28/08/2017

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

1. Thu thập, bổ sung và xử lý nghiệp vụ vốn tài liệu ; Bảo quản vốn và thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu hư nát theo quy chế của thư viện

2. Tổ chức khai thác kho tài liệu; đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc trong việc sử dụng vốn tài liệu thư viện và tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức

3. Tổ chức thông tin, tuyên truyền vốn tài liệu thư viện, tham gia xây dựng và hình thành thói quen đọc sách báo trong nhân dân

4. Xử lý thông tin, biên soạn các ấn phẩm thông tin khoa học

5. Hướng dẫn nghiệp vụ cho 8 thư viện huyện, thành phố, các thư viện trường học, cơ quan trong tỉnh