THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Tin học thông tin, Triết học và tâm lý học In Email

TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT

1/. ATWAN, GREG. The Facebook book : A satirical companion / Greg Atwan, Evan Lushing ; Illustrated: Aurora Andrews.- New York : Abrams Image, 2008. - 191p. : ill. ; 21cm. - 60000đ

Tóm tắt: Trình bày về các ứng dụng hữu ích và cách sử dụng facebook

Ký hiệu môn loại: 006.7

Số ĐKCB:

Kho Ngoại văn: NV.003009

2/. 333 câu hỏi lý thú : Đường lên đỉnh Olympia / Trần Bình b.s.. - In lần thứ 5, có sửa chữa.- H. : Văn hoá thông tin, 2010. - 275tr. : 19cm. - 50000d

Tóm tắt: Giới thiệu chính xác, ngắn ngọn, rõ ràng 333 câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, lịch sử,...

Ký hiệu môn loại: 001

Số ĐKCB:

Kho Đọc: DN.050105
Kho Lưu động: LD.023630-23632

Kho Mượn: MN.093608-93609

3/. JUAREZ, JON. Microsoft office access : Comprehensive / Jon Juarez, John Carter, Kathleen Stewart.- Boston... : McGraw-Hill/ Technology education, 2005. - 598p. : ill. ; 26cm. - 180000đ

Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm Access 2003

Ký hiệu môn loại: 005.75

Số ĐKCB:

Kho Ngoại văn: NV.003018

4/. O’LEARY, TIMOTHY J.. Microsoft Office Excel 2003 / Timothy J. O’Leary, Linda I. O’Leary.- Boston... : McGraw-Hill/ Technology Education, 2004. - 185p. : ill. ; 28cm. - 60000đ
Bibliogr. at the end text

Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các tính năng của chương trình Excel 2003

Ký hiệu môn loại: 005.54

Số ĐKCB:

Kho Ngoại văn: NV.003014-3015

5/. SCAMBRAY, JOEL. Hacking exposed Windows : Windows security secrets & solutions / Joel Scambray, Stuart McClure. - 3rd ed..- New York... : McGraw-Hill, 2008. - 451p. : pic. ; 24cm. - 135000đ
App.: p. 406-422. -
Ind.: p. 423-451

Tóm tắt: Khám phá tính năng bảo mật của hệ điều hàng Windows như bảo mật mạng, bảo mật phần mềm ứng dụng, chống haker

Ký hiệu môn loại: 005.8

Số ĐKCB:

Kho Ngoại văn: NV.002998

6/. THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH. Báo cáo kết quả hoạt động của hệ thống thư viện huyện, thành phố năm 2009. Phương hướng nhiệm vụ 2010. / Thư viện tỉnh Thái Bình ; Vũ Mạnh Quang.- Thái Bình : [K.n.x.b.], 2010. - 15tr. ; 30cm. - 6000đ

Tóm tắt: Những kết qủa đạt được của hệ thống thư viện huyện trong toàn tỉnh năm 2009, nhận xét đánh giá kết quả công tác năm 2009 đồng thời đưa ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2010 nhằm thúc đẩy các thư viện duy trì củng cố hoạt động hiệu quả.

Ký hiệu môn loại: 027.50959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002762

7/. THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH. Báo cáo tổng kết công tác thư viện năm 2008, phương hướng nhiệm vụ năm 2009 / Thư viện tỉnh Thái Bình ; Vũ Mạnh Quang.- Thái Bình : [K.n.x.b.], 2008. - 11tr. ; 30cm. - 5000đ

Tóm tắt: Những kết qủa đạt được của Thư viện tỉnh năm 2008 về công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác ứng dụng CNTT, công tác hành chính quản trị, công tác địa phương cơ sở và hoạt động của thư viện cơ sở. Những ưu điểm, khó khăn tồn tại qua 1 năm hoạt động ; Những đề xuất kiến nghị và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009 của Thư viện tỉnh Thái Bình. Cuối tài liệu có bảng tổng hợp kết quả hoạt động của hệ thống thư viện huyện, thành phố tỉnh Thái Bình năm 2008

Ký hiệu môn loại: 027.50959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002764

8/. THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH. Báo cáo tổng kết công tác thư viện năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010 / Thư viện tỉnh Thái Bình ; Vũ Mạnh Quang.- Thái Bình : [K.n.x.b.], 2010. - 8tr. ; 30cm. - 4000đ

Tóm tắt: Những kết qủa đạt được của Thư viện tỉnh năm 2009 về công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác ứng dụng CNTT, công tác hành chính quản trị, công tác địa phương cơ sở và hoạt động của thư viện cơ sở. Những ưu điểm, khó khăn tồn tại qua 1 năm hoạt động ; Những đề xuất kiến nghị và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 của Thư viện tỉnh Thái Bình. Cuối tài liệu có bảng tổng hợp kết quả hoạt động của hệ thống thư viện huyện, thành phố tỉnh Thái Bình năm 2009

Ký hiệu môn loại: 027.50959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002763

9/. THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH. Báo cáo tổng kết công tác thư viện năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 / Thư viện tỉnh Thái Bình ; Vũ Mạnh Quang.- Thái Bình : [K.n.x.b.], 2011. - 10tr. ; 30cm. - 5000đ

Tóm tắt: Những kết qủa đạt được của Thư viện tỉnh năm 2010 về công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác ứng dụng CNTT, công tác hành chính quản trị, công tác địa phương cơ sở và hoạt động của thư viện cơ sở. Những ưu điểm, khó khăn tồn tại qua 1 năm hoạt động ; Những đề xuất kiến nghị và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 của Thư viện tỉnh Thái Bình. Cuối tài liệu có bảng tổng hợp kết quả hoạt động của hệ thống thư viện huyện, thành phố tỉnh Thái Bình năm 2010

Ký hiệu môn loại: 027.50959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002796

10/. THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH. Quy chế luân chuyển sách, báo thư viện / Thư viện tỉnh Thái Bình ; Vũ Mạnh Quang.- Thái Bình : [K.n.x.b.], 2010. - 4tr. ; 30cm. - 3000đ

Tóm tắt: Gồm 13 điều qui định về việc luân chyển sách báo từ thư viện tỉnh tới các thư viện huyện và thư viện cở sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ký hiệu môn loại: 027.50959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002765

11/. VŨ ĐỨC THƠM. Bảo tàng Thái Bình tự giới thiệu / Vũ Đức Thơm (ch.b.), Đỗ Quốc Tuấn, Vũ Thị Hợi.- Thái Binh : [k.n.x.b.], 2010. - 119tr. : ảnh ; 27cm. - 24000đ

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về bảo tàng tỉnh Thái Bình, những hoạt động chủ yếu của bảo tàng, một số hiện vật quý đang được bảo tàng trưng bày và lưu trữ

Ký hiệu môn loại: 069.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002776, DCV.002797-2798

TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC

1/. Danh nhân trong lĩnh vực triết học / Hoàng Lê Minh b.s..- H. : Văn hoá thông tin, 2011. - 436tr. : ảnh ; 21cm. - 78000đ

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và sự nghiệp của các danh nhân trên thế giới trong lĩnh vực triết học theo thứ tự a, b, c...

Ký hiệu môn loại: 109.2

Số ĐKCB:

Kho Đọc: DN.050094
Kho Lưu động: LD.023117-23119, LD.023562-23564
Kho Mượn: MN.093587-93588

2/. HÀ SƠN. Linh cảm hay giác quan thứ 6 / Hà Sơn, Khánh Linh.- H. : Thời đại, 2011. - 270tr. : hình vẽ ; 21cm. - 43000đ

Tóm tắt: Giới thiệu tri thức khoa học nghiên cứu về tâm lý, lực hấp dẫn trí tuệ tâm lý học, trạng thái tâm lý và tình cảm, nhận thức và cảm quan..., từ đó hiểu quy luật của xã hội và chuẩn tắc hành vi của cá nhân con người

Ký hiệu môn loại: 155.2

Kho Đọc: DN.050085
Kho Mượn: MN.091906

Số ĐKCB:

3/. Lịch pháp và những ngày tốt trong năm 2012-2020 : Sách tham khảo / Tuệ Chân biên dịch.- H. : Thời đại, 2011. - 247tr. : bảng ; 24cm. - 65000đ

Tóm tắt: Khái quát về lịch pháp và lịch pháp phương Đông. Lịch chọn ngày tốt và tránh ngày xấu của năm 2012-2020.

Ký hiệu môn loại: 133.3

Số ĐKCB:

Kho Đọc: DV.008333
Kho Lưu động: LD.022751-22753
Kho Mượn: MV.011064-11065

4/. PERRON, MARI. Cái tôi chân thực : Tìm hiểu bản ngã chân thực để tự khai sáng và cảm nhận hạnh phúc nội tâm / Mari Perron ; Thế Anh dịch.- H. : Từ điển bách khoa, 2011. - 223tr. ; 21cm. - 43000đ

Tóm tắt: Giới thiệu về tiến trình tìm kiếm bản ngã chân thực, đưa ra những bí quyết phòng tránh tiêu cực, vượt qua sợ hãi, khó khăn, để tự khai sáng và cảm nhận hạnh phúc nội tâm dẫn đến thành công trong cuộc sống

Ký hiệu môn loại: 158.1

Số ĐKCB:

Kho Đọc: DN.050084
Kho Mượn: MN.093569-93570

5/. Số 3 huyền bí / Phan Đào Nguyên tuyển-soạn.- H. : Dân Trí, 2011. - 295tr. : 19cm. - 58000đ

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện, những sự kiện, nghiên cứu và khám phá về ý nghĩa, về sự có mặt của số 3 trên mọi lĩnh vực về tính chất cực kì phong phú và sự linh diệu của nó

Ký hiệu môn loại: 130

Số ĐKCB:

Kho Đọc: DN.050098
Kho Mượn: MN.093595

6/. The truth about the world : Basic readings in philosophy / Ed.: James Rachels.- Boston... : McGraw Hill, 2005. - 302p. ; 24cm. - 90000đ

Tóm tắt: Gồm những bài đọc về những vấn đề cơ bản của triết học như: Thần thánh, trí tuệ, quyền tự do, tri thức và đạo đức học

Ký hiệu môn loại: 100

Số ĐKCB:

Kho Ngoại văn: NV.003008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư mục sách mới

Hỗ trợ trực tuyến


Hãy đăng nhập Yahoo Messenger và kích vào biểu tượng trên để chúng tôi hỗ trợ bạn.