THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

In Email
SỞ VHTT&DL THÁI BÌNH                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THƯ VIỆN KHTH TỈNH                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                                                                                                                                                -------------------------
 
 

NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN TIN HỌC

1-Xây dựng đề án, kế hoạch tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện.

-Số hoá tài liệu; lưu trữ bảo quản tài liệu điện tử.

2-Kết nối và quản trị mạng; quản lý máy chủ; sao lưu bảo quản dữ liệu đã được xử lý tại Thư viện tỉnh.

3-Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng máy tính và các trang thiết bị ứng dụng công nghệ tin học; định kỳ kiểm tra, cài đặt, diệt virus cho hệ thống máy tính.

-Tổ chức các lớp tập huấn sử dụng, bảo quản và khai thác máy tính cho cán bộ làm công tác thư viện.

-Kiểm tra, giám sát và nghiệm thu khi có mua sắm, hỏng hóc, sửa chữa máy tính và các thiết bị công nghệ tin học khác.

4-Quản lý, củng cố bổ sung phát triển hoàn thiện phong phú, sinh động nội dung và hình thức trang Website Thư viện tỉnh.

-Thường xuyên cập nhật dữ liệu thông tin; các tên bài; các bài trích báo, tạp chí TW viết về Thái Bình... lên trang Web theo kế hoạch đã được Giám đốc chuẩn y.

5-Biên soạn thư mục thông báo sách mới. Hướng dẫn đáp ứng các yêu cầu tra cứu khai thác các dữ liệu về vốn tài liệu thư viện.

6-Tổ chức tập huấn trợ giúp và hướng dẫn hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện.


Thái Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2011
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                              THƯ VIỆN KHTH TỈNH THÁI BÌNH
Nơi nhận
     - Bộ phận tin học TV;                                                                                                                                                   GIÁM ĐỐC
     - Lưu VT.

                 

   
   
                                                                                                                                                                                           Vũ Mạnh Quang
 

 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình