóc của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, tinh thần chủ động và sáng tạo, vượt qua mọi thử thách khó khăn, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất nước nhà

        Từ khóa: Chiến dịch Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Việt Nam, Hồi kí

        Phân loại: 959.7043CH305D

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.051664

Kho Mượn: MN.095667 - MN.095668

336. VŨ CHÂU QUÁN. Tìm hiểu thơ ca chiến khu của Chủ tịch Hồ Chí Minh./ Vũ Châu Quán, Nguyễn Huy Quát.- H.: Văn hoá dân tộc, 1990. - 331tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những bài viết của các đồng chí đã từng sống và làm việc gần Bác trong những năm ở chiến khu Việt bắc; Những bài tiểu luận, nghiên cứu về thời kỳ sáng tác của Bác Hồ ử chiến khu; Một số xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của thơ chiến khu của Hồ Chủ tịch; Về một số bài thơ tiêu biểu cho thơ ca chiến khu của Hồ Chủ tịch

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Việt Nam, Thơ

        Phân loại: 895.92213T310H

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.032687 - DN.032688

Kho Mượn: MN.057151

337. VŨ DƯƠNG HUÂN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao./ Vũ Dương Huân.- H.: Thanh niên, 2005. - 238tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh. Bối cảnh hình thành, nguồn gốc và quá trìnhphát triển tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quan hệ ngoại giao

        Phân loại: 327.2T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.044362

Kho Mượn: MN.078273 - MN.078274

338. VŨ KHIÊU. Hồ Chí Minh - ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam./ Vũ Khiêu.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 411tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Những bài viết về Hồ Chí Minh qua cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức, văn hoá, con người, nghệ thuật, tôn giáo... và với thương binh liệt sĩ...

        Từ khóa: Chính trị gia, lãnh tụ cách mạng, Tiểu sử, Danh nhân, Sự nghiệp, Tư tưởng, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450CH

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DV.008726

339. VŨ NGỌC KHÁNH. Minh triết Hồ Chí Minh.: Góp phần vào đạo đức học Việt Nam/ Vũ Ngọc Khánh.- H.: Văn hoá thông tin, 1999. - 532tr.: ảnh chân dung; 19cm

        Tóm tắt:   Tìm hiểu Hồ Chí Minh qua ảnh hưởng trong phạm vi đạo đức học. Bàn về Hồ Chí Minh và tâm thức folklore Việt Nam. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là một học thuyết. Minh triết Hồ Chí Minh với cuộc sống dân tộc và trong đời thường khẳng định sự thắng lợi của nó

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức học, Việt Nam

        Phân loại: 334.4346M312TR

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.041523

340. VŨ VĂN NHIÊN. Tư tưởng quân sự  Hồ Chí Minh về " lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều" và sự vận dụng của Đảng ta.: Sách chuyên khảo/ Vũ Văn Nhiên.- H.: Quân đội nhân dân, 2010. - 217tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày nội dung cơ bản của quan điểm lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít thắng nhiều trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. Vận dụng quan điểm này trong chiến tranh cách mạng Việt Nam và trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc hiện nay

        Từ khóa: Quân sự, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 355.001T550T

        Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.049418

Kho Mượn: MN.091992 - MN.091993, MN.092565 - MN.092567

 

Dữ liệu đính kèm:

Thư mục chuyên đề HCM - 2020.DOC [1213440 Kb]