THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Cơ cấu tổ chức In Email

Bao gồm: 

I. Ban Giám Đốc

- Giám đốc: Bà Vũ Thị Chiên

       Điện thoại :  0363839787 ;   0978524104

 - Phó Giám đốc: Lê Thị Thanh Đài.

       Điện thoại : 0363641093; 01278454659

- Phó Giám đốc: Bà Lê Thị Thanh.
  
       Điện thoại: 0974363814

II. Hệ thống các phòng, ban:

Thư viện KHTH Thái Bình gồm 3 phòng chức năng như sau :

1. Phòng Công tác phục vụ bạn đọc, gồm các bộ phận :

+Mượn tự chọn (kho mở)

+Báo - tạp chí (đọc tại chỗ)

+Đọc tổng hợp (Bao gồm sách tiếng Việt, sách ngoại văn; sách tra cứu)

+Địa chí

+Phục vụ người khiếm thị

+Phòng thường trực cấp thẻ

+Tin học

+Thư mục

2. Phòng Nghiệp vụ, bao gồm các bộ phận :

+Hướng dẫn nghiệp vụ, phong trào cơ sở, luân chuyển sách

+Tuyên truyền

+Biên mục, xử lý kỹ thuật sách

3. - Phòng hành chính tổng hợp, gồm các bộ phận :

+Kế toán

+Văn thư tạp vụ

+Bảo vệ

III. Nhân sự (tính đến 31 tháng 12 năm 2011)

- Tổng số cán bộ công chức thư viện : 28

     + Nam : 11 Nữ : 17

          Biên chế : 25

Lao động ngoài quỹ lương : 03

Chức danh

Chuyên viên chính : 01

Thư viện viên chính : 02

Trình độ :

+Trên Đại học : 01

+Đại học, cao đẳng: 19

+Trung học chuyên nghiệp : 05

+Trình độ phổ thông : 03

Trình độ chuyên môn :

+Thạc sĩ Thư viện : 01

+Đại học Thư viện :11

+Đại học ngoại ngữ : 01 (Anh - Đức)

+Tin học :

Đại học : 02

Trình độ A :17; B: 8

 

 

 

 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình