THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Khoa học và xã hội học (Trang 2) In Email

26/. SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI BÌNH. Tình hình quản lý, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong tỉnh / Sở Tài Nguyên & Môi trường tỉnh Thái Bình.- Thái Bình : [K.n.x.b.], 2006. - 4tr. ; 30cm. - 5000đ

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm, tình hình quản lí sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc quản lí đất đai của các cơ sở tôn giáo.

Ký hiệu môn loại: 333.70959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002795

27/. SPAGNOLA, LINDA A.. Contracts for paralegals : Legal principles and practical applications / Linda A. Spagnola.- Boston... : McGraw-Hill/ Irwin, 2008. - 300p. : ill. ; 28cm. - 90000đ
App.: p. 276-282 . -
Ind.: p. 293-300

Tóm tắt: Trình bày những đạo luật dành cho việc viết và kí kết những bản hợp đồng mang giá trị pháp lí cao của nước Mỹ

Ký hiệu môn loại: 346.7302

Số ĐKCB:

Kho Ngoại văn: NV.002983

28/. Thần tích thôn Bùi Xá xã Thọ Bùi tổng Duyên Hà huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình / Thư viện tỉnh  Thái Bình sao chụp ; Mai Ngọc Hồng dịch. - Photo từ bản sao.- Thái Bình : [k.n.x.b.], 2010. - 28tr. ; 30cm. - 925000đ
Thôn Bùi Xá xã Thọ Bùi nay thuộc xã Độc Lập huyện Hưng Hà Thái Bình.

Tóm tắt: Giới thiệu sự tích về Hoàng Lang (Linh Lang Đại Vương), Đoàn Thượng (Đông Hải Đại Vương), Sùng Công (Đông Bắc Đại Vương) thời Lý do Nguyễn Bính soạn năm 1572, Nguyễn Hiền phụng sao năm1744. Thọ Bùi nay thuộc xã Độc Lập huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

Ký hiệu môn loại: 390.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002809

29/. Thần tích thôn Lãng xã Duyên Lãng tổng Duyên Hà huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình / Thư viện tỉnh Thái Bình sao chụp ; Mai Ngọc Hồng dịch. - Photo từ bản sao.- Thái Bình : [k.n.x.b.], 2010. - 16tr. ; 30cm. - 525000đ
Duyên Lãng nay thuộc xã Minh Hoà huyện Hưng Hà Thái Bình.

Tóm tắt: Giới thiệu sự tích về Lục Tục (Hồng Bàng Linh Thánh Đại Vương) thời Hồng Bàng do Nguyễn Bính soạn năm 1572, Nguyễn Hiền phụng sao năm1740. Duyên Lãng nay thuộc xã Minh Hoà huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

Ký hiệu môn loại: 390.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002811

30/. Thần tích thôn Phú Vinh tổng Duyên Hà huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình / Thư viện tỉnh Thái Bình sao chụp ; Mai Ngọc Hồng dịch. - Photo từ bản sao.- Thái Bình : [k.n.x.b.], 2010. - 25tr. ; 30cm. - 825000đ
Phú Vinh nay thuộc xã Độc Lập huyện Hưng Hà Thái Bình.

Tóm tắt: Giới thiệu sự tích về Phượng Hoàng Công Chúa, Đạo Đạo Đại Vương, Đức Đại Vương Thần Tướng thời Lý. Phú Vinh nay thuộc xã Độc Lập huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

Ký hiệu môn loại: 390.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002807

31/. Thần tích thôn Thọ Phú xã Thọ Bùi tổng Duyên Hà huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình / Thư viện tỉnh Thái Bình sao chụp ; Mai Ngọc Hồng dịch. - Photo từ bản sao.- Thái Bình : [k.n.x.b.], 2010. - 22tr. ; 30cm. - 725000đ
Thôn Thọ Phú xã Thọ Bùi nay thuộc xã Độc Lập huyện Hưng Hà Thái Bình.

Tóm tắt: Giới thiệu sự tích về Kiền Công, Đức Công, Đê Công, Tía Công thời Tiền Lý do Nguyễn Bính soạn năm 1572, Nguyễn Hiền phụng sao năm1742. Thọ Bùi nay thuộc xã Độc Lập huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

Ký hiệu môn loại: 390.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002808

32/. Thần tích xã Canh Nông tổng Canh Nông huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình / Thư viện tỉnh Thái Bình sao chụp ; Mai Ngọc Hồng dịch. - Photo từ bản sao.- Thái Bình : [k.n.x.b.], 2010. - 33tr. ; 30cm. - 1025000đ
Canh Nông nay thuộc xã Điệp Nông huyện Hưng Hà Thái Bình.

Tóm tắt: Giới thiệu sự tích về Sùng Công (Cao Sơn Đại Vương), Chàng Út (Chàng Út Đại Vương) thời Hùng Duệ Vương và sự tích Thiên BồngĐại Thướng Quân thời Lý do Nguyễn Bính soạn năm 1572 và Nguyễn Hiền phụng sao vào năm 1740. Xã Canh Nông nay thuộc xã Điệp Nông huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

Ký hiệu môn loại: 390.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002801

33/. Thần tích xã Cổ Trai tổng Duyên Hà huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình / Thư viện tỉnh Thái Bình sao chụp ; Mai Ngọc Hồng dịch. - Photo từ bản sao.- Thái Bình : [k.n.x.b.], 2010. - 18tr. ; 30cm. - 625000đ
Cổ Trai nay thuộc xã Hồng Minh huyện Hưng Hà Thái Bình.

Tóm tắt: Giới thiệu sự tích về Lý Bí thời Tiền Lý và Linh Lang thời Lý Thái Tông do Nguyễn Bính soạn năm 1572, Nguyễn Hiền phụng sao năm 1746. Cổ Trai nay thuộc xã Hồng Minh huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

Ký hiệu môn loại: 390.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002806

34/. Thần tích xã Đình Ngũ tổng Canh Nông huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình / Thư viện tỉnh Thái Bình sao chụp ; Mai Ngọc Hồng dịch. - Photo từ bản sao.- Thái Bình : [k.n.x.b.], 2010. - 39tr. ; 30cm. - 1225000đ
Đình Ngũ nay thuộc xã Điệp Nông huyện Hưng Hà Thái Bình.

Tóm tắt: Giới thiệu sự tích về Không Lộ Thiền Sư, Thiên Quan Đại Vương thời Hùng Duệ Vương và sự tích Cảm Uy, Đệ Nhất Cung Phu nhà Lý do Nguyễn Bính soạn năm 1572 Nguyễn Hiền phụng sao năm 1737. Xã Đình Ngũ nay thuộc xã Điệp Nông huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

Ký hiệu môn loại: 390.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002803

35/. Thần tích xã Khả Lãng tổng Hà Lý huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình / Thư viện tỉnh Thái Bình sao chụp ; Mai Ngọc Hồng dịch. - Photo từ bản sao.- Thái Bình : [k.n.x.b.], 2010. - 18tr. ; 30cm. - 625000đ
Khả Lãng nay thuộc xã .... huyện Hưng Hà Thái Bình.

Tóm tắt: Giới thiệu sự tích về Đại Đông (Đại Đông Đại Vương), Đại Tây (Đại Tây Đại Vương), Đại Nam (Đại Nam Đại Vương), Thiên Thần Đại Vương thời Hùng Duệ Vương. Khả Lãng nay thuộc xã ..... huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

Ký hiệu môn loại: 390.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002815

36/. Thần tích xã Long Nãi tổng Duyên Hà huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình / Thư viện tỉnh Thái Bình sao chụp ; Mai Ngọc Hồng dịch. - Photo từ bản sao.- Thái Bình : [k.n.x.b.], 2010. - 27tr. ; 30cm. - 1025000đ
Long Nãi nay thuộc xã Độc Lập huyện Hưng Hà Thái Bình.

Tóm tắt: Giới thiệu sự tích về Cát Công (Hưng Cát Đại Vương), Hoàn Công (Mộc Hoàn Đại Vương), Lang Công Đại Vương (Lang Đường Đại Vương) thời Hùng Duệ Vương và Liễu Hạnh Công Chúa thời Lê. Long Nãi nay thuộc xã Độc Lập huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

Ký hiệu môn loại: 390.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002813

37/. Thần tích xã Lộc Thọ tổng Duyên Hà huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình / Thư viện tỉnh Thái Bình sao chụp ; Mai Ngọc Hồng dịch. - Photo từ bản sao.- Thái Bình : [k.n.x.b.], 2010. - 27tr. ; 30cm. - 925000đ
Lộc Thọ nay thuộc xã Độc Lập huyện Hưng Hà Thái Bình.

Tóm tắt: Giới thiệu sự tích về Nhân Từ Hoàng Thái Hậu, An Quốc Đại Vương, Tá Quốc, Sát Lĩnh, Phán Thủ thời Đinh do Nguyễn Bính soạn năm 1572, Nguyễn Hiền phụng sao năm 1736. Xã Lộc Thọ nay thuộc xã Độc Lập huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

Ký hiệu môn loại: 390.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002805

38/. Thần tích xã Mỹ Lương tổng An Xá huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình / Thư viện tỉnh Thái Bình sao chụp ; Mai Ngọc Hồng dịch. - Photo từ bản sao.- Thái Bình : [k.n.x.b.], 2010. - 25tr. ; 30cm. - 725000đ
Mỹ Lương nay thuộc xã Văn Lang huyện Hưng Hà.

Tóm tắt: Giới thiệu thần tích về sự tích Cối Công (Đài Vàng cây cối đại vương) và Bến Nước Nương (Đài Vàng Bến nước Đại Vương) thời Hùng Duệ Vương do Nguyễn Bính soạn năm 1570 và Nguyễn Hiền phụng sao vào năm Vĩnh Hựu thứ 3. Xã Mỹ Lương nay thuộc xã Văn Lang huyện Hưng Hà.

Ký hiệu môn loại: 390.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002799

39/. Thần tích xã Thanh Lãng tổng Duyên Hà huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình / Thư viện tỉnh Thái Bình sao chụp ; Mai Ngọc Hồng dịch. - Photo từ bản sao.- Thái Bình : [k.n.x.b.], 2010. - 22tr. ; 30cm. - 725000đ
Thanh Lãng nay thuộc xã Minh Hoà huyện Hưng Hà Thái Bình.

Tóm tắt: Giới thiệu sự tích về Hùng Công (Dũng Dược Đại Vương), Ngọc Nương (Bà Ngọc Nương Công Chúa) thời Trưng Nữ Vương và Đức Thiên Quan Bến Đò Đại Vương,do Nguyễn Bính soạn năm 1572, Nguyễn Hiền phụng sao năm1744. Thanh Lãng nay thuộc xã Minh Hoà huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

Ký hiệu môn loại: 390.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002810

40/. Thần tích xã Thưởng Duyên tổng Duyên Hà huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình / Thư viện tỉnh Thái Bình sao chụp ; Mai Ngọc Hồng dịch. - Photo từ bản sao.- Thái Bình : [k.n.x.b.], 2010. - 16tr. ; 30cm. - 525000đ
Thưởng Duyên nay thuộc xã Văn Lang huyện Hưng Hà Thái Bình.

Tóm tắt: Giới thiệu sự tích về Thục An Dương Vương (Nam Hải Đại Vương), Phúc Công (Bút Tải Đại Vương), Đề Công (Đề Lại Công Thành Hoàng), Linh Công (Linh Lại Thành Hoàng), Đức Bà Đại Vương thời Thục An Dương Vương do Nguyễn Bính soạn năm 1572, Nguyễn Hiền phụng sao năm1744. Thưởng Duyên nay thuộc xã Văn Lang huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

Ký hiệu môn loại: 390.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002812

41/. Thần tích xã Tiên La tổng Canh Nông huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình / Thư viện tỉnh Thái Bình sao chụp ; Mai Ngọc Hồng dịch. - Photo từ bản sao.- Thái Bình : [k.n.x.b.], 2010. - 64tr. ; 30cm. - 2125000đ
Tiên La nay thuộc xã Đoan Hùng huyện Hưng Hà.

Tóm tắt: Giới thiệu thần tích về sự tích Bát Nạn Phu Nhân (Trinh Thục Công Chúa) thời Trưng Nữ Vương và sự tích Thiên Quan Đương Đình Đại Vương, Quí Minh Đại Vương, Báo Thiên Đại Vương, Thiên Bồng Đại Vương, Thiên Quan Cây Gạo Tôn Thần, Thiân Quan Đường Cõi Tôn Thần thời Hùng Duệ Vương do Nguyễn Bính soạn năm 1572 và Nguyễn Hiền phụng sao vào năm 1737. Xã Tiên La nay thuộc xã Đoan Hùng huyện Hưng Hà.

Ký hiệu môn loại: 390.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002800

42/. Thần tích xã Trung Đẳng tổng Hà Lý huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình / Thư viện tỉnh Thái Bình sao chụp ; Mai Ngọc Hồng dịch. - Photo từ bản sao.- Thái Bình : [k.n.x.b.], 2010. - 21tr. ; 30cm. - 725000đ
Trung Đẳng nay thuộc xã Hùng Dũng huyện Hưng Hà Thái Bình.

Tóm tắt: Giới thiệu sự tích về Cơ Công (Thiên Quan Đại Vương), Hoàng Công (Thiên Quan Thuần Chính Đại Vương), Dương Công (Thiên Quan Cảm Ứng Đại Vương), Thiên Bồng (Thiên Bồng đại Vương) thời Lý Cao Tông do Nguyễn Bính soạn năm 1572. Trung Đẳng nay thuộc xã Hùng Dũng huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

Ký hiệu môn loại: 390.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002814

43/. Thần tích xã Việt Yên tổng Canh Nông huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình / Thư viện tỉnh Thái Bình sao chụp ; Mai Ngọc Hồng dịch. - Photo từ bản sao.- Thái Bình : [k.n.x.b.], 2010. - 45tr. ; 30cm. - 1425000đ
Việt Yên nay thuộc xã Điệp Nông huyện Hưng Hà Thái Bình.

Tóm tắt: Giới thiệu sự tích về Minh Công, Lương Công, Nguyên Công, Khang Công thời Đinh và Thiên Bồng Chủ Tể Đại Vương thời lý do Nguyễn Hiền soạn năm 1744. Xã Việt Yên nay thuộc xã Điệp Nông huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

Ký hiệu môn loại: 390.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002802

44/. Thần tích xã Xuân La tổng Duyên Hà huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình / Thư viện tỉnh Thái Bình sao chụp ; Mai Ngọc Hồng dịch. - Photo từ bản sao.- Thái Bình : [k.n.x.b.], 2010. - 22tr. ; 30cm. - 725000đ
Xuân La nay thuộc xã Độc Lập huyện Hưng Hà Thái Bình.

Tóm tắt: Giới thiệu sự tích về Đường Lô (Cao Sơn Đường Lô Đại Vương) và Đá Công (Thiên Đá Đại Vương) thời Hùng Huy Vương. Xã Xuân La nay thuộc xã Độc Lập huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

Ký hiệu môn loại: 390.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002804

45/. The legal and regulatory environment of business / O. Lee Reed, Peter J. Shedd, Jere W. Morehead, Marisa Anne Pagnattaro. - 14th ed..- Boston... : McGraw-Hill, 2008. - 664p. : ill. ; 27cm. - 199000đ
Ind.

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về luật kinh doanh, thương mại và việc quản lí kinh doanh thương

mại ở Mỹ. Hệ thống toà án về giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh và thương mại. Các kiến thức nền tảng về kinh doanh ở Mỹ. Các quy chế về kinh doanh, vấn đề toàn cầu hoá và luật thương mại quốc tế

Ký hiệu môn loại: 346.7307

Số ĐKCB:

Kho Ngoại văn: NV.002988

46/. Thiên tài máy tính làm làm thay đổi thế giới - Bill Gates / Tranh, lời: Studio Cheongbi ; Ngọc Anh dịch. - Tái bản lần 1.- H. : Kim Đồng, 2011. - 184tr. : tranh màu ; 21cm. - 45000đ

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thiên tài máy tính Bill Gate - người sáng lập Microsof, từ một người theo đuổi ước mơ đến gây dựng sự nghiệp, mài giũa tôi luyện trưởng thành trong cạnh tranh thị trường, phát triển công ty mạnh mẽ với tập thể những cộng sự xuất sắc đã lập nên những thành công rực rỡ trong ngành phần mềm máy tính

Ký hiệu môn loại: 338.7092

Số ĐKCB:

Kho Thiếu nhi: TN.019159-19161

47/. THOMSON, SARAH. Ba tách trà : Tình thương không biên giới / Sarah Thomson ; Nguyên tác: Greg Mortenson, David Oliver Relin ; Đỗ Kiện Ảnh dịch.- H. : Kim Đồng, 2011. - 187tr. : ảnh ; 23cm. - 48000đ

Tóm tắt: Giới thiệu về công cuộc xây dựng trường học dành cho nữ sinh ở Apganistan và Pakixtan của Greg Mortenson và những kỷ niệm vui buồn của ông trong sự nghiệp giáo dục

Ký hiệu môn loại: 371.82

Số ĐKCB:

Kho Thiếu nhi: TN.019189-19191

48/. Thư gửi mẹ cha / Võ Thị Hảo, Đoàn Thị Hồng Hoàn, Trần Anh Vũ,....- H. : Kim Đồng, 2011. - 228tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 44000đ

Tóm tắt: Tập hợp những lá thư của những người con viết cho cha mẹ mình để nói những lời yêu thương, ước muốn được báo hiếu cha mẹ, nói những lời nhắn nhủ để khoảng cách giữa cha mẹ và con cái , khoảng cách giữa 2 thế hệ gần nhau hơn....

Ký hiệu môn loại: 306.874

Số ĐKCB:

Kho Thiếu nhi: TN.019204-19206

49/. Thứ Ba sáng tạo : Những câu chuyện đọc ngày thứ Ba / Minh Hoàng dịch.- H. : Kim Đồng, 2011. - 132tr. : Tranh màu ; 21cm. - 55000đ

Ký hiệu môn loại: 327.21

Số ĐKCB:

Kho Thiếu nhi: TN.019266-19268

50/. Thứ Bảy vui nhộn : Những câu chuyện đọc ngày thứ Bảy / Vũ Hà dịch.- H. : Kim đồng, 2011. - 132tr. : tranh màu ; 21cm. - 55000đ

Ký hiệu môn loại: 327.21

Số ĐKCB:

Kho Thiếu nhi: TN.019278-19280

51/. Thứ Hai thông minh : Những câu chuyện đọc ngày thứ Hai / Minh Hoàng dịch.- H. : Kim Đồng, 2011. - 132tr. : tranh màu ; 21cm. - 55000đ

Ký hiệu môn loại: 327.21

Số ĐKCB:

Kho Thiếu nhi: TN.019263-19265

52/. Thứ Năm chia sẻ : Những câu chuyện đọc ngày thứ Năm / Nhiên Hà dịch.- H. : Kim Đồng, 2011. - 132tr. : tranh màu ; 21cm. - 55000đ

Ký hiệu môn loại: 327.21

Số ĐKCB:

Kho Thiếu nhi: TN.019272-19274

53/. Thứ Sáu hóm hỉnh : Những câu chuyện đọc ngày thứ Sáu / Vũ Hà dịch.- H. : Kim Đồng, 2011. - 131tr. : tranh màu ; 21cm. - 55000đ

Ký hiệu môn loại: 327.21

Số ĐKCB:

Kho Thiếu nhi: TN.019275-19277

54/. Thứ Tư yêu thương : Những câu chuyện đọc ngày thứ Tư / Nhiên Hà dịch.- H. : Kim Đồng, 2011. - 132tr. : tranh màu ; 21cm. - 55000đ

Ký hiệu môn loại: 327.21

Số ĐKCB:

Kho Thiếu nhi: TN.019269-19271

55/. TÔNXTÔI, LEP. Hai anh em và vàng : Tập truyện dân gian Nga / Lep Tônxtôi ; Dịch: Trần Vĩnh Phúc,....- H. : Công an nhân dân, 2011. - 236tr. ; 21cm. - 50000đ
Nội dung: Những cô bé thông minh hơn người già ; Iliaxơ ; hai anh em và vàng;...

Ký hiệu môn loại: 398.20947

Số ĐKCB:

Kho Đọc: DN.050109
Kho Lưu động: LD.023167-23169
Kho Mượn: MN.093616-93617

56/. Truyện cười dân gian Việt Nam / B.s.: Duy Long, Bảo An.- H. : Văn học, 2011. - 250tr. ; 21cm. - 46000đ

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB:

Kho Đọc: DN.050100
Kho Lưu động: LD.023544-23546
Kho Mượn: MN.093598-93599

57/. WALSTAD, WILLIAM B.. Study guide for use with McConnell and Brue microeconomics / William B. Walstad. - 17th ed..- Boston... : McGraw-Hill, 2008. - 115p. : ill. ; 28cm. - 95000đ
The cover title: Study guide for use with Economics

Tóm tắt: Giới thiệu lý thuyết và bài tập về các vấn đề cơ bản của kinh tế học. Trình bày những vấn đề về giá cả, số lượng và năng suất. Thị trường sản phẩm và thị trường nguồn nhân lực. Hệ thống kinh tế vĩ mô, mô hình và chính sách tài chính. Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ. Tăng trưởng kinh tế và kinh tế học quốc tế

Ký hiệu môn loại: 330.01

Số ĐKCB:

Kho Ngoại văn: NV.002989

 

 

Thư mục sách mới

Hỗ trợ trực tuyến


Hãy đăng nhập Yahoo Messenger và kích vào biểu tượng trên để chúng tôi hỗ trợ bạn.